Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2572. Odlok o preoblikovanju in uskladitvi organiziranosti javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, p.o, stran 4002.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in na podlagi 35. člena statuta občine Litija (Uradni list RS, št. 5/93) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora in zbora krajevnih skupnosti dne 27. 10. 1994 in na seji zbora združenega dela dne 3. 11. 1994 sprejela
ODLOK
o preoblikovanju in uskladitvi organiziranosti javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, p. o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje in uskladitev organiziranosti javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, p.o., 61270 Litija, Ponoviška cesta 15, ki ga je ustanovila občina Litija z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja (Uradni list RS, št. 19/90).
2. člen
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija p.o., v družbeni lastnini se preoblikuje v javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, družba z omejeno odgovornostjo in opravlja dejavnosti iz tega odloka kot gospodarsko javno službo.
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., je pravni naslednik javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o., vpisanega v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani pod registrskim vložkom št. 1/8333/00.
Lastnik javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. je občina Litija.
Javno podjetje organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo se organizira s premoženjem Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o., ki je na podlagi sklepa 94. seje Izvršnega sveta Skupščine občine Litija z dne 23. 12. 1993 postalo lastnina občine Litija. Navedena sredstva ustanovitelj zagotavlja javnemu podjetju za nadaljevanje opravljanja dejavnosti javnega podjetja. Občina Litija zadrži lastninsko in razpolagalno pravico na infrastrukturi, ki jo daje v upravljanje in uporabo javnemu podjetju kot sredstvo za izvajanje javne službe.
Javno podjetje infrastrukturo produktivno uporablja za namene, za katere je bila že uporabljana in katerim služi.
3. člen
Ta odlok predstavlja akt o statusnih spremembah javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o. in je osnova za izvedbo vpisa sprememb v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani.
II. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: podjetje) posluje s firmo: "Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Litija."
Skrajšana firma podjetja je: "KSP Litija d.o.o." Sedež podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15.
5. člen
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: "Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o."
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
6. člen
Premoženje podjetja, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave) je v pravnem prometu.
7. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
IV. DEJAVNOST PODJETJA
8. člen
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti, ki so obvezne in izbirne gospodarske javne službe v občini:
1. oskrba s pitno vodo, zajemanje, čiščenje in dovajanje pitne vode gospodinjstvom, industriji in drugim uporabnikom; upravljanje-gospodarjenje, vzdrževanje in obnavljanje vodovodnih objektov in naprav;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, ki obsega: odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev, industrije, obrti in drugih uporabnikov v naselju razen tistih, ki nastajajo v procesu proizvodnje in specifičnih tehnoloških procesih; odvajanje padavinskih vod v naseljih ter čiščenje greznic; upravljanje
– gospodarjenje, vzdrževanje in obnavljanje kanalizacijskih objektov in naprav;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki; ki obsega: ločevanje, na izvoru, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov od gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov razen
– brez nevarnih snovi,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, ki obsega: deponiranje komunalnih odpadkov; urejanje in vzdrževanje komunalne deponije; druge dejavnosti na komunalni deponiji;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje in vzdrževanje poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih površin;
7. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov;
8. vzdrževanje in varstvo lokalnih cest;
9. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega: vzdrževanje električne napeljave in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije;
10. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost, upravljanje s pokopališkimi objekti;
11. upravljanje parkirnih površin, garažnih hiš, tržnic tržnih prostorov;
12. plakatiranje in obešanje transparentov;
13. odstranjevanje in pokop poginulih živali;
14. odvoz nepravilno parkiranih vozil in nevoznih vozil;
15. upravljanje z javnimi objekti in površinami (športno rekreacijski objekti, kulturni objekti).
9. člen
Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega in stanovanjskega značaja kot so:
1. upravniški posli po stanovanjskem zakonu in vzdrževanje stanovanj ter drugih objektov in opravljanje neprofitne stanovanjske dejavnosti,
2. ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš in počitniških hiš,
3. izvajanje investitorskih poslov,
4. prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
5. prodaja pogrebne opreme, smetnjakov – posod za odpadke, gospodinjskega in tehničnega plina, vodovodnega in kanalizacijskega materiala in drugih materialov,
6. izvajanje zemeljskih, gradbenih, obrtniških in instalacijskih del in vseh vrst obnovitvenih del in vzdrževalnih del,
7. opravljanje prevoznih storitev in storitev z gradbenimi stroji,
8. razmnoževanje vseh vrst dokumentov in drugih listin,
9. vzdrževanje javnih in hišnih zaklonišč,
10. določanje pogojev in dajanje soglasij za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju oziroma vzdrževanju podjetja in dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev,
11. vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za potrebe lokalne skupnosti.
Podjetje lahko poleg navedenih dejavnosti opravlja še javna pooblastila in naloge, ki so mu zaupane (evidenca, soglasja, mnenja, računovodsko finančni servis ipd.) in v manjšem obsegu ter druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarske dejavnosti.
V. POSLOVNA POLITIKA IN PLANIRANJE
10. člen
Direktor podjetja je predlagatelj poslovne politike na podlagi razvojnih ciljev in nalog, ki jih določa in usklajuje ustanovitelj.
Poslovno politiko sprejema ustanovitelj, direktor podjetja pa ima vsa pooblastila za njeno izvajanje, sprejemanje ukrepov in za izvajanje vseh oblik dejavnosti.
VI. FINANCIRANJE PODJETJA – PRIHODKI PODJETJA
11. člen
Viri za financiranje dejavnosti podjetja so:
a) sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in storitev plačujejo uporabniki,
b) sredstva, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
c) viri, določeni z zakonom ali predpisom lokalne skupnosti,
d) drugi viri.
Ustvarjeni dohodek deli in razporeja podjetje v soglasju z ustanoviteljem.
VII. ORGANI PODJETJA
12. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– nadzorni svet,
– svet delavcev,
– direktorja.
VIII. NADZORNI SVET
13. člen
Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov. En član nadzornega sveta je delavec podjetja. Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika.
14. člen
Nadzorni svet pregleduje poslovna poročila, periodične in zaključni račun, knjige in dokumentacijo podjetja, spremlja rentabilnost poslovanja podjetja; daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja in opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.
O svojih ugotovitvah in mnenjih nadzorni svet poroča ustanovitelju.
S statutom podjetja se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta.
IX. SVET DELAVCEV
15. člen
Delavci podjetja izvolijo 3-članski svet delavcev, ki deluje v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
X. DIREKTOR
16. člen
Poslovanje in delo podjetja vodi direktor. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj – izvršilni organ občine na podlagi javnega razpisa.
Statut podjetja določa pogoje, način in postopek za imenovanje direktorja, kakor tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
17. člen
Direktor podjetja se imenuje za štiri leta; ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
18. člen
Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen pri:
– prometu z nepremičninami in osnovnimi sredstvi,
– najemanju posojil, ki niso predvidena s planom oziroma poslovnim načrtom podjetja,
– pri izbiri podizvajalcev in pogodbah z njimi.
Za navedeno mora predhodno dati soglasje ustanovitelja.
XI. DOLŽNOSTI IN PRAVICE USTANOVITELJA
19. člen
Ustanovitelj podjetja sklepa o:
– letnem planu poslovanja,
– poslovnem poročilu,
– obračunu in zaključnem računu,
– članih nadzornega sveta,
– statutu podjetja,
– imenovanju direktorja podjetja.
Ustanovitelj odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin in določa posebne pogoje za uporabo javnih dobrin.
20. člen
V razmerju do podjetja zastopa ustanovitelja ter izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja njegov izvršilni organ.
XII. SPLOŠNI AKTI
21. člen
Ustanovitelj sprejme statut podjetja, s katerim se podrobneje uredi zlasti organiziranje in delovanje podjetja, delovanje in določanje organov in druga vprašanja.
Ustanovitelj, nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
22. člen
Direktor podjetja predloži ustanovitelju v sprejem statut v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ko prične veljati ta odlok, prenehajo veljati tista določila odloka o ustanovitvi javnega podjetja ter tista določila drugih splošnih aktov podjetja, ki so v nasprotju z določili tega odloka.
Do uskladitve splošnih aktov s tem odlokom se uporabljajo določila sedaj veljavnih aktov podjetja.
24. člen
Delavski svet Komunalno stanovanjskega podjetja Litija p.o. preneha delovati z dnem imenovanja nadzornega sveta.
Člane nadzornega sveta podjetja imenuje ustanovitelj v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
Do izteka mandata opravlja naloge direktorja podjetja dosedanji direktor, ki poskrbi za nadaljevanje poslovanja podjetja in opravi vsa potrebna dejanja za vpis podjetja kot družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register.
26. člen
Pravice zaposlenih v podjetju bodo urejene po določbah zakona o soupravljanju in skladno s kolektivnimi pogodbami.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-1/94
Litija, dne 3. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Miro Kaplja l. r.