Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

1340. Odlok o proračunu občine Idrija za leto 1994, stran 2112.

Na podlagi zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in na podlagi 4. člena odloka o začasni ureditvi vprašanj v zvezi pristojnostmi zborov in volitvami funkcionarjev občinske skupščine ter Izvršnega sveta SO Idrija (Uradni list RS, št. 19/90, 26/90, 33/90, 4/91, 10/91) je Skupščina občine Idrija na skupni seji vseh treh zborov dne 17. 5. 1994 sprejela
ODLOK
o proračunu občine Idrija za leto 1994
1. člen
S proračunom občine Idrija za leto 1994 se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v občini Idrija. V občinskem proračunu se izkazujejo vsi prihodki, ki po zakonu o financiranju javne porabe in po posebnih predpisih pripadajo občini.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1994 znašajo
– za tekoče obveznosti z amortizacijo 542,205.000 tolarjev
– za investicijski del-B program 25,000.000 tolarjev.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Izvršni svet med letom usklajuje postavke v bilanci prihodkov in odhodkov na podlagi rasti javne porabe, ki jo določi vlada Republike Slovenije.
3. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna se 0,1% izloči v sredstva obvezne rezerve proračuna občine Idrija.
4. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pristojnost, obseg ali pogoji za izvrševanje nalog posameznega proračunskega porabnika, se sorazmerno spremeni tudi obseg zagotovljenih sredstev na podlagi programa, ki ga določi izvršni svet.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati dodeljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in dohodkov.
Proračun jamči uporabnikom pokrivanje stroškov dejavnosti samo v višini, ki je zagotovljena v proračunu.
6. člen
Sredstva za delo se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva za ostale namene se uporabnikom dodeljujejo na podlagi pisnih zahtev.
Izvršni svet lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v investicijskem delu odhodkov, če prihodki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O takem ukrepu je izvršni svet dolžan obvestiti skupščino.
7. člen
Sredstva, ki jih občinski upravni organi dosežejo s svojo z zakonom določeno dejavnostjo so praviloma prihodek proračuna, razen prihodkov, ustvarjenih iz plačil za storitve in plačil za lastno dejavnost, ki jih upravni organi lahko namenjajo za informacijski razvoj, posodobitev poslovanja ter za druge odhodke, ki jih ni možno pokriti s proračunskim virom.
8. člen
Uporabniki, razen političnih strank, morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena: Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu za ta namen določena sredstva.
9. člen
Uporabniki, razen političnih strank, so dolžni predložiti izvršnemu svetu občine finančni načrt za leto 1994 ter zaključne račune za leto 1993.
Na zahtevo so dolžni dostaviti tudi druge podatke v zvezi z izvajanjem programov.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna, razen političnih strank, so dolžni predložiti do novembra 1994 izvršnemu svetu program dejavnosti za naslednje leto.
10. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. O prenosu sredstev znotraj posameznih namenov občinskega proračuna, določenih v bilanci odhodkov.
2. O uporabi sredstev do 30% proračunske rezerve za posamezni namen iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91)
3. O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali so zagotovljena v nezadostni višini.
4. O uporabi sredstev proračunske rezerve za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna.
5. O kratkoročni zadolžitvi občinskega proračuna za dobo največ 1 leta.
11. člen
Upravni organ, pristojen za finance, je pooblaščen da:
1. sklepa kreditne pogodbe na podlagi odločitve iz 5. točke 9. člena,
2. odloča o začasnem plasmaju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna, zaradi ohranitve realne vrednosti sredstev in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
3. opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, razen političnih strank, po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna,
4. opravlja preračunavanje med letom zaradi spremembe obsega dejavnosti organov.
12. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabnikom razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni organ uporabnika kot odredbodajalec. Poleg njega je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi računovodja pri uporabniku.
13. člen
Če bodo prihodki proračuna v letu 1994 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena sredstva rezerve proračuna občine v skladu s 3. točko 31. člena zakona o financiranju javne porabe.
14. člen
Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 500.000 sit.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-23/93
Idrija, dne 17. maja 1994.
Predsednik
Skupščine občine Idrija
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
+--------------------------------------------------+
|Pregled proračunskih prihodkov in odhodkov po   |
|namenih                      |
+-------+---------------------------+--------------+
|Zap.  |Prihodki          |Plan     |
|št.  |              |       |
+-------+---------------------------+--------------+
|1.   |Dohodnina         |  417,091.000|
|2.   |Ostali davki        |   4,887.000|
|3.   |Upravne takse       |  18,500.000|
|4.   |Denarne kazni       |  11,427.000|
|5.   |Lastni prihodki      |   2,780.000|
|6.   |Takse na igralne      |       |
|    |avtomate          |   5,000.000|
|7.   |Finančna izravnava     |  46,140.000|
|8.   |Drugi prihodki       |  61,380.000|
|    |Skupaj prihodki      |  567,205.000|
+-------+---------------------------+--------------+
|    |              |       |
+-------+---------------------------+--------------+
|Zap.  |Odhodki          | Plan 1994 1.|
|št.  |              |       |
+-------+---------------------------+--------------+
|1.   |Sredstva za delo UO    |  94,787.000|
|2.   |Sredstva za druge in    |       |
|    |posebne namene       |   3,515.000|
|3.   |Drugi porabniki      |  34,163.000|
|4.   |Intervencije v       |       |
|    |gospodarsko infrastr.   |  96,338.000|
|5.   |Družbene dejavnosti    |  280,452.000|
|6.   |Razvojni sklad       |  10,545.000|
|7.   |Rezerve          |   2,572.000|
|    |Obveznosti in drugi odhodki|  19,833.000|
|8.   |Investicije po B      |       |
|    |programu          |  25,000.000|
|9.   |Skupaj odhodki       |  567,205.000|
+-------+---------------------------+--------------+


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti