Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2583. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, stran 4017.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
Družbeni plan občine Novo mesto za obdobje odleta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93 in 69/93) se spremeni in dopolni v naslednjih poglavjih:
1
V poglavju 6.6. Kartografski del in programske zasnove se točka F nadomesti z novim besedilom:
B. PROGRAMSKA ZASNOVA ZA UREDITVENI NAČRT KOBILA V ŠENTJERNEJU
1. Opredelitev območja urejanja
Območje urejanja potoka Kobila sega od mostu v Šmarju pa do zaključka pozidave v sklopu Šmalčje vasi. S to spremembo programske zasnove se določa zasnova urejanja Kobile na njenem vplivnem območju, opredeljenem na osnovi sodobnih pristopov k urejanju vodotokov.
Kobila na tem odseku poteka skozi območja vasi Šmarje, Dol. Brezovica in Šmalčja vas, preko odprtih kmetijskih površin in skozi naselje Šentjernej.
2. Opis meje obravnavanega območja
Območje urejanja je določeno na podlagi opredelitve vplivnega območja Kobile, to je predvidenih vplivov njenih visokih voda in na osnovi ureditev, ki bodo pogojene z ureditvijo Kobile na obravnavanem območju. Območje je izrazito longitudinalno in se na jugu prične pri mostu v Šmarju ter na severu sega do zaključka pozidave v Šmalčji vasi. Na vzhodu je območje omejeno z vplivnim območjem visokih vod Kobile; meja tu poteka ponekod po odprtih kmetijskih površinah in drugod po logičnih razmejitvah v sklopu pozidanih območij.
Obodna parcelacija zemljišča:
Meja območja urejanja poteka po robovih parcel oziroma prek zemljišč s parcelnimi številkami, ki so navedene v zaporedju v nasprotni smeri urnega kazalca, začenši na skrajni severni točki pri Šmalčji vasi:
3003, 3000, 2998/1, 4404/2 (pot), 4414/2, 1654, 1637, vse k.o. Gradišče in stp. 31, 377, 382, 389/2, stp. 34, 387, 394/1, 2898 (pot), 396/7, stp. 51, 31/1, 429/24, 439/1, 439/2, 439/3, 441/2, 562/2, 562/4, 561/1, 558/2, 558/3, 554, 2710, 2709, 2708, 2706, 2707, 2698, 2697, 2902/1 (pot), 2649/1, 2654/1, 2662, 2660/2, 2667, 2568, 2559/2, 2559/1, 2560/1, 2561/1, 2553/2, 2552/2, 2547, 2544/1, 2541/1, 2538/ 1, 2532/3, 2532/1, 2905/1, 2338, 2335, 2334, 2333/1, 2333/2, 2333/4, 2332, 2331/2,.2330, 2329, 2328, 2327/1, 2326/2, 2283/1, 2325/3, 2325/1, 2324/1, 2324/2, 2302, 2894/2 (pot), 2296, 2903 (pot), 2295, 2293, 2246/2, 2245/2, 2242/2, 2241, 2238, 2235/1, 2235/2, 2234, 2232, 2607, 2606, 2897/1 (pot), 2612, 628/1, 629/1, 647, 655/2, 648, 649, 650, 605/3, 605/2, 606/1, 625, 621, 620, 619/2, 617, 616, 2618, 2619, 2594, 2251, 2247, 186, 2287, 2324/2, 2327/2, 2281, 2276, 2267/1, 2271/2, 2271/1, 2272, 2260, 2259/2, 2581/1, 2582, 2583, 2635/1, 2634, 2642/2, 2642/4, 2642/3, 2629, 546, 541/4, 541/1, 539/4, 539/1, 538/3, 538/8, 538/10, 538/1, 538/14 (pot), 538/12, 538/6, 538/4, stp. 397, 538/11, 537/3, 537/4, 537/2, 538/5 (pot), stp. 100, 535/2, 529/2, 2894/2 (pot), 2905/1 (potok), 447, 446, 457/5, 457/2, 457/3, 461/1, 461/4, 461/3m 461/2, 462/1 stp. 76, stp. 63/1, 464/1, stp. 62, cesta, 2892/9, 415/3, 2892/1 (pot), 403/2, 403/1, 406/7, 406/8, 406/4, 406/12, 406/4, 406/2, vse k.o. Šentjernej.
3. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe
Ureditveni načrt, ki bo izdelan za obravnavani prostor, bo opredelil načine urejanja vodotoka in gradnjo 19 novih stanovanjskih objektov v neposredni bližini Kobile.
Temeljno izhodišče urejanja v okviru vodnogospodarskih ureditev je zagotavljanje varnosti naselij pred 100 letnimi vodami in izboljšanje varnosti kmetijskih površin pred pogostimi visokimi vodami Kobile, ob tem pa ohranjanje in izboljšanje njene ekološke in vizualne vrednosti. Hkrati bodo z novimi ureditvami obvodnega prostora zagotovljene funkcionalne povezave v prostoru (prehodi prek potoka, dostopi do vode) in delovanje vodnogospodarskih objektov.
V območju izključne rabe vodotoka ne bodo dovoljeni nobeni posegi, ki bi lahko kakorkoli ovirali pretok Kobile. V območje omejene rabe pa bo možno posegati pogojno z upoštevanjem hidravličnih in oblikovnih pogojev.
Kobila na tem odseku teče skozi tri tipe postora, v katerih so predvidene ureditve:
A. Območje Šmarja, Dolenje Brezovice in Šmalčje vasi
V teh območjih bodo urejeni dostopi do vode in predvsem premostitve. Ohranjeni bodo vodnogospodarski objekti. Zaradi zagotavljanja prevodnosti struge bo potrebno odstraniti objekt ob domačiji Radkovič.
B. Območje Šentjerneja
Kobila, ki jo v območju Šentjerneja obkroža gosta pozidava, ima v tem prostoru bolj urban značaj. Sedanje premostitve se bodo ohranjale oziroma prilagajale novim ureditvam vodotoka, urejeni bodo dostopi do vode in omrežje pešpoti po obrežju. Struga Kobile bo na tem odseku ostala v okviru sedanjih dimenzij z manjšimi korekcijami, prav tako bo potrebna dodatna ureditev obrežij ribnika pri domačiji Jerele.
Del odprtih površin bo namenjen novi stanovanjski gradnji: vzhodno od območja domačije Jerele 10 prosto-stoječih stanovanjskih objektov in na območju med mlinščico in Kobilo pri gasilnem domu 9 objektov.
C. Območje kmetijskih površin
Med Dolenjo Brezovico in območjem Šentjerneja se ureditev Kobile omejuje na manjše posege v strugo in obrežni prostor, ki bodo zagotavljali varnost kmetijskih površin pred pogostimi visokimi vodami.
Kmetijske površine zahodno od Šmarja in vzhodno od Dolenje Brezovice se ohranjajo kot naravni zadrževalnik oziroma kot območje za odvodnjo visokih vod nad 50-letnimi vodami. Visoke vode bodo po teh površinah prosto odtekale po naravnih depresijah in gramoznicah ter ponikale v prodno podtalje. S tem se na teh površinah ohranja sedanje stanje s kmetijsko rabo.
Ostale obstoječe ureditve in objekti znotraj celotnega območja urejanja bodo ohranjeni v sedanjem namenu in obsegu.
4. Namembnost površin
Celotna površina urejanja meri cca 44,4 ha.
-----------------------------------------------------------------------
Namembnost                           Površine
                                   ha
-----------------------------------------------------------------------
Nove pozidane površine (stavbna zemljišča)             0,40
Območje izključne rabe (vodotok z obrežnim pasom)         5,25
Območje omejene rabe (površine pod vplivom visokih vod Kobile)  30,80
Območje obstoječe pozidave                     7,95
-----------------------------------------------------------------------
Skupaj                              44,40
-----------------------------------------------------------------------
5. Zasnova infrastrukturnih omrežij
Prometna infrastruktura
V območju urejanja bodo ohranjeni obstoječe prometno omrežje in premostitve Kobile, ki bodo dimenzionirane v skladu z novimi ureditvami struge. Urejeni bodo dostopi, dovozi in ustrezne parkirne površine ob novih stanovanjskih objektih in do območja domačije Jerele. Na obrežju Kobile in mlinščic bodo urejene pešpoti. Pod cestami in potmi bodo izvedeni ustrezni prepusti.
 
Komunalna infrastruktura
Vodovod
Novogradnje bodo priključene na obstoječe vodovodno omrežje. V primerih dotrajanih omrežij oziroma njihovih delov ter v primerih premajhnih dimenzij oziroma kapacitet objektov in naprav bodo izvedene rekonstrukcije obstoječih omrežij. Ustrezno bodo rešena tudi križanja vodovodnega omrežja s Kobilo.
Kanalizacija
Na območju osrednjega dela Šentjerneja se ohranja kanalizacija v mešanem sistemu, za območje naselij ob Šentjerneju pa je predvidena vzpostavitev ločenega sistema kanalizacije. Novogradnje bodo priključene na dopolnjeno kanalizacijsko omrežje. Odpadne vode bodo speljane v čistilno napravo, ki bo nameščena severno od območja urejanja (in ni predmet tega dokumenta), meteorne vode pa bodo speljane v Kobilo. Pred izlivi meteornih vod s parkirišč in manipulacijskih površin ob obrtnih in industrijskih objektih bodo nameščeni peskolovi in lovilci olj. Treba bo zagotoviti ustrezno izvedbo križanj kanalizacije in Kobile ter vzporednih potekov.
 
Odvoz odpadkov
Ohranja se sedanji način zbiranja in odvoza odpadkov. Sanitarni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih na dostopnih mestih znotraj območja urejanja. Odpadki se bodo redno odvažali na sanitarno deponijo v Leskovcu.
 
Energetska infrastruktura in zveze
Elektro omrežje
Novogradnje bodo priključene na obstoječe elektroenergetsko Omrežje.
Ob izvedbi predvidenih ureditev Kobile bodo izvedena tudi križanja z objekti in napravami elektroenergetskega omrežja.
Omrežje zvez
Novogradnje bodo priključene na obstoječe telefonsko omrežje. Za. izgradnjo novega omrežja bo potrebna projektna obdelava dograditve telefonskega omrežja.
Pri izvedbi križanj tk omrežja s Kobilo in z drugimi novimi ureditvami bo potrebno upoštevati zahteve PE PTT Novo mesto.
6. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Predvidena ureditev območja Kobile bo reševala probleme v zvezi z visokimi vodami v naselju Šentjernej, v vaških okoljih in na območju kmetijskih površin. Pri tem se bodo oblikovali posamezni prostorski sklopi, homogeni v funkcionalnem in oblikovnem pogledu.
V območju vasi Dol. Brezovica, Šmarje in Šmalčja vas bo ureditev potoka izvedena le z manjšimi posegi v strugo in obrežno vegetacijo, prav tako pa tudi na območju, kjer Kobila teče preko kmetijskih površin. V Šentjerneju bo Kobila ohranjala bolj urban značaj; pri tem bo obstoječa regulirana struga ohranjena. Z oblikovanjem sten struge, dostopov do vode in poti po obrežju ter z zasaditvijo obrežne vegetacije bo ob zagotavljanju varnosti pred visokimi vodami obvodni prostor revitaliziran in s tem mestoma urejen kot javna površina.
Stanovanjska – pozidava bo z razmestitvijo, merilom objektov in oblikovanjem sledila morfologiji kvalitetnih objektov v območju urejanja oziroma v Šentjerneju.
7. Faznost izvedbe predvidenih posegov
Realizacija ureditvenega načrta bo potekala v dveh fazah: v prvi fazi bodo izvedeni posegi v sam potok z mlinščicami, ureditve pešpoti, dostopov do vode ter sočasno izvedba prepustov pod prometnicami. V drugi fazi bodo izvedene novogradnje, ki so pogojene z izvedbo nove čistilne naprave (ki ni predmet tega dokumenta).
8. Posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč
Za realizacijo programa izgradnje objektov po tej programski zasnovi bo potrebno poseči na kmetijske površine, ki so opredeljene kot 1. območje kmetijskih zemljišč. Del teh zemljišč (0,4 ha) bo namenjen novi pozidavi. Gre le za zapolnitev vrzeli med že pozidanimi površinami, tako da bo obstoječa pozidava smiselno zaokrožena. Deloma bodo na 1. območje kmetijskih zemljišč posegle tudi nove ureditve. vodotoka (območje izključne rabe), in sicer v skupni površini 4,5 ha. Skupna površina posega na 1. območje kmetijskih zemljišč z novo poselitvijo in vodnogospodarskimi ureditvami je ocenjena na 4,9 ha.
2
VNOS V PROSTORSKO DOKUMENTACIJO
Območje ureditvenega načrta Kobila v Šentjerneju se vriše v kartografski del na listu Načini urejanja razvojnih središč M 1:5000, list z zaporedno številko 146 in v kartografski dokumentaciji na listih Kostanjevica 22 in 32.
Št. 352-010/92 S-012-4/94.
Novo mesto, dne 27. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r.