Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1994 z dne 28. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1994 z dne 28. 2. 1994

Kazalo

21. Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med Vlado Rep. Avstrije, Vlado Rep. Hrvaške, Vlado Rep. Madžarske, Vlado Rep. Italije, Vlado Rep. Poljske, Vlado Rep. Slovenije, stran 122.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in
tehnoloških katastrof med Vlado Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Madžarske, Vlado Republike Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije
Razglašam zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med Vlado Republike Avstrije. Vlado Republike Hrvaške. Vlado Republike Madžarske, Vlado Republike Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. januarja 1994.
Št. 0100-10/94
Ljubljana, dne 2. februarja 1994
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU PRI NAPOVEDOVANJU, PREPREČEVANJU IN
UBLAŽITVI NARAVNIH IN TEHNOLOŠKIH KATASTROF MED VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE, VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE, VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE, VLADO REPUBLIKE ITALIJE, VLADO REPUBLIKE POLJSKE, VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
Ratificira se sporazum o sodelovanju pri napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških katastrof med Vlado Republike Avstrije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Madžarske, Vlado Republike Italije, Vlado Republike Poljske, Vlado Republike Slovenije, podpisan na Dunaju 18. julija 1992.
2. člen
Sporazum se v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu glasi:
COOPERATION AGREEMENT
ON THE FORECAST, PREVENTION AND
MITIGATION OF NATURAL AND
TECHNOLOGICAL DISASTERS AMONG THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
CROATIA, THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF HUNGARY, THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ITALY, THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND,
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
SLOVENIA
The Government of the Republic of Austria, the Government of the Republic of Croatia, the Government of the Republic of Hungary, the Government of the Republic of Italy, the Government of the Republic of Poland, the Government of the Republic of Slovenia,
aware of the risks caused by natural and technological disasters which their respective countries are exposed to,
desiring to develop cooperation in the field of forecast and prevention of natural and technological disasters,
stressing the importance of coordinating their efforts to assist Contracting Parties struck by any such disaster,
convinced that enhanced collaboration also in the field of Civil Protection and Disaster Management will strengthen the ties of friendship among the Contracting Parties,
agree as follows:
Article 1
Cooperation in the field of forecast and prevention of major risks, entailing serious consequences for the safety of people, assets and environment, shall primarily include:
1. exchange of scientific and technical information and relevant data on a regular basis. This exchange of information will be carried out in conformity with the laws and regulations in force in the territory of each Contracting Party;
2. implementation of common research programmes;
3. training of experts in the field of forecast, prevention and relief, in order to set up common programmes on Civil Protection and Disaster Management.
Article 2
The trends of cooperation and the implementation of the provisions of Article 1 will be agreed upon by a Joint Committee, made up of representatives of the Contracting Parties.
The Joint Committee will give recommendations to the Contracting Parties as regards the implementation of Article 1 and will propose specific fields and priorities for the aforesaid cooperation.
The Joint Committee will meet once a year and expectionally more often upon request of one of the Contracting Parties, it will be chaired in annual rotating shifts by each Contracting Party, following the english alphabetical order of the names of the member States.
The Joint Committee, if necessary, can designate Sub-Committees in charge of specific sectors.
The Joint Committee will adopt its own rules of procedure.
Article 3
Closer cooperation should be envisaged among the Contracting Parties should a major natural or technological disaster occur in the territory of one of the Contracting Parties.
All procedures for stronger cooperation and tighter solidarity will be agreed upon by the Joint Committee mentioned in Article 2.
Article 4
If a major disaster strikes a State not party to this Agreement the Contracting Parties willing to help that Country will coordinate their actions as to ensure a better result of their common efforts in compliance with the rules and the trends set out by the Joint Committee mentioned in Article 2.
Article 5
Disputes arising from the interpretation and implementation of the present Agreement, which cannot be solved by the Joint Committee, will be settled through diplomatic channels.
Article 6
The present Agreement will not affect Bilateral Agreements on Civil Protection and Disaster Management and will be executed in accordance with International Agreements in the same field.
Article 7
The Contracting Parties inform each other of the designation of a national Authority that will act as a coordinator for the implementation of this Agreement.
Article 8
The Government of Italy will act as a Depository for this Agreement.
Article 9
The Contracting Parties to this Agreement will notify the Depository through diplomatic channels that this Agreement has been approved in accordance with their respective national legislations.
This Agreement will enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which the third Contracting Party has notified the Depository that the Agreement has been approved according to its national legislation.
This Agreement enters into force only among the Contracting Parties that have given the above notification to the Depository.
Article 10
This Agreement has an unlimited duration.
A Contracting Party wishing to withdraw from this Agreement will notify this decision to the Depository.
The withdrawing State will cease to be a Contracting Party six months after the notification has been received by the Depository.
The Depository will inform the other Contracting Parties of the withdrawal, which will only affect the relationship between the withdrawing State and the other Contracting Parties.
Article 11
Every other State, member of the Central European Initiative aiming at a better regional cooperation among the Governments enumerated in the Preamble to this Agreement – can accede to this Agreement by informing the Depository in writing of its intention to accede, subject to the consent of all the Contracting Parties.
The accession will come into effect in compliance with the procedures set out in Article 9 which apply to the Contracting Parties.
The Depository will transmit a certified copy of the document of accession to the Government of each signatory State as well as to the Governments of the States that have acceded to this Agreement later.
Article 12
Done in Vienna on July 18th, 1992, in a single authentic English text, which will be deposited in the archives of the Italian Ministry of Foreign Affairs.
For the Government
of the Republic of Austria
Alois Mock, (s)

For the Government
of the Republic of Croatia
Zdenko Skrabalo, (s)

For the Government of
the Republic of Hungary
Geza Jeszenszky, (s)

For the Government
of the Republic of Italy
Vincenzo Scotti, (s)

For the Government
of the Republic of Poland
Krzysztof Skubiszewski, (s)

For the Government of
the Republic of Slovenia
Dimitrij Rupel, (s)
SPORAZUM O SODELOVANJU
PRI NAPOVEDOVANJU, PREPREČEVANJU IN
UBLAŽITVI NARAVNIH IN TEHNOLOŠKIH KATASTROF MED VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE, VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE, VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE, VLADO REPUBLIKE ITALIJE, VLADO REPUBLIKE POLJSKE, VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE Vlada Republike Avstije, Vlada Republike Hrvaške, Vlada Republike Madžarske, Vlada Republike Italije, Vlada Republike Poljske, Vlada Republike Slovenije,
zavedajoč se nevarnosti, ki jih povzročajo naravne in tehnološke katastrofe, katerim so njihove države izpostavljene,
v želji, da bi razvile sodelovanje na področju napovedovanja in in preprečevanja naravnih in tehnoloških katastrof,
poudarjajoč pomen usklajevanja njihovih prizadevanj za pomoč podpisnicam, ki jih je taka katastrofa prizadela,
v prepričanju, da bo tudi pospeševanje sodelovanja na področju civilne zaščite in ravnanja v primeru katastrof okrepilo prijateljske vezi med podpisnicami,.
sklenejo sledeče:
1. člen
Sodelovanje na področju napovedovanja in preprečevanja večjih nevarnosti, z resnimi posledicami za varnost ljudi, premoženja in okolja, bo vključevalo predvsem:
1. redno izmenjavo znanstvenih in tehničnih informacij ter pomembnih podatkov. Ta izmenjava se opravi v skladu z zakoni in predpisi, ki so v veljavi na ozemlju vsake od podpisnic;
2. izvajanje skupnih raziskovalnih programov;
3. usposabljanje strokovnjakov na področju napovedovanja, preprečevanja in reševanja z namenom, da bi izdelali skupne programe civilne zaščite in ravnanja v primeru katastrof.
2. člen
Mešana komisija, ki jo sestavljajo predstavniki podpisnic, se bo dogovorila o smereh sodelovanja in izvajanju določil 1. člena.
Mešana komisija bo dala podpisnicam priporočila v zvezi z izvajanjem 1. člena in predlagala posamezna področja in prioritete za sodelovanje.
Mešana komisija se bo sestajala enkrat letno in na zahtevo ene od podpisnic izjemoma tudi pogostje. Komisiji bo po načelu vsakoletne rotacije predsedovala ena od podpisnic po angleškem abecednem redu držav članic.
Po potrebi lahko mešana komisija imenuje podkomisije za posamezna področja.
Mešana komisija bo sprejela svoj poslovnik.
3. člen
Predvideti je treba tesnejše sodelovanje med podpisnicami v primerih naravne ali tehnološke katastrofe na področju ene od podpisnic.
O vseh postopkih za tesnejše sodelovanje in večjo solidarnost se bo dogovorila mešana komisija iz 2. člena.
4. člen
Če večja katastrofa prizadene državo, ki ni članica tega sporazuma, bodo podpisnice, ki bodo želele pomagati tej državi, uskladile svoje aktivnosti in tako zagotovile boljše rezultate njihovih skupnih naporov v skladu z določili in cilji, ki jih določi mešana komisija iz 2. člena.
5. člen
Vse spore v zvezi z razlaganjem in izvajanjem tega sporazuma, ki jih ne more rešiti mešana komisija, bodo podpisnice urejale po diplomatski poti.
6. člen
Ta sporazum ne bo vplival na bilateralne sporazume o civilni zaščiti in ravnanju v primeru katastrof in se bo izvajal v skladu z mednarodnimi sporazumi s tega področja.
7. člen
Podpisnice se medsebojno obvestijo o imenovanju upravnega organa, ki bo deloval kot nacionalni koordinator pri izvajanju tega sporazuma.
8. člen
Vlada Italije bo depozitar za ta sporazum.
9. člen
Podpisnice tega sporazuma bodo po diplomatski poti obvestile depozitarja, da je sporazum potrjen v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
Ta sporazum začne veljati na prvi dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu, ko je tretja podpisnica obvestila depozitarja, da je bil sporazum potrjen v skladu z njeno nacionalno zakonodajo.
Ta sporazum začne veljati samo za podpisnice, ki so o tem ustrezno obvestile depozitarja.
10. člen
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.
Podpisnica, ki želi odstopiti od tega sporazuma, bo o svoji odločitvi obvestila depozitarja.
Državi, ki odstopa od sporazuma, preneha status podpisnice šest mesecev po tem, ko je depozitar prejel njeno obvestilo.
Depozitar bo obvestil druge podpisnice o odstopu, kar bo vplivalo le na odnos med državo, ki je odstopila od sporazuma, in drugimi podpisnicami.
11. člen
Vsaka druga država, članica Srednjeevropske pobude, lahko – v želji po boljšem regionalnem sodelovanju med vladami, naštetimi v uvodu k temu sporazumu – pristopi k temu sporazumu s tem, da pisno obvesti depozitarja o svojem namenu, da pristopi, če se vse podpisnice s tem strinjajo.
Pristop začne veljati v skladu z postopki iz 9. člena, ki veljajo za podpisnice.
Depozitar bo poslal potrjeno kopijo pristopne listine vladi vsake podpisnice, kakor tudi vladam držav, ki so pozneje pristopile k temu sporazumu.
12. člen
Sestavljeno na Dunaju 18. julija 1992 v enem avtentičnem angleškem besedilu, ki bo shranjen v arhivih italijanskega Ministrstva za zunanje zadeve.
Za Vlado
Republike Avstrije
Alois Mock l. r.
Za Vlado
Republike Hrvaške
Zdenko Škrabalo l. r.
Za Vlado
Republike Madžarske
Geza Jeszenszkv l. r.
Za Vlado
Republike Italije
Vincenzo Scotti l. r.
Za Vlado
Republike Poljske
Krzvsztof Skubiszewski l. r.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dimitrij Rupel l. r.
3. člen
Nacionalni koordinator za izvajanje sporazuma je ministrstvo, pristojno za obrambo – Republiška uprava za zaščito in reševanje.
4. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo – Republiška uprava za zaščito in reševanje.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-07/93-4/1
Ljubljana, dne 25. januarja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik I. r.