Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1995 z dne 22. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1995 z dne 22. 6. 1995

Kazalo

1655. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, stran 2440.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena, 19. člena ter drugega odstavka 77. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-0006/95, z dne 14. 6. 1995, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95) se za prvim odstavkom 4. točke dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Kakovost papirja mora biti takšna, da je pri računalniškem in ročnem izpolnjevanju zapis podatkov viden in čitljiv na vseh izvodih obrazcev plačilnega prometa, da je vse izvode obrazcev plačilnega prometa mogoče enostavno ločevati, razvrščati in arhivirati ter z njih prenesti podatke na računalniške in mikrografske nosilce podatkov.
Ob običajnih pogojih arhiviranja morajo biti podatki na vseh izvodih obrazcev plačilnega prometa čitljivi najmanj tri leta.”
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek te točke postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
2
Za 46. točko navodila se doda nova 47. točka, ki se glasi:
“Dokler pristojne institucije v Republiki Sloveniji ne bodo izdajale certifikatov o ustreznosti obrazcev plačilnega prometa iz tretjega odstavka 42. točke tega navodila, lahko tiskarne, ki za tiskanje obrazcev plačilnega prometa izpolnjujejo pogoje iz 4. točke ter iz prvega in drugega odstavka 42. točke tega navodila, predložijo Agenciji izjavo o ustreznosti v skladu z zahtevami standarda SLS EN 45014.”
Dosedanja 47. točka navodila postane 48. točka.
3
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-16/95
Ljubljana, dne 15. junija 1995.
Romana Logar l. r.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in
informiranje

AAA Zlata odličnost