Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2580. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Novo mesto, stran 4011.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih Skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) je Skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 27. 10. 1994 sprejela
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v občini Novo mesto
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v občini Novo mesto (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot. obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gasilstvo.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
2. oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij,
3. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
4. pogrebne storitve,
5. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju,
6. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
7. urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš,
8. urejanje ulic, trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih mestnega značaja,
9. urejanje lokalnih cest,
10. urejanje prometne in neprometne signalizacije in prometnih režimov,
11. odvoz nepravilno parkiranih vozil,
12. javni mestni promet, ki obsega javni prevoz potnikov v mestu in primestnih naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
13. taksi služba,
14. upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov za kabelski prenos RTV signalov,
15. plakatiranje in obveščanje,
16. krasitev mesta in naselij,
17. deratizacija,
18. monitoring varstva okolja.
4. člen
Gospodarske javne službe še opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih ter drugih standardov in normativov. Opravljanje posamezne gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se podrobneje uredi z odlokom, v katerem se določi še:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarske javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– in druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
Do sprejetja odlokov iz predhodnega odstavka tega člena se uporabljajo sedaj veljavni odloki, pravilniki in drugi splošni akti, ki urejajo dejavnosti s področja gospodarskih javnih služb.
5. člen
V javnem gospodarskem zavodu se opravljajo naslednje gospodarske javne službe:
1. gasilstvo
2. deratizacija.
6. člen
V javnem podjetju se opravljajo naslednje gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. oskrba naselij s plinom iz lokalnih omrežij,
6. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.
7. člen
Koncesionirano ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava se opravljajo naslednje gospodarske javne službe:
1. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
2. pogrebne storitve,
3. odvoz nepravilno parkiranih vozil,
4. javni mestni promet, ki obsega javni prevoz potnikov v mestu in primestnih naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
5. taksi služba,
6. upravljanje, vzdrževanje, in razvoj sistemov za kabelski prenos RTV signalov,
7. plakatiranje in obveščanje,
8. krasite v mesta in naselij,
9. javna snaga in čiščenje javnih površin,
10. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
11., urejanje javnih parkirišč in parkirnih hiš,
12. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
13. urejanje ulic trgov in lokalnih cest v mestu in naseljih mestnega značaja,
14. urejanje lokalnih cest,
15. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
16. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,.
17. urejanje prometne in neprometne signalizacije in prometnih režimov,
18. monitoring varstva okolja.
8. člen
Organizacijske oblike izvajanja gospodarskih javnih služb uredi skupščina občine s posebnimi odloki in akti v skladu z zakoni, ki urejajo ustanavljanje javnih zavodov, ustanavljanje javnih podjetij oziroma gospodarskih družb, postopke za podeljevanje oziroma pridobitev koncesij za opravljanje gospodarskih javnih služb in postopke za vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Do ureditve razmerij z izvajalci gospodarskih javnih služb iz 7. in 8. člena tega odloka se opravljanje gospodarskih javnih služb izven javnega podjetja zagotavlja na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju dejavnosti z izvajalci, ki so usposobljeni za opravljanje teh dejavnosti.
9. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se ustanovijo ustrezna telesa, sestavljena iz predstavnikov uporabnikov. Sestavo, delovno področje in pristojnosti teles za varstvo uporabnikov javnih dobrin uredi skupščina občine s posebnimi akti o ustanovitvi teh teles.
10. člen
Javne gospodarske službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin, določeno v skladu z zakonom
– iz sredstev proračuna,
– iz prispevkov, davkov in taks, ki jih v ta namen predpiše občina v skladu z zakonom,
– iz prihodkov izvajalcev gospodarskih javnih služb (javnega zavoda, javnega podjetja, koncesionarja in oseb zasebnega prava, ki opravljajo javno službo na podlagi vlaganja javnega kapitala),
– iz dobička javnega podjetja in družb, ki opravljajo gospodarske javne službe,
– z izdajanjem vrednostnih papirjev,
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
– s posojili,
– iz drugih virov.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih v občini Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 14/83, 13/86 in 15/87 ter Uradni list RS, št. 35/92).
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13-3/94 S-008-5/94
Novo mesto, dne 27. oktobra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Novo mesto
Franci Koncilija l. r..