Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2570. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za vas Hotiza, stran 4000.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,. št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter določil statuta Krajevne skupnosti Hotiza je Svet krajevne skupnosti Hotiza po predhodni razpravi na zboru krajanov dne 28. 10. 1994 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za vas Hotiza
1. člen
Za območje vasi Hotiza se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za ureditev zlasti naslednjih zadev:
– vzdrževanje in urejanje krajevnih poti
– vzdrževanje in izgradnja lokalne infrastrukture (ureditev vodotokov, razširitev cest)
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije
– sofinanciranje izgradnje plinovodskega omrežja
– dokončanje mrliške vežice
– sofinanciranje dejavnosti krajevne skupnosti. Skupna vrednost investicij se bo določila z letnim planom.
2. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem v vasi Hotiza v višini:
– 1,5% od osebnega dohodka zaposlenega
– 8% od katastrskega dohodka
– 1% od pokojnin
– 3% od čistega dohodka samostojnih podjetnikov
– 3% od povprečne plače v Republiki Sloveniji mesečno, občani, ki so na delu v tujini
– 8 ur dela v gospodinjstvu.
3. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnim in drugih prejemkov po predpisih o vojaških civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestil za telesno okvaro od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih krajanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom. Znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od pokojnine oziroma od OD delavcev ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino za polno pokojninsko dobo oziroma med akontacijo OD in zneska OD, ki zagotavljata materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom.
4. člen
Plačane zneske samoprispevka se odšteje od osnove za dohodnino 7. člen zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
5. člen
Referendum bo v nedeljo 4. 12. 1994 v prostorih stare šole v Hotizi.
Glasovalno mesto bo odprto od 7. do 19. ure.
6. člen
Samoprispevek iz osebnega dohodka obračunava in nakazuje izplačevalec, samoprispevek iz katastrskega dohodka in čistega dohodka samostojnih podjetnikov in drugih gospodarskih, negospodarskih in intelektualnih storitev obračuna in izplačuje pristojni območni organ uprave za javne prihodke, samoprispevek od delavcev na delu v tujini obračuna in pobira blagajnik sveta krajevne skupnosti, samoprispevke od pokojnin obračuna in izplačuje SPIZ.
V primeru neizpolnjevanja z referendumom oziroma glasovanjem sprejetih obveznosti, bo izterjavo izvedel pristojni območni organ uprave za javne prihodke.
7. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi krajani vasi Hotiza, vpisani v splošni volilni imenik in krajani, ki še zaradi mladoletnosti nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
8. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno z tajnim glasovanjem na glasovnici z naslednjim besedilom:
KS Hotiza
Vas Hotiza
 
                 GLASOVNICA
 
Na referendumu 4. 12. 1994 o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo petih let
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1999, ki ga plačujejo krajani v naslednji višini:
– 1,5% od osebnega dohodka zaposlenega
– 8% od katastrskega dohodka
– 1% od pokojnin
– 3% od čistega dohodka samostojnih podjetnikov
– 3% od povprečne plače Republike Slovenije mesečno, krajani, ki so na delu v
tujini
– 8 ur dela po gospodinjstvu
                  GLASUJEM
                »ZA«  »PROTI«
Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo »ZA«, če se
strinjajo z uvedbo samoprispevka oziroma besedo »PROTI«, če se ne strinjajo z
uvedbo samoprispevka.
9. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu krajevne skupnosti, bo upravljal vaški odbor, ki je odgovoren za pravilno in namensko uporabo sredstev.
O zborih in porabljenih sredstvih poroča krajanom najmanj enkrat letno.
10. člen
Volilna komisija vasi Hotiza izvede referendum, ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma ter ga objavi.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Hotiza.
12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način.
Hotiza, dne 28. oktobra 1994.
Predsednik
vaškega odbora KS Hotiza
Jože Žižek l. r.