Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2584. Pravilnik o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev iz proračuna občine Radovljica za pospeševanje razvoja kmetijstva, stran 4020.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93) in 163. člena statuta občine Radovljica (U.V.G. št. 20/83, 3/86, 15/86, 9/90, Uradni 1. RS, št. 23/91, 26/91) je Izvini svet Skupščine občine Radovljica na 128. seji dne 19. 7. 1994 sprejel
PRAVILNIK
o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev iz proračuna občine Radovljica za pospeševanje razvoja kmetijstva
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva iz proračuna občine Radovljica.
2. člen
Prosilci za sredstva za pospeševanje kmetijstva so lahko kmetje, ki opravljajo kmetijstvo kot glavno ali dopolnilno dejavnost (imajo status kmeta) in imajo kmetijo ter stalno bivališče v občini Radovljica.
3. člen
Sredstva za pospeševanje kmetijstva iz proračuna se dodeljujejo kot subvencioniranje obrestne mere pri dolgoročnih posojilih bank in drugih finančnih organizacij (v nadaljevanju: bank).
4. člen
Izvršni svet imenuje komisijo za dodelitev sredstev kmetijstvu (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo predstavniki:
– izvršnega sveta
– upravnega organa za gospodarstvo
– kmetov.
5. člen
Komisija opravlja naslednja dela:
– pošlje ponudbo bankam za sodelovanje pri kreditiranju individualnega kmetijstva ter na podlagi zbranih ponudb izbere najugodnejšega ponudnika, ki ga skupaj z razpisnimi pogoji (besedilom javnega razpisa) predlaga v potrditev Izvršnemu svetu Skupščine občine Radovljica,
- objavi javni razpis,
– prouči predlog banke za subvencioniranje obrestne mere prosilcu
– daje soglasje k subvencioniranju obrestne mere pri posojilih bank na podlagi tega pravilnika,
– o danih soglasjih enkrat letno obvešča izvršni svet.
SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE PRI DOLGOROČNIH POSOJILIH BANK IN DRUGIH FINANČNIH ORGANIZACIJ
6. člen
Višino sredstev, namenjenih za subvencioniranje obrestne mere za dolgoročna posojila določi Skupščina občine Radovljica v občinskem proračunu.
Sklep o razpisu in pogojih za pridobitev posojil s subvencionirano obrestno mero sprejema odbor za kmetijstvo pri Izvršnem svetu Skupščine občine Radovljica.
7. člen
Posojila s subvencionirano obrestno mero se dodeljujejo prosilcem, katerih programi izpolnjujejo naslednje pogoje:
– posodabljanje proizvodnih tehnologij na kmetijah,
– zviševanje konkurenčne sposobnosti kmetij,
– uvajanje tehnologij, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja,.
– proizvodne preusmeritve kmetij, če so v skladu s strategijo razvoja kmetijstva v Republiki Sloveniji in smermi razvoja kmetijstva v občini Radovljici.
8. člen
Prednostno se bodo pospeševale naslednje dejavnosti po vrstnem redu:
– kmetijska dejavnost
– dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
9. člen
Za naložbo lahko pridobi prosilec posojilo s subvencionirano obrestno mero največ v višini 70% predračunske vrednosti naložbe.
Sredstva se namenijo za isti projekt le enkrat.
10. člen
Posojila s subvencionirano obrestno mero se dodeljujejo za dobo vračila do 5 let.
11. člen
Iz proračuna občine Radovljica se subvencionira obrestno mero nad R + 4% glede na obrestno mero, ki velja za tovrstna posojila pri banki ali drugi finančni organizaciji, s katero sklene izvršni svet pogodbo in se določi pri vsakem natečaju.
12. člen
Posojila s subvencionirano obrestno mero se koristijo preko bančne ustanove ali druge finančne organizacije, s katero izvršni svet sklene pogodbo.
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb se poveri banki ali drugi finančni organizaciji.
13. člen
Prosilec, ki mu je odobreno posojilo s subvencionirano obrestno mero, mora posojilo porabiti namensko.
V primeru, da posojilojemalec ne izpolni obveznosti iz posojilne pogodbe, mora takoj v celoti vrniti še neodplačana sredstva po sklenjeni pogodbi, za že odplačana sredstva pa plača razliko med pogodbeno obrestno mero za nenamensko porabo kredita v skladu z veljavnim sklepom o obrestnih merah banke ali druge finančne organizacije.
Za nenamensko porabo se šteje, kadar posojilojemalec ne izpolni pogojev, pod katerimi mu je bilo dano posojilo, razen v primeru, da se dokažejo nepredvidene objektivne okoliščine.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-7/94-3
Radovljica, dne 19. julija 1994.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Radovljica
Jože Resman l. r.