Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1994 z dne 29. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1994 z dne 29. 9. 1994

Kazalo

2040. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu, stran 3274.

Na podlagi tretjega odstavka 3.. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), drugega odstavka 6. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 1. in 4. člena zakona o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list SRS, št. 42/89 in 14/90) ter na podlagi 6. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1994 (Uradni list RS, št. 48/94) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
NAVODILO
za uveljavljanje finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu
1. člen
S tem navodilom se določajo podrobnejši pogoji za pridobitev in način izplačila finančnih intervencij, določenih v uredbi o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu ter višina nadomestila pri odkupni ceni mleka.
2. člen
Pogoji, na podlagi katerih so vlagatelji zahtevkov za pridobitev finančnih intervencij upravičeni do nadomestila pri odkupni ceni mleka, so opredeljeni v navodilu za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1994, ki ga izda Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Nadomestilo pri odkupni ceni mleka je določeno v višini 0,04 tolarjev/liter neoporečnega mleka. Višina nadomestila se lahko med letom spreminja, skupni letni znesek izplačanega nadomestila pa ne sme presegati zneska sredstev, ki so za ta namen s proračunom zagotovljena.
Pogoji, na podlagi katerih bodo upravičenci vlagali zahtevke za uveljavljanje kakršnegakoli drugega ukrepa v okviru 1. točke 1. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu, bodo določeni za vsak ukrep posebej s pogodbo med Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj in vlagateljem zahtevka.
3. člen
Do sredstev iz naslova »Regresiranje določenih, proizvodov« je upravičena Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve, če so bili kmetijski pridelki in živila dani na trg po cenah, ki so nižje od lastne cene (nabavna cena, povečana za manipulativne stroške ter za stroške skladiščenja in financiranja zalog) za isto blago v republiških blagovnih rezervah.
V primeru iz prvega odstavka tega člena je Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve dolžna Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj predložiti zahtevek za izplačilo sredstev. V zahtevku mora biti naveden kmetijski pridelek oziroma živilo, za katerega se uveljavlja regres, priložen mora biti tudi izračun lastne cene za to blago, višina regresa na enoto proizvoda, količina prodanega blaga in skupen znesek regresa. Višina regresa je razlika med ceno, po kateri je bilo blago dano na trg in lastno ceno tega blaga v republiških blagovnih rezervah.
Minister za ekonomske odnose in razvoj bo v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili določil ceno, po kateri bodo živila oziroma kmetijski pridelki prodani; količino tega blaga ter določil višino regresa za kritje negativnih razlik med prodajno ceno in lastno ceno tega blaga v republiških blagovnih rezervah.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-00-002/94-34/06
Ljubljana, dne 21. septembra 1994.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj
dr. Davorin Kračun l. r.