Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2549. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih, stran 3987.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družinskih prejemkih, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. novembra 1994.
Št. 012-01/94-146
Ljubljana, dne 12. novembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŽINSKIH PREJEMKIH
1. člen
V zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
"Do denarnega nadomestila je upravičena tudi mati, ki ji je med nosečnostjo oziroma v času porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka ali daljšega dopusta za nego in varstvo otroka brez njene volje ali krivde prenehalo delovno razmerje,
– ki je bilo sklenjeno za nedoločen čas,
– ki je bilo sklenjeno za določen čas, daljši od deset mesecev,
– ki je bilo sklenjeno za določen čas do deset mesecev, potem ko ji je brez njene volje ali krivde prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za. nedoločen čas."
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: "Šteje se, da je pogoj iz druge alinee prejšnjega odstavka izpolnjen tudi v primeru, kadar je mati zaporedoma in brez prekinitve sklenila več delovnih razmerij za določen čas v skupnem trajanju več kot deset mesecev." Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 8. členu se v drugem odstavku črtajo besede "in vseh prispevnih osnov".
V tretjem odstavku se črtajo besede "in vseh prispevnih osnov", besedi "v katerem" pa se nadomestita z besedama "za katerega".
3. člen
V 9. členu se črtajo besede "in prispevnih osnov".
4. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pravico do pomoči za opremo novorojenca ima vsak otrok, katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji."
5. člen
V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: "Če mati v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, uveljavlja izbrano obliko pomoči v roku iz prejšnjega odstavka oče pri centru za socialno delo, ki je pristojen glede na njegovo stalno prebivališče."
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
6. člen
V 37. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: "Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za otroka, ki prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji najmanj šest mesecev v koledarskem letu, višina otroškega dodatka ne zniža."
7. člen
Za 53. členom se doda nov 53. a člen, ki se glasi:
"53. a člen Upravičenke iz drugega odstavka 4. člena tega zakona pridobijo to pravico od 18. 12. 1993 dalje."
8. člen
Za 55. členom se doda nov 55. a člen, ki se glasi:
"55. a člen
Denarno nadomestilo se na način, določen v 8. členu tega zakona, usklajuje od 1. 1. 1995 dalje."
9. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi: "Do sklenitve mednarodnih pogodb iz druge alinee drugega odstavka 32. člena tega zakona z državami na območju nekdanje SFRJ se upravičencem iz drugega odstavka 32. člena tega zakona izplačuje otroški dodatek, zmanjšan za 60%.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za otroka, ki prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje najmanj šest mesecev v koledarskem letu, otroški dodatek ne zniža."
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/91-1/9
Ljubljana, dne 4. novembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.