Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2561. Pravilnik o sofinanciranju strokovnega tiska, organizacije in udeležbe na kongresih in drugih strokovnih srečanjih, stran 3990.

Na podlagi 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 in 13/93) izdaja minister za zdravstvo
PRAVILNIK
o sofinanciranju strokovnega tiska, organizacije in udeležbe na kongresih in drugih strokovnih srečanjih
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopek za sofinanciranje strokovnega tiska s področja zdravstvenega varstva ter organizacije in udeležbe na kongresih in drugih strokovnih srečanjih doma in v tujini iz sredstev državnega proračuna oziroma Ministrstva za zdravstvo (v nadaljevanju: ministrstvo).
1. Strokovni tisk
2. člen
Za strokovni tisk štejejo po tem pravilniku knjige in druga tiskana gradiva, ki imajo pomen za izvajanje in razvoj zdravstvenega- varstva v Republiki Sloveniji, in sicer:
– izvirni slovenski učbeniki s posameznih strokovnih področij medicine in zdravstvenega varstva,
– prevodi priznanih svetovnih učbenikov s področja zdravstvenega varstva v slovenski jezik, če ni ustreznega v slovenskem jeziku,
– skripta za študente medicine in farmacije za strokovna področja, kjer ni ustreznega oziroma sodobnega učbenika,
– strokovna navodila in priročniki, namenjeni zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem za opravljanje zdravstvene dejavnosti na določenem področju, ki jih pripravijo priznani strokovnjaki, razširjeni strokovni kolegiji oziroma klinike in inštituti na lastno pobudo ali na pobudo razširjenega strokovnega kolegija, zdravstvenega sveta in ministrstva,
– monografije, raziskovalna poročila in druga strokovna dela,
– tuje in domače strokovne periodične publikacije, ki imajo po mnenju zdravstvenega sveta pomen za opravljanje zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Strokovni tiski iz prve in pete alinee prejšnjega odstavka so izjemoma lahko tudi v tujem jeziku.
3. člen
Ministrstvo sofinancira strokovni tisk z namenom, da se zniža prodajna cena in omogoči pretok in uporaba znanstvenih in strokovnih spoznanj na celotnem območju Slovenije, v določenih primerih pa tudi prodor znanja in izkušenj naših strokovnjakov v svetovno strokovno javnost.
4. člen
Ministrstvo zbira predloge za sofinanciranje strokovnega tiska na podlagi javnega razpisa.
V razpisu ministrstvo navede. pogoje in roke za prijavo, lahko pa tudi določi vsebinska področja, ki bodo imela prednost pri izbiri.
5. člen
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe s področja zdravstva in zdravstvenega šolstva s sedežem v Republiki Sloveniji,
– posamezni strokovnjaki ali skupine strokovnjakov s področja zdravstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
6. člen
Prijavitelji morajo prijavi na razpis priložiti:
– opis predlaganega strokovnega tiska,
– osebne, strokovne in bibliografske podatke o avtorju oziroma avtorjih,
– rok izdaje,
– finančno konstrukcijo in vpliv sofinanciranja na končno ceno,
– strokovno oceno (recenzijo).
Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka lahko izdela na zahtevo in za račun avtorja oziroma avtorjev predsednik ustreznega razširjenega strokovnega kolegija ali višji svetnik s strokovnega področja, ki je predmet prijave.
7. člen
Izbiro med prijavami opravi minister za zdravstvo na predlog zdravstvenega sveta.
8. člen
Ministrstvo sklene z avtorjem oziroma avtorji oziroma založnikom pogodbo o sofinanciranju, v kateri določi medsebojne pravice in obveznosti in način plačila odobrenih sredstev.
2. Organizacija kongresov in strokovnih srečanj
9. člen
Ministrstvo sodeluje pri organizaciji kongresov in pomembnih strokovnih srečanj s področja zdravstvenega varstva na območju Republike Slovenije, če gre za strokovno srečanje, ki ima pomen za vso državo ali mednarodni pomen.
10. člen
Ministrstvo sodeluje pri organizaciji:
(1) kot pokrovitelj s sofinanciranjem ali brez njega,
(2) kot organizator
(3) kot soorganizator,
(4) kot aktivni udeleženec v programu.
Pobude za sodelovanje iz prejšnjega odstavka ministrstvo sprejema praviloma v tekočem letu za prihodnje leto na podlagi javnega razpisa.
11. člen
Izbiro predlogov opravi strokovna skupina, ki jo določi minister za zdravstvo, vodi pa jo državni sekretar.
Sodelovanje pri organizaciji in s tem povezana materialna sredstva v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev določi minister za zdravstvo s sklepom.
3. Udeležba ha kongresih in mednarodnih srečanjih
12. člen
Ministrstvo sofinancira aktivno udeležbo posameznega strokovnjaka na kongresu ali mednarodnem srečanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da gre za strokovno srečanje, ki ima pomen za vso državo v smislu predstavitve dosežkov naše medicinske oziroma zdravstvene stroke,
– da je vsebina strokovnega srečanja v skladu s prioritetami razvoja na področju zdravstva v Sloveniji,
– da je udeležba na strokovnem srečanju potrebna zaradi uvajanja novih dejavnosti oziroma posodobitve določene dejavnosti, ki ima pomen za vso državo.
13. člen
Ministrstvo z javnim razpisom obvesti klinike in inštitute, medicinsko fakulteto ter druge zavode in organizacije o pogojih in možnostih za sofinanciranje aktivne udeležbe na kongresih in mednarodnih strokovnih srečanjih.
Interesenti se prijavijo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku mesec dni po razpisu na ministrstvo.
Izbiro med prijavitelji opravi komisija, ki jo določi minister za zdravstvo in jo vodi državni sekretar, najpozneje mesec dni po razpisu.
14. člen
Javni razpis iz 4., 10. in 13. člena tega pravilnika ministrstvo objavi vsako leto najpozneje mesec dni po sprejemu državnega proračuna za tekoče leto s prijavnim rokom 30 dni.
15. člen
Merila in pogoji iz tega pravilnika se uporabijo tudi za vse vloge za sofinanciranje, prispele na ministrstvo do uveljavitve tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/94
Ljubljana dne 12. oktobra 1994.
dr. Božidar Voljč
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost