Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2565. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za črno in barvasto metalurgijo, livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije, stran 3993.

Na podlagi 86. člena kolektivne pogodbe za črno in barvasto metalurgijo in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 12/91) pogodbene stranke sprejemajo aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za črno in barvasto metalurgijo in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
ANEKS
št. 1
h kolektivni pogodbi za črno in barvasto metalurgijo, livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije (Uradni I. RS, št. 12/91)
1. člen
1. člen se dopolni z alineama:
– Združenje delodajalcev v kovinski in elektroindustriji ter črni in barvasti metalurgiji
– Konfederacija sindikatov 90 – sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
in
za "Neodvisni sindikat Slovenije" se doda kratica (NSS-SKI).
2. člen
Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: "Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ne veljajo določila III. poglavja te kolektivne pogodbe, razen četrtega odstavka 62. člena in tiste določbe, katerih uporaba je izrecno izključena s pogodbo o zaposlitvi."
3. člen
61. člen se črta.
4. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zneski izhodiščnih plač pri organizacijah oziroma delodajalcih se lahko znižajo do 10% glede na zneske iz priloge 1 k tej pogodbi, če bi izplačilo takih izhodiščnih plač ogrozilo obstoj organizacije oziroma delodajalca izguba ali stečaj.
Zneski izhodiščnih plač so lahko nižji od izhodiščnih plač po prilogi št. 1 tega člena, če:
– je organizacija oziroma delodajalec na podlagi ustreznega sklepa izplačeval v letu 1993 ali v prvem polletju 1994 osnovne plače več kot 10% pod izhodiščnimi plačami pri kolektivni pogodbi dejavnosti in je poslovno leto ali obdobje zaključil z izgubo;
– bi izplačilo 100% izhodiščnih plač po tej pogodbi povzročilo tekočo izgubo in je zaradi tega ogrožen obstoj organizacije oziroma delodajalca.
Odločitev o znižanju osnovnih plač na osnovi teh kriterijev sprejme poslovodni organ oziroma delodajalec, če je pred odločitvijo sprejet sanacijski program z ukrepi, ki bodo omogočili izplačevanje 100% plač in je nanj dal svoje pismeno mnenje sindikat. Sindikat je dolžan svoje mnenje podati v roku 10 dni od prejema.
V času izplačevanja znižanih plač po tem členu se poslovodnemu organu in delavcem z individualnimi pogodbami izplačujejo znižane osnovne plače. Odstotek znižanja teh osnovnih plač je enak odstotku znižanja osnovnih plač ostalih delavcev.
Šteje se, da podjetje tudi v primerih, iz drugega odstavka tega člena izpolnjuje kolektivno pogodbo dejavnosti.
Če je v zaključnem računu izkazan dobiček, je organizacija oziroma delodajalec dolžan poravnati razliko do izhodiščnih plač. V primeru, da v zaključnem računu izkazanega dobička lastniki ne razporejajo na deleže pri dobičku (282. in 429. člen ZGD), se določilo prejšnjega stavka ne uporablja.
5. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Regres za letni dopust pripada delavcem enkrat letno in se izplača najkasneje do konca meseca julija tekočega leta".
Regres za letni dopust za leto 1994 znaša v bruto znesku najmanj 60% povprečne bruto mesečne plače po zadnjem statističnem podatku v gospodarstvu Republike Slovenije. Regres za zaposlene, katerih osnovna plača je nižja od povprečja v gospodarstvu, je lahko večji kot 60%, vendar ne večji kot 100% povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije po zadnjem znanem statističnem podatku.
Če se regres izplača v več delih, se od nove osnove lahko računa le neizplačani del.
6. člen
Četrta alinea 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
"- daljša bolezen (nad tri mesece) enkrat letno".
V zadnjem odstavku se doda stavek:
"V kolektivni pogodbi organizacije ali delodajalca se za primer solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni lahko oblikujejo kriteriji za ugotavljanje upravičenosti do te pomoči".
7. člen
Drugi odstavek 73. člena se spremeni in se glasi: "Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec oktober, november in december 1994 znaša najmanj 6.272
SIT".
8. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, se šteje dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povračilo stroškov za prenočišče in povračilo stroškov za prevoz.
Do povračil stroškov na službenem potovanju so upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje, in sicer pod enakimi pogoji in v enaki višini.
Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino povrnejo stroški v skladu z veljavnimi predpisi.
Delavcu se pred odhodom na službeno potovanje, ki traja več kot dva dni, praviloma izplača akontacija v višini predvidenih stroškov.
a) Dnevnice
Povračila stroškov za službeno potovanje za oktober, november in december 1994 se izplačujejo v višini določeni z uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 62/94).
b) Kilometrina
(30% cene super bencina) za km 22 SIT. Kilometrina se povečuje skladno z rastjo cene super bencina, tako da znaša 30% njegove cene.
c) Nočnina
Stroški za prenočišče se izplačujejo po predloženem računu, skladno s potnim nalogom. Če na nalogu ni drugače določeno in če delavec ne predloži računa, ima pravico do povračila stroškov v višini 1.050 SIT.
9. člen
Organizacije oziroma delodajalci, ki z dnem uveljavitve tega aneksa izplačujejo višje zneske od teh, določenih s 6. in 7. členom tega aneksa, le teh ne povečujejo, dokler se ti zneski ne izenačijo z zneskom iz 6. in 7. člena tega aneksa.
10. člen
Organizacije oziroma delodajalci, ki z dnem uveljavitve tega aneksa izplačujejo višje izhodiščne plače kot so določene s prilogo 1 h kolektivni pogodbi dejavnosti, jih ne smejo znižati mimo razlogov iz 62. člena te kolektivne pogodbe.
11. člen
Priloga št. 1 h kolektivni pogodbi dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/91) se nadomesti z naslednjo prilogo:
V skladu z 58. členom te kolektivne pogodbe so med posameznimi zahtevnostnimi skupinami določena naslednja relativna razmerja izhodiščnih osebnih dohodkov in izhodiščni bruto osebni dohodki za mesec oktober, november in december:
--------------------------------------------------------------------
                         Izhodiščni mesečni
Zahtevnostna skupina        Relativno        bruto OD
(tarifni razred)          razmerje         (v SIT)
--------------------------------------------------------------------
I. enostavna dela            1.00         39.700
II. manj zahtevna dela         1.12         44.464
III. srednje zahtevna dela       1.25         49.625
IV. zahtevna dela            1.45         57.565
V. bolj zahtevna dela          1.60         63.520
VI. zelo zahtevna dela         1.90         75.430
VII. visoko zahtevna dela        2.25         89.325
VIII. najbolj zahtevna dela       2.60         103.220
IX. izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela          3.10         123.070
--------------------------------------------------------------------
Aneks je bil podpisan v Ljubljani dne 18. 10. 1994 in se objavi v Uradnem listu RS. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1994.
Podpisniki kolektivne pogodbe:
 
Za Gospodarsko zbornico Slovenije
Združenje kovinske
industrije
Predsednik
Jože Tišler l. r.
 
Združenje črne in barvaste metalurgije in livarn
Predsednik
Lojze Vrečko l. r.
 
Združenje elektroindustrije
Predsednik
Rafael Mavri l. r.
 
Za združenje delodajalcev
v kovinski in elektroindustriji
ter črni in barvasti metalurgiji
Predsednik
Stane Habjan l. r.
 
Za sindikate Slovenije
Sindikat kovinske
in elektroindustrije
Slovenije – SKEI
Predsednik
Albert Vodovnik l. r.
 
Konfederacija novih
sindikatov Slovenije,
Sindikat kovinske in
in elektroindustrije
Slovenije – KNSS-SKEIS
Predsednik
Bogomir Ličof l. r.
 
Neodvisni sindikati Slovenije, Sindikat kovinske industrije
Slovenije – NSS-SKI. Predsednik
Vladimir Pajek l. r.
Konfederacija sindikatov 90,
sindikat kovinske,
elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Predsednik
Slobodan Radujko l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisano v register kolektivnih pogodb z datumom 2. 11. 1994 pod zap. št. 5/1, št. spisa 121-03-052/94.