Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

1344. Pravilnik o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Novo mesto, stran 2114.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) in 3. člena odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini
Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/93), je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 16. 11. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v občini Novo mesto
I. SPLOŠNI POGOJI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva (v nadaljnjem besedilu: sredstev za razvoj).
2. člen
Sredstva za razvoj se lahko dodelijo enotam malega gospodarstva oziroma obrtnikom – fizičnim osebam, ki opravljajo registrirano gospodarsko in dopolnilno kmetijsko dejavnost ter podjetnikom – podjetjem v zasebni lasti (v nadaljnjem besedilu: prosilci).
3. člen
Prosilec lahko pridobi sredstva za razvoj v obliki posojila, subvencioniranja obrestne mere posojila, ki mu ga iz svojih sredstev na predlog Sklada za razvoj obrti in podjetništva v občini Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: Sklad), odobri poslovna banka ali druga finančna organizacija in jamstva za dodeljeno bančno posojilo.
4. člen
Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati 20% predračunske vrednosti investicije.
5. člen
Program, s katerim prosilec kandidira za sredstva za razvoj, mora izpolnjevati ekonomske pogoje.
Prednost pri dodeljevanju sredstev za razvoj imajo prosilci, ki s programom izpolnjujejo naslednje cilje:
– povečanje zaposlovanja na osnovi novih programov in samozaposlovanja,
– uvajanje sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva, ki so energetsko varčne in ekološko neoporečne,
– vlaganje v razvoj enot malega gospodarstva na demografsko ogroženih območjih občine.
6. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo prednostno za projekte:
– proizvodnih dejavnosti v obrti, podjetništvu v zasebni lasti in dopolnilni kmetijski dejavnosti,
– deficitarnih osebnih storitev,
– gostinstva in turizma (prednostno za posteljne zmogljivosti).
II. POSOJILA
7. člen
Prosilec lahko vloži zahtevek za posojilo v višini do 20% predračunske vrednosti investicije.
8. člen
Za pridobitev sredstev v obliki posojila mora prosilec izdelati investicijski program v skladu z metodologijo priprave in preverjanja manjših investicijskih programov.
9. člen
Prosilec pridobi sredstva za razvoj v obliki posojila lahko samo, če ima zagotovljene tudi ostale vire financiranja poleg v 8. členu določenih sredstev.
10. člen
Posojilo se odobri z valutno klavzulo (srednji tečaj DEM banke Slovenije). Višina obrestne mere in rok za vračilo posojila se določi z razpisom za dodeljevanje sredstev za razvoj.
III. SUBVENCIONIRANJE
11. člen
Prosilec lahko vloži zahtevek za subvencioniranje obrestne mere za posojilo, ki ga je iz svojih sredstev, na predlog Sklada, odobrila banka ali druga finančna organizacija.
12. člen
Sklad subvencionira realno obrestno mero za bančno posojilo in posojilo drugih finančnih organizacij, v višini, ki jo določi z razpisom.
IV. JAMSTVA
13. člen
Prosilec lahko Sklad zaprosi za odobritev jamstva v višini od 25% do 75% vrednosti bančnega posojila.
Dodeljeno bančno posojilo ne sme presegati 20% predračunske vrednosti investicije.
Prednost pri odobritvi jamstva Sklada imajo izključno proizvodni programi, ki izpolnjujejo tudi vse ostale, v tem pravilniku določene pogoje.
V. POSTOPEK
14. člen
Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi Sklad.
15. člen
Prosilec mora skladno z razpisom za pridobitev sredstev iz 3. člena tega pravilnika, predložiti vlogo, ki jo posreduje na naslov Sklada.
Vlogi mora prosilec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o registraciji obrtne ali podjetniške dejavnosti,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– dokazila o namenu sredstev (lokacijsko in gradbeno dovoljenje pri novogradnjah, predračune pri nakupu opreme, pogodbe...),
– izjavo o zaposlitvi delavcev po zaključku investicije,
– izjavo o roku za zaključek investicije,
– investicijski program izdelan po navodilih za manjše naložbene projekte.
Poleg pogojev, opredeljenih v tem pravilniku, se lahko ob vsakokratnem razpisu za pridobitev sredstev za razvoj določijo tudi ostali pogoji, ki jih glede na razpoložljiva sredstva sprejme Sklad.
VI. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Prejemnik sredstev za razvoj mora v primerih ugotovljene nenamenske porabe posojila ali da ne zaposli z investicijskim programom predvidenega števila delavcev:
– vrniti posojilo s pripadajočimi kazenskimi obrestmi in
– vrniti že plačani znesek subvencije skupaj s kazenskimi obrestmi.
Sklad iz navedenih razlogov lahko tudi odvzame odobreno jamstvo za dodeljeno posojilo.
17. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o merilih in pogojih za dodeljevanje sredstev za razvoj obrti in podjetništva, regresiranje obrestne mere ter zagotavljanje depozitnih sredstev v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 23/92, z dne 15. 5. 1992).
18. člen
Pravilnik velja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IS-019-13/93
Novo mesto, dne 16. novembra 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti