Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

1349. Odlok o taksi za varstvo okolja v občini Velenje, stran 2120.

Skupščina občine Velenje je na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32793) in 15. člena sprememb in dopolnitev statuta občine Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 13/91), na sejah zbora krajevnih skupnosti dne 5. aprila 1994 ter zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 10. maja 1994 sprejela
ODLOK
o taksi za varstvo okolja v občini Velenje
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem odlokom se določa taksa za varstvo okolja (v nadaljevanju: taksa) občine Velenje ter način njenega obračunavanja.
Osnova za plačilo takse je vrsta in količina onesnaževanja, degradacije oziroma obremenjevanja okolja, ki zadeva samo prebivalce lokalne skupnosti.
Taksa je prihodek proračuna občine Velenje, uporablja pa še namensko za uresničevanje sanacijskih programov občine Velenje in za spodbujanje drugih dejavnosti varstva okolja lokalnega pomena.
II. VIŠINA TAKSE
2. člen
Izhodišče višine takse je cena proizvoda, katerega izdelava ali uporaba povzroča škodljive vplive na okolje iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
Pri izračunu takse se upoštevajo naslednji kriteriji:
– trajna obremenitev okolja lokalne skupnosti z nekoristnimi ostanki po izdelavi ali uporabi proizvodov iz prvega odstavka tega člena, kar se obračuna proporcionalno glede na količino proizvodov;
– stopnja čiščenja, reciklaže ali zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje v času izdelave ali uporabe proizvodov iz prvega odstavka tega člena;
– uveljavljanje sanacijskih ukrepov uporabnikov ali izdelovalcev proizvodov iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Na podlagi sanacijskega programa za zrak občine Velenje in na osnovi kriterijev iz 2. člena tega odloka, znaša:
– taksa na individualna kurišča in kurišča poslovnih sistemov (razen za TEŠ) 167 SIT na tono porabljenega lignita;
– taksa za kurišča v TEŠ, ki znaša 55,5 SIT na tono porabljenega lignita;
Taksa za individualna kurišča poslovnih sistemov se predpiše na osnovi katastra kurišč v občini Velenje.
Taksa za kurišča TEŠ se predpiše na osnovi porabljenega premoga v TEŠ.
III. ODMERA TAKSE
4. člen
Zavezanci za plačilo takse po drugem odstavku 3. člena tega odloka so si lastniki objektov z vgrajenimi kurišči po katastru kurišč. Izdelava in letno ažuriranje katastra kurišč mora biti sestavni del koncesijske pogodbe za opravljanje dimnikarske službe v občini. Zavezanci prejmejo odločbo enkrat letno in lahko takso poravnajo v štirih obrokih, enakomerno preko celega leta.
Zavezanca za plačilo takse za porabljen lignit, proizveden v RLV, po tretjem odstavku 3. člena tega odloka sta Termoelektrarna Šoštanj za porabljen lignit za proizvodnjo električne energije in Rudnik lignita Velenje za porabljen lignit za proizvodnjo toplotne energije.
5. člen
Vsi zavezanci, ki uporabljajo lahko kurilno olje, plin ali biomaso in zavezanci individualnih stanovanjskih hiš, ki so locirane izven strnjenega naselja, so oproščeni plačila takse.
6. člen
Odločbe za plačilo takse izdaja pristojni upravni organ občine Velenje. Odločba mora v obrazložitvi pojasniti način oblikovanja takse.
Evidenco zavezancev in izračune na osnovi kriterijev 2. člena tega odloka vodi organ za varstvo okolja občine Velenje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Zavezanci za plačilo takse po prvem odstavku 4. člena tega odloka prejmejo odločbe za plačilo takse po javni objavi možnosti za finančno spodbujanje rekonstrukcij kurišč za čistejša kuriva, vendar ne prej, kot leto dni po uveljavitvi tega odloka.
Izvršni svet lahko na podlagi sprejetega sanacijskega programa, katastra onesnaževalcev, letnih poročil na podlagi podatkov iz merilnih postaj in poročil o učinkih sanacijskih ukrepov onesnaževalcev, zmanjša in določa višino takse, razen za individualne onesnaževalce.
8. člen
V primeru, da so zavezanci do pričetka veljavnosti odloka že izplačevali sredstva delnih odškodnin zaradi obremenjevanja okolja, se le-ta upoštevajo kot delna plačila takse v letu, ko je bil ta odlok sprejet.
9. člen
Ta odtok se objavi v Uradnem vestniku občine Velenje in Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.
Št. 354-007/91-03/RS7-63
Velenje, dne 10. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Velenje
Pankrac Semečnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti