Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2571. Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Litija, stran 4001.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS; št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 35. člena statuta občine Litija (Uradni list RS, št. 5/93) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora in zbora krajevnih skupnosti dne 27. 10. 1994 in na seji zbora združenega dela dne 3. 11. 1994, sprejela
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v občini Litija (v nadaljevanju: občina) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Pristojni organ občine je pri odločitvah na področju gospodarskih javnih služb, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se gospodarske javne službe opravljajo racionalno in v prostorsko zaokroženih sistemih.
II. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z odlokom uredi način opravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb, oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah.
III. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Obvezne gospodarske javne službe v občini so:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
8. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov;
9. vzdrževanje in varstvo lokalnih cest;
10. javna razsvetljava v naseljih;
11. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost;
12. opravljanja javnega mestnega prometa;
13. gasilska služba.
5. člen
Izbirne gospodarske javne službe v občini so:
1. vzdrževanje in varstvo krajevnih cest;
2. upravljanje parkirnih površin, tržnic – tržnih prostorov in živinskih sejmov;
3. plakatiranje, okraševanje naselij;
4. odstranjevanje in pokop poginulih živali;
5. odvoz nepravilno parkiranih vozil in nevoznih vozil;
6. upravljanje z javnimi objekti in površinami;
7. deratizacija in dezinfekcija.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališki objekti in naprave,
– tržni prostori,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– javni parki, nasadi, drevoredi, otroška igrišča, objekti in spominska obeležja,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, lokalne in krajevne ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste.
IV. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali z dajanjem koncesij.
8. člen
Za neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb ustanovi občina javno podjetje.
Občina ustanovi javno podjetje v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa.
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji pristojni organ občine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Organizacija izvajanja gospodarskih javnih služb v občini se izvaja v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
11. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačevati.
Cene za storitve gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi.
12. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ureditev gospodarskih javnih služb v občini kakor tudi spremembe organiziranosti občinskega javnega podjetja "Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, p.o., Ponoviška cesta 15, Litija", se uskladi z zakonom o gospodarskih javnih službah in določbami tega odloka v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih v občini Litija (Uradni list SRS, št. 26/85).
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-2/94
Litija, dne 3. novembra 1994.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.