Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2578. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Puconci, stran 4008.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom krajevne skupnosti Puconci je Svet Krajevne skupnosti Puconci dne 10. 11. 1994 po predhodni odločitvi na zborih občanov sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne Skupnosti Puconci
1. člen
Razpiše se referendum za območje Krajevne Skupnosti Puconci, naselja Puconci, Bokrači, Dolina, Gorica, Markišavci, Šalamenci in Vaneča. Referendum bo dne 4. 12. 1994 na običajnih glasovalnih mestih v naseljih, od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za naslednje namene:
– v naselju Puconci: ureditev in asfaltiranje vaških cest (križišče pri cerkvi – Panonka, križišče pri Petrijanu – Šerbec, križišče pri Kočarju – Huber Jože, Dolinar -Kuronja, Zver – Kos, križišče R 355 – železniška proga, Gavrilovič – Rimska čarda, železniška proga – Gorica, železniška proga-- pokopališče), vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalno dejavnost naselja,
– v naselju Dolina: asfaltiranje in modernizacija vaških cest, gradnja mrliške vežice, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja,
– v naselju Gorica: asfaltiranje vaških cest proti mlekarni, Simoniču in Zelkoju, vzdrževanje in urejanje vaškega vodovoda, ureditev odvajanja meteorne vode, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja,
– v naselju Markišavci: dograditev kapelice in zvonika, za gradnjo kanalizacije, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja,
– v naselju Šalamenci: asfaltiranje vaških cest, ureditev pokopališča in mrliške veže (poti, razsvetljavo, opremo), vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja,
– v naselju Vaneča: asfaltiranje vaških cest (Vutek Janez – Zrinski - Šebjanič – Fekonja, region. cesta Šafran), vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja,
– v naselju Bokrači: ureditev cestne razsvetljave, gradnja mostu na potoku za krnsko cesto, vzdrževanje in urejanje ostalih komunalnih objektov, funkcionalna dejavnost naselja.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Puconci in občani, lastniki vikendov in vinskih kleti na območju KS Puconci, in sicer v naslednji višini:
1. V naselju Puconci:
a) v denarju:
1% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o delu,
3,5% od katastrskega dohodka,
1% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
0,5% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
140 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini,
50 DEM v tolarski protivrednosti letno samostojni podjetniki, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti,
0,5% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Puconci.
2. V naselju Dolina:
a) v denarju:
4% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o delu,
7% od katastrskega dohodka,
6% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
2% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
360 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini,
200 DEM v tolarski protivrednosti letno samostojni podjetniki, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti,
1% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Dolina,
b) v delu:
3 delovne dni po 8 ur na občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane ali nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu za en delovni dan 50 DEM v tolarski protivrednosti.
3. V naselju Gorica:
a) v denarju:
1% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plač ter plačil po pogodbah o delu,
1% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
3,5% od katastrskega dohodka,
0,5% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim. dodatkom,
180 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini,
50 DEM v tolarski protivrednosti letno samostojni podjetniki, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti,
0,5% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Gorica.
b) v delu:
en delovni dan po 8 ur na občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane ali nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu za en delovni dan 50 DEM v tolarski protivrednosti.
4. V naselju Markišavci: a) v denarju:
2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o delu,
7% od katastrskega dohodka,
2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
2% od pokojnin, razen, od pokojnin z varstvenim dodatkom,
280 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini,
100 DEM v tolarski protivrednosti letno samostojni podjetniki, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti,
1% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Markišavci.
5. V naselju Šalamenci:
a) v denarju:
2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o delu,
7% od katastrskega dohodka,
3% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
1% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
270 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini,
100 DEM v tolarski protivrednosti letno samostojni podjetniki, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti,
1% mesečno, od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Šalamenci.
b) v delu:
dva delovna dneva po 8 ur na občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane ali nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu za en delovni dan 50 DEM v. tolarski protivrednosti.
6. V naselju Vaneča:
a) v denarju:
2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plač ter plačil po pogodbah o delu,
7% od katastrskega dohodka,.
2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
2% od pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom,
270 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini,
100 DEM v tolarski protivrednosti letno samostojni podjetniki, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti,
1% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Vaneča.
b) v delu:
en delovni dan po 8 ur na občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane ali nadomestilo v denarju v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu za en delovni dan 50 DEM v tolarski protivrednosti.
7. V naselju Bokrači:
a) v denarju:
2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plač ter plačil po pogodbah o delu,-
7% od katastrskega dohodka,
2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje,
1% od pokojnin,
360 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v tujini,
100 DEM v tolarski protivrednosti letno samostojni podjetniki, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti,
1% mesečno od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje lastniki vikendov in vinskih kleti, ki nimajo stalnega prebivališča v naselju Bokrači.
b) v delu:
tri delovne dni po 8 ur na občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane ali nadomestilo v denarju
v primeru neizpolnitve samoprispevka v delu za en delovni dan 50 DEM v tolarski protivrednosti.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, in sicer od 1. 2. 1995 do 31. 1. 1999.
5. člen
Za izvršitev programa bo potrebno 50,000.000 SIT, višina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, znaša 50,000.000 SIT.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju ter občani, lastniki vikendov in vinskih kleti na območju krajevne skupnosti.
7. člen
Volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je referendumski program iz 2. člena tega sklepa in višina samoprispevka iz 3. člena tega sklepa.
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če se strinja, oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
8. člen
Za postopek na referendumu se uporabljajo in veljajo določila zakona o referendumu in drugih oblikah izjavljanja.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Puconci, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru o zbranih in porabljenih sredstvih.
Svet Krajevne skupnosti Puconci je pristojen, da lahko vsako leto določi drugo stopnjo samoprispevka iz katastrskega dohodka.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Puconci, dne 10. novembra 1994.
Predsednik
Sveta Krajevne Skupnosti
Puconci
prof. Štefan Harkai l. r.