Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

1346. Odlok o javnem oglaševanju, stran 2117.

Skupščina občine Postojna je na podlagi 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in RS, št. 10/91 in 13/93) ter 23. člena statuta občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91, 21/93) na 29. skupni seji zborov dne 12. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o javnem oglaševanju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavljanje objektov za plakatiranje (v nadaljnjem besedilu: plakatna mesta) in objektov za reklamiranje (v nadaljnjem besedilu: reklamni objekti) in izvajanje dejavnosti plakatiranja, reklamiranja in drugih oblik javnega oglaševanja.
II. PLAKATIRANJE
2. člen
Plakatna mesta služijo za obveščanje o javnih zborovanjih, prireditvah, manifestacijah, dejavnosti političnih strank, reklamiranju proizvodov in storitev različnih interesentov.
Plakatiranje je dejavnost javnega pomena in se ne sme opravljati brez predhodnega dovoljenja upravnega organa občine Postojna.
3. člen
Plakatna mesta so stalna in prenosna.
Stalna plakatna mesta so oglasni stebri in samostojno stoječe ali na stene pritrjene vitrine in table. Prenosna plakatna mesta so panoji, praporji in transparenti.
4. člen
Dovoljenje za postavitev plakatnih mest izda upravni organ občine Postojna, pristojen za urejanje prostora, v sodelovanju s pristojnimi krajevnimi skupnostmi.
Pristojni upravni organ občine Postojna izdela kataster vseh plakatnih mest, ki ga mora redno dopolnjevati.
5. člen
Za lepljenje in nameščanje plakatov, ki poleg sporočila v slovenskem jeziku ali slovenskih simbolov, vsebujejo tudi napise ali sporočila v tujih jezikih ali tuje simbole ter za plakate, katerih vsebina se nanaša na predvolilne aktivnosti ali politične referendume, si mora izvajalec pridobiti predhodne soglasje pristojnega občinskega upravnega organa.
Krajevne skupnosti in društva lahko sama razobešajo in odstranjujejo plakate in obvestila za potrebe svojih neprofitnih dejavnosti na plakatnih mestih v svoji krajevni skupnosti, po določilih tega odloka.
6. člen
Izvršni svet Skupščine občine Postojna vsaka 3 leta, lahko pa tudi prej, izbere na podlagi javnega natečaja ali na podlagi zbiranja pisnih ponudb, izvajalca (v nadaljnjem besedilu: izvajalec); ki ob pogoju enake ali višje kvalitete dela, ponudi najugodnejšo ceno za opravljanje dejavnosti plakatiranja za območje občine ali samo dela občine Postojna.
7. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih in reklamnih tablah.
Plakate, praporje in transparente lahko lepi, namešča in odstranjuje samo izvajalec.
8. člen
S plakatnimi mesti gospodari izvajalec. Izvajalec mora skrbeti:
– da so plakati, ki jih lepi oziroma namešča na plakatna mesta, opremljeni s štampiljko in datumom, do katerega dneva sme plakat viseti na plakatnem mestu,
– da so plakati na plakatnem mestu estetsko razvrščeni,
– da raztrgane in onesnažene plakate odstrani v najkrajšem času, najkasneje pa v roku dveh dni,
– da odstranjuje plakate, ki niso opremljeni s štampiljko in datumom,
– da so plakatna mesta vzdrževana in njena okolica čista in urejena
– da prijavlja pristojnim nadzornim službam nepravilno lepljenje plakatov,
– da v najkrajšem času po preteku aktualnosti oziroma po preteku datuma, do katerega obvestilo ali reklama lahko visi, le te odstrani (plakate, praporje ali transparente), najkasneje pa v roku treh dni.
III. REKLAMNI OBJEKTI IN REKLAMIRANJE
9. člen
Reklamni objekti so reklamne table, svetlobni napisi in druge avdio, elektronske ali mehanske naprave, ki služijo za reklamiranje proizvodov ter proizvodnih ali drugih storitev, prireditev ipd. Reklamni objekti so lahko stalni ali premični (ustrezno opremljena cestna in zračna vozila). Za reklamiranje po tem odloku se smatrajo tudi vse oblike raznosa reklamnih letakov, brošur ipd. (reklamiranje na dom, iz aviona...) in niso poštne pošiljke.
10. člen
Za reklamne objekte se ne štejejo napisi, znaki oziroma drugi simboli, ki so postavljeni na objektih ali ob objektih in označujejo naziv podjetja, društva, trgovine, šole itd., ter služijo za obveščanje občanov, kaj je v določenem objektu in ne reklamirajo nobenih proizvodov ali storitev. Prav tako ne spadajo med reklamne objekte table, vitrine ipd., ki objavljajo vozni red z javnimi prevoznimi sredstvi.
11. člen
Z reklamnimi objekti in objekti iz 10. člena tega odloka, gospodarijo lastniki oziroma pooblaščeni upravljala. Lastniki oziroma upravljalci reklamnih objektov in objektov iz 10. člena tega odloka, so dolžni le-te vzdrževati tako, da izpolnjujejo pogoje, ki so bili določeni v dovoljenju za njihovo postavitev in ne ogrožajo varnosti ljudi in prometa ali kvarno delujejo na zunanji izgled okolja. Na reklamnih objektih lepi in odstranjuje plakate lastnik objekta ob smiselnem upoštevanju II. poglavja tega odloka.
Dovoljenje za postavitev reklamnih objektov kakor tudi objektov iz 10. člena tega odloka, izda upravni organ občine Postojna, pristojen za urejanje prostora.
12. člen
Poleg določil tega odloka se za predvolilne aktivnosti ali politične referendume uporablja pravilnik o plakatiranju v predvolilnem času na območju občine Postojna.
Za potrebe stalnega oglaševanja političnih strank se določijo posebna stalna plakatna mesta (table ali vitrine), s katerimi gospodarijo v skladu s tem odlokom, posamezne stranke
13. člen
Izvršni svet Skupščine občine Postojna s pravilnikom določi višino pristojbine in način plačevanja ter druge tehnične elemente za uporabo plakatnega mesta in višino pristojbine za dovolitev raznosa reklamnih brošur ipd. na dom ali raztros iz zraka, ter določi višino pristojbin za dovolitev avdio, video in drugih oblik reklamiranja na premičnih objektih (motorna vozila).
Sem ne spadajo reklame na ponjavah, spojlerjih ali nadgradnjah tovornih ali drugih vozil in so trajnega značaja ter nimajo omejenega gibanja glede na cestnoprometne predpise.
Pristojbine za postavitev in uporabo reklamnih objektov se določijo v skladu z odlokom o komunalnih taksah.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalna inšpekcija občine Postojna, ki z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo od 5000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, lastnik reklamnega objekta in lastnik objektov iz 10. člena tega odloka, če:
– objekta ne vzdržuje in ne izpolnjuje pogojev, ki so določeni v dovoljenju za njegovo postavitev, ali če ogrožajo varnost prometa in ljudi ali kvarijo izgled okolja (11. člen),
– plakatov, ki jih lepi, oziroma namešča na plakatna mesta, ne opremlja s štampiljko in datumom (8. člen),
– plakati na plakatnih mestih niso estetsko razvrščeni (8. člen),
– raztrgane in onesnažene plakate ne odstrani v roku dveh dni od nastanka poškodbe (8. člen),
– ne odstranjuje plakatov, ki so nalepljeni oziroma nameščeni izven plakatnih mest (8. člen),
– plakatno mesto in njihova okolica nista urejena (8. člen),
– pristojnim inšpekcijskim službam ne prijavlja nezakonito lepljenih plakatov (8. člen),
– lepi in namešča plakate, ki poleg sporočila v slovenskem jeziku ali slovenskih simbolov, vsebujejo tudi napise ali sporočila v tujih jezikih ali tuje simbole ter za plakate, katerih vsebina se nanaša na predvolilne aktivnosti ali politične referendume in si ni pridobil predhodnega soglasja pristojnega občinskega upravnega organa (5. člen),
Z denarno kaznijo od 2.500 SIT do 25.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca oziroma lastnik reklamnega objekta ter odgovorna oseba lastnika objektov iz 10. člena tega odloka.
16. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
– če lepi in namešča plakate, praporje in transparente ali opravlja druge oblike raznosa letakov, brošur ipd. (reklamiranje na dom, iz aviona...) in niso poštne pošiljke, na območju občine, brez predhodnega dovoljenja upravnega organa občine Postojna ali lepi in namešča plakate izven plakatnih mest (2. in 7. člen),
– če brez dovoljenja odstranjuje plakate, transparente, praporje ter reklamne objekte (7. člen)
– če postavi plakatno mesto ali reklamni objekt brez ustreznega dovoljenja (11. člen)
S kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se kaznuje posameznik in odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz 1. in 2. alineje tega člena.
17. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati VI. poglavje odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu mesta in naselij v občini Postojna (Uradne objave, št. 13/76).
18. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-14/94
Postojna, dne 12. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti