Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2591. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju 1994, stran 4025.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije
NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v drugem polletju 1994
1. člen
V 24. členu navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v drugem polletju leta 1994 (Uradni list RS, št. 39/94, 56/94, 64/94 in 69/94) se v prilogi št. 1: SEZNAM PROIZVODOV IN VIŠINA IZVOZNE PODPORE v tabeli 1 iz zadnjega odstavka pri tarifni številki »01.02« besedilo, navedeno v opombi označeni z »*« nadomesti z besedilom:
»60.000 SIT/glavo za skupno 60 živali za izvoz na Portugalsko in 30.000 SIT/glavo za izvoz v druge države.«
2. člen
Za 30. členom se doda hov 31. člen, ki se glasi: »4970 – POMOČ PRI ZBIRANJU MLEKA NA ODROČNIH PREDELIH
Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje do 24. 11. 1994 Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži s pisno vlogo na obrazcu iz zadnjega odstavka tega člena.
Zahtevku je treba priložiti:
– dokument o odkupu mleka za obdobje januar-september 1994. Podatki morajo biti navedeni ločeno za posamezno progo v litrih skupaj za obdobje januar-september in za povprečni dnevni odkup v tem obdobju. Dokument o odkupu mleka mora biti podpisan s strani mlekarne in organizatorja odkupa mleka.
Višina podpore:
– višina podpore se določi na podlagi seštevka stroškov prevoza od kmetije do zbiralnice, prevoza od zbiralnice do mlekarne in stroškov vzdrževanja zbiralnice na liter odkupljenega mleka in skupno v obdobju januar-september 1994. Na podlagi ugotovljene višine stroškov na liter odkupljenega mleka se posamezne proge razvrsti v tri težavnostne skupine z naslednjim deležem pokrivanja:
– prva težavnostna skupina 20%
– druga težavnostna skupina 15%
– tretja težavnostna skupina 10%.
Obrazec: 4970 Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih
predelih
Naziv vlagatelja:.
Naslov:
Naziv mlečne proge:
ROS ali EMŠO vlagatelja:
Številka žiro računa:
Datum vložitve zahtevka:
Obračunski referent:
Telefon št.:
                       Stroški v SIT/l
prevoz od kmetije do zbiralnice prevoz
od zbiralnice do mlekarne vzdrževanje
zbiralnice
Skupaj:
 
Odkup mleka v litrih za obdobje
1. 1. 1994 do 30. 9. 1994 za navedeno
progo
 
Organizator odkupa mleka:              mlekarna:
3. člen
Dosedanji 31. člen postane 32. člen.«
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-140/94
Ljubljana, dne 14. novembra 1994.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost