Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

1345. Statut Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto, stran 2116.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) in 8. člena odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/93), je Upravni odbor Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto na seji dne 20. 5. 1994 sprejel
STATUT
Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
S tem statutom se določa organizacija in način delovanja Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto ter druge naloge, opredeljene z zakonom in odlokom o njegovi ustanovitvi (v nadaljnjem besedilu: Sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, določenimi z zakonom, odlokom o njegovi ustanovitvi in tem statutom.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Ime Sklada je "Sklad za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto".
Sedež Sklada je v Novem mestu, Novi trg 6.
Sklad ima štampiljko okrogle oblike s premerom 3 cm in z napisom: "Sklad za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto".
3. člen
Za svoje obveznosti odgovarja Sklad z denarnimi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Sklad predstavlja in zastopa direktor.
II. NALOGE SKLADA
5. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
– dodeljuje posojila, subvencionira obrestno mero in odobrava jamstva za posojila,
– spremlja izvajanje investicij, ki jih je sofinanciral,
– upravlja z denarnimi sredstvi ter razpolaga s sredstvi skladno s sprejetim finančnim načrtom,
– skrbi za tekoče poslovanje, administrativno-tehnična opravila in druge naloge določene z odlokom ter tem statutom.
6. člen
Za uresničevanje nalog Sklad sklepa z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami ustrezne pogodbe, s katerimi se določajo medsebojne pravice in obveznosti. Za prevzete pogodbene obveznosti Sklad samostojno odgovarja z denarnimi sredstvi, s katerimi razpolaga.
7. člen
Sklad z vsakoletnim delovnim programom in finančnim načrtom opredeli naloge, ki jih bo izvajal v tekočem letu.
Pred potrditvijo delovnega programa in finančnega načrta na upravnem odboru Sklada je potrebno pridobiti soglasje Izvršnega sveta Skupščine občine Novo mesto.
Poročilo o poslovanju in rezultatih Sklada se enkrat letno posreduje v obravnavo Skupščini občine Novo mesto.
III. ORGANI SKLADA
8. člen
Organi Sklada so:
– upravni odbor,
– direktor,
– stalna ali začasna delovna telesa, ki jih po potrebi imenuje upravni odbor Sklada.
9. člen
Upravni odbor je organ upravljanja Sklada.
10. člen
Upravni odbor ima predsednika in 6 članov, ki jih na predlog izvršnega sveta, za dobo 4 let, imenuje in razrešuje Skupščina občine Novo mesto. Predsednik in člani upravnega odbora, ki jim je potekel mandat, so lahko ponovno imenovani.
11. člen
Mandat predsednika in članov upravnega odbora preneha:
– s pretekom časa, za katerega so bili imenovani,
– z odstopom,
– z razrešitvijo, ki je sprejeta na osnovi utemeljenih razlogov po postopku, ki je enak postopku imenovanja.
12. člen
Upravni odbor Sklada ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve po predhodno pridobljenemu soglasju izvršnega sveta,
– sprejema letni delovni program, finančni načrt in zaključni račun Sklada po predhodni pridobitvi soglasja izvršnega sveta,
– odloča o najemanju posojil in o drugih finančnih obveznostih Sklada,
– poroča izvršnemu svetu in občinski skupščini o svojem delu in uresničevanju nalog Sklada,
– dodeljuje sredstva Sklada ter sprejema odločitve in ukrepe o vračilu sredstev,
– po potrebi imenuje stalna ali začasna delovna telesa,
– opravlja druge naloge v okviru pristojnosti določenih s tem statutom, zakoni ali podzakonskimi predpisi ter drugimi akti Sklada.
13. člen
Upravni odbor Sklada odloča na sejah.
Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov.
Upravni odbor odloča in sprejema sklepe z večino glasov vseh navzočih članov.
Glasovanje je javno, po sklepu predsednika pa je lahko tudi tajno.
Delo Sklada je javno. Javnost dela Sklada se zagotavlja z obveščanjem preko sredstev javnega obveščanja in možnostjo njihovih predstavnikov, da se udeležijo sej Sklada, z izdajanjem poročil in drugimi načini, ki javnosti omogočajo seznanitev z delom Sklada.
14. člen
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa član, ki ga pooblasti. Seje se sklicujejo po potrebi. Predsednik Izvršnega sveta, predsednik upravnega odbora in direktor Sklada lahko skličejo izredno sejo. Seje upravnega odbora so po potrebi lahko tudi korespondenčne.
O poteku seje se vodi zapisnik. Zapisnik se priloži vabilu za naslednjo sejo.
Na seje upravnega organa je poleg članov vabljen tudi direktor Sklada, lahko pa tudi posamezni strokovnjaki in predstavniki strokovnih institucij ter drugi.
15. člen
Vabilu za sejo upravnega odbora se priloži predlog dnevnega reda z gradivom. Vabilo s prilogami je potrebno poslati članom vsaj 5 dni pred sejo. V primeru izrednih sej ali korespondenčnih sej se navedene obličnosti lahko opustijo.
16. člen
Poslovanje Sklada vodi in organizira direktor Sklada, ki ga imenuje in razrešuje na predlog Izvršnega sveta Skupščina občine Novo mesto. Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.
Direktorju preneha mandat iz razlogov, navedenih v 11. členu tega statuta.
17. člen
Direktor Sklad zastopa, predstavlja in zanj podpisuje.
Posamezna pooblastila za zastopanje, predstavljanje in podpisovanje lahko direktor prenese na druge osebe, zadolžene za delo Sklada.
V razmerju do direktorja zastopa Sklad predsednik upravnega odbora Sklada.
18. člen
Direktor Sklada ima tudi naslednje pristojnosti:
– lahko predlaga sklic sej upravnega odbora, pripravlja seje in predloge sklepov upravnega odbora,
– skrbi za pripravo splošnih aktov Sklada,
– sprejema splošne akte Sklada, za katere ga pooblasti upravni odbor,
– opravlja druge dejavnosti skladno z določili tega statuta.
IV. FINANCIRANJE SKLADA
19. člen
Sredstva Sklada so:
– denarna sredstva, zagotovljena iz občinskega in republiškega proračuna,
– denarna sredstva, pridobljena od pravnih in fizičnih oseb,
– denarna sredstva iz naslova najetih posojil,
– denarna sredstva odplačanih obrokov posojil dodeljenih v preteklih letih in tekočem poslovnem letu.
20. člen
Na podlagi virov sredstev iz prejšnjega člena in delovnega programa iz 7. člena tega statuta, se s finančnim načrtom Sklada opredelijo potrebna sredstva za izvajanje nalog Sklada ter višina sredstev za delovanje organov Sklada in njegove strokovne službe.
V. STROKOVNA SLUŽBA
21. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila za nemoteno delovanje Sklada opravljajo strokovne službe upravnih organov Skupščine občine Novo mesto.
VI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta statut se lahko spremeni ali dopolni po postopku, ki velja za njegov sprejem.
23. člen
K statutu Sklada daje soglasje Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto.
24. člen
Statut velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 313-5/94-1
Novo mesto, dne 20. maja 1994.
Predsednica
upravnega odbora
Angelca Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti