Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

1326. Navodilo o ugotavljanju razlike in vplačil po dogovoru o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994, stran 2054.

Na podlagi 5. člena zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 (Uradni list RS, št. 30/94) izdaja ministrica, pristojna za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance,
NAVODILO
o ugotavljanju razlike in vplačil po dogovoru o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994
1. člen
V skladu s tem navodilom so zavezanci za izplačevanje akontacij plač (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) po zakonu o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 (Uradni list RS, št. 30/94 v nadaljnjem besedilu: zakon):
– organizacije oziroma delodajalci s področja gospodarstva, za katere velja splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo in
– organizacije oziroma delodajalci s področja negospodarskih dejavnosti (področja 12 do 14 enotne klasifikacije dejavnosti), ki niso vključeni v zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).
2. člen
Zavezanci iz prejšnjega člena, razen delodajalcev zasebnikov, za katere se po tem navodilu štejejo fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, in pravnih oseb v zasebni lasti z manj kot tremi zaposlenimi, predložijo službi družbenega knjigovodstva ob izplačilu mesečnih akontacij plač obrazec 1, ki je sestavni del tega navodila in je objavljen skupaj z njim.
3. člen
Zavezanci iz prejšnjega člena izračunajo mesečne akontacije plač:
– za mesec april 1994 na podlagi navodil za izpolnjevanje obrazcev 2 in 4,
– za nadaljnje mesece leta 1994 na podlagi navodil za izpolnjevanje obrazcev 3 in 4, meseca julija in oktobra 1994 pa se uporabljajo poleg prej naštetih navodil še navodila za izpolnjevanje obrazca 5.
V izračunu iz prejšnjega odstavka se ne upoštevajo plače tistih zaposlenih, ki opravljajo delo na delovnih mestih v tujini.
Obrazci iz prvega odstavka tega člena so sestavni del tega navodila in so objavljeni skupaj z njim.
Služba družbenega knjigovodstva bo izvajala kontrolo na podlagi obrazcev iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
V navodilu in obrazcih so zaposleni ločeni na:
– delavce, za katere se po tem navodilu štejejo tisti, ki so zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za katere veljajo določila kolektivne pogodbe ter
– poslovodne delavce, za katere se po tem navodilu štejejo poslovodni delavci, delavci s posebnimi pooblastili in drugi delavci, ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi.
5. člen
Zavezanci predložijo službi družbenega knjigovodstva ob izplačilu plač za mesec maj 1994 in nadaljnje mesece leta 1994 obrazec 1, ki ga sestavijo ob upoštevanju naslednjih navodil:
-----------------------------------------------------------------------------
Zaporedna
Številka Opis
-----------------------------------------------------------------------------
1.    Vpiše se število vseh zaposlenih iz ur v mesecu 1994.
     Podatek se izračuna kot vsota zap. št. 7.a in zap. št. 20.a iz
     obrazca 3 za mesec.
2.    Vpiše se znesek sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih po 2.
     točki dogovora o politiki plač vseh zaposlenih po 2. točki dogovora
     o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994 (Uradni list RS, št.
     23/94 – v nadaljnjem besedilu: dogovor o politiki plač), od
     katerega se ne plača davka v namenska sredstva za zaposlovanje (v
     nadaljnjem besedilu: ki niso obdavčena).
     Podatek se izračuna kot vsota zap. št. 12 in zap. št. 26 iz obrazca
     3 za mesec.
3.    Vpiše se izplačan znesek sredstev za akontacije plač vseh
     zaposlenih za mesec.
     Prepiše se zap. št. 36 iz obrazca 3 za mesec. 4. Vpiše se znesek,
     ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska sredstva za
     zaposlovanje. Podatek se izračuna kot vsota zap. št. 18 in zap. št.
     34 iz obrazca 3 za mesec.
5.    Vpiše se izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik = 1,00) za
     mesec po splošni kolektivni pogodbi oziroma po kolektivni
     pogodbi dejavnosti, ki jo zavezanec uporablja.
6.    Vpiše se izplačana izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik
     = 1,00) za mesec pri zavezancu.
-----------------------------------------------------------------------------
6. člen
Zavezanci izračunajo sredstva za mesečne akontacije plač za mesec april 1994 na obrazcu 2 ob upoštevanju naslednjih navodil:
------------------------------------------------------------------------------
Zaporedna
Številka  Opis
------------------------------------------------------------------------------
I. Izračun sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih za mesec 1994, ki niso
Obdavčena
 
1.     Vpiše se povprečna plača na zaposlenega v gospodarstvu Republike
      Slovenije za mesec marec 1994 po podatkih Zavoda Republike
      Slovenije za statistiko, ki je znašala 84.810 SIT (Uradni list RS,
      št. 28/94).
2.     Vpiše se povprečna plača na zaposlenega v panogi na nivoju
      Republike Slovenije za mesec marec 1994 po podatkih Zavoda
      Republike Slovenije za statistiko (Uradni list RS, št. 30/94).
      Zavezanec vpiše podatek za tisto panogo, v katero je razvrščen.
3.     Vpiše se vsota izplačanih sredstev za akontacije plač vseh
      zaposlenih za obdobje od januarja do oktobra 1993.
      V podatku niso zajeta izplačila nadomestil plač, ki se refundirajo.
4.     Vpiše se deset dvanajstin izplačanih poračunov po zaključnem računu
      za leto 1993, ki so bili izplačani v skladu z veljavnimi predpisi.
5.     Vpiše se izplačana povprečna mesečna sredstva za plače vseh
      zaposlenih za obdobje od januarja do oktobra 1993.
      Podatek se izračuna tako, da se vsota izplačanih sredstev za
      akontacije plač vseh zaposlenih za navedeno obdobje in ustreznega
      dela poračunov po zaključnem računu za leto 1993 deli s številom
      mesecev (10).
      ((zap. št. 3 + zap. št. 4): 10)
6.     Vpiše se povprečno mesečno število vseh zaposlenih iz ur v obdobju
      od januarja do oktobra 1993. Podatek se izračuna tako, da se
      število opravljenih delovnih ur in ur, za katera so delavci prejeli
      nadomestilo plače iz sredstev zavezanca, deli s številom planiranih
      ur v navedenem obdobju. Število zaposlenih iz ur v navedenem
      obdobju se nato deli s številom mesecev istega obdobja (10).
7.     Vpiše se povprečna mesečna izplačana plača na zaposlenega za
      obdobje od januarja do oktobra 1993.
      Podatek se izračuna tako, da se povprečna mesečna sredstva za plače
      vseh zaposlenih za navedeno obdobje deli s povprečnim mesečnim
      številom vseh zaposlenih iz ur v istem obdobju, (zap. št. 5: zap.
      št. 6)
8.     Vpiše se osnova za izračun sredstev za akontacije plač vseh
      zaposlenih za mesec april 1994, ki niso obdavčena.
      Podatek je zmnožek povprečne mesečne izplačane plače na zaposlenega
      za obdobje od januarja do oktobra 1993 in stopnje inflacije v
      obdobju od junija 1993 do marca 1994 (16,7%). (zap. št. 7 x 1,167)
9.     Vpiše se število vseh zaposlenih iz ur v mesecu aprilu 1994.
      Število vseh zaposlenih iz ur v mesecu aprilu 1994 je vsota števila
      delavcev iz ur in števila poslovodnih delavcev iz ur v tem mesecu,
      (zap. št. 17 + zap. št. 23)
10.    Vpiše se znesek sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih za
      mesec april 1994, ki ni obdavčen. Podatek se izračuna tako, da se
      osnova za izračun sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih za
      mesec april 1994, ki niso obdavčene, množi s številom delavcev iz
      ur v istem mesecu, (zap. št. 8 x zap. št. 9)
 
II. Izplačana sredstva za akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april 1994
 
11.    Vpiše se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač vseh
      zaposlenih za mesec april 1994.
12.    Vpiše se povprečna izplačana akontacija plače na zaposlenega za
      mesec april 1994.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač za mesec april 1994 deli s številom vseh zaposlenih
      iz ur v istem mesecu,(zap. št. 11: zap. št. 9)
      Pri zavezancih, ki izplačujejo plače v skladu s 6. točko dogovora o
      politiki plač mora biti povprečna izplačana plač za mesec april
      1994 nižja od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
      mesec marec 1994 oziroma nižja od povprečne plače v primerjalni
      panogi za mesec marec 1994.
      (zap. št. 12 < zap. št. 1) ali (zap. št. 12 < zap. št. 2)
 
III. Izračun zneska, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska sredstva za
zaposlovanje
 
  Zavezanci, ki izplačujejo plače v skladu s 6. točko dogovora o politiki
plač (povprečna izplačana plača za mesec april 1994 je nižja od povprečne 
plače v gospodarstvu Republike Slovenije za mesec marec 1994 oziroma nižja od
povprečne izplačane plače v panogi za mesec marec 1994), ne izpolnjujejo 
podatkov od zap. št. 13 do vključno zap. št. 16.
  Zavezanci, ki so izplačali akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april
1994 v manjšem znesku od sredstev za akontacije plač vse zaposlenih za mesec
april, ki niso obdavčena, ne izpolnijo podatkov od zap. št. 13 do vključno
zap. št. 15.
13.    Vpiše se odstotek, za katerega znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april 1994 presega znesek
      sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih za isti mesec, ki ni
      obdavčen.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april 1994 deli z zneskom
      sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih za isti mesec, ki ni
      obdavčen ter preračuna v odstotke.
      (((zap. št. 11: zap. št. 10) x 100) – 100)
14.    Vpiše se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač, ki je
      obdavčen.
      Podatek se izračuna kot razlika med zneskom izplačanih sredstev za
      akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april 1994 in zneskom
      sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih za isti mesec, ki ni
      obdavčen, (zap. št. 11 – zap. št. 10)
15.    Vpiše se znesek, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska
      sredstva za zaposlovanje. Podatek se izračuna tako, da se glede na
      odstotek preseganja (zap. št. 13) uporabi ena izmed naslednjih
      alinej:
      – če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 13 od 0,1% do vključno
      5,0%, vplača zavezanec 25% zneska izplačanih sredstev za akontacije
      plač, ki je obdavčen (zap. št. 14), v namenska sredstva za
      zaposlovanje;
      -če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 13 od 5,1% do vključno
      10,0%, vplača zavezanec 50% zneska izplačanih sredstev za
      akontacije plač, ki je obdavčen (zap. št. 14), v namenska sredstva
      za zaposlovanje; če znaša odstotek preseganja iz zap: št. 13
      10,1%in več, vplača zavezanec celoten znesek (100%) izplačanih
      sredstev za akontacije plač, ki je obdavčen (zap. št. 14), v
      namenska sredstva za zaposlovanje.
 
IV. Neizplačana sredstva za akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april
1994, ki niso obdavčena
 
  Podatek pod zap. št. 16 izpolnijo samo tisti zavezanci, ki so za mesec 
april izplačali manjši znesek sredstev za akontacije plač od tistega zneska
sredstev, ki je neobdavčen.
16.    Vpiše se znesek neizplačanih sredstev za akontacije plač vseh
      zaposlenih za mesec april 1994, ki ni obdavčen.
      Ta sredstva lahko zavezanec izplača v mesecu maju kot neobdavčena
      sredstva. Podatek se izračuna tako, da se od zneska sredstev za
      akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april, ki ni obdavčen,
      odšteje izplačan znesek sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih
      za mesec april.
      (zap. št. 10 – zap. št. 11)
 
V. Izplačana sredstva za akontacije plač delavcev za mesec april 1994
 
17.    Vpiše se število delavcev iz ur v mesecu aprilu 1994.
18.    Vpiše se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač delavcev za,
      mesec april 1994.
19.    Vpiše se odstotek izplačanih sredstev za akontacije plač delavcev
      za mesec april 1994. Podatek še izračuna tako, da se znesek
      sredstev za akontacije plač delavcev za mesec april 1994 deli s
      celotnim zneskom izplačanih sredstev za akontacije plač vseh
      zaposlenih.
      ((zap. št. 18: zap. št. 11) x 100)
20.    Vpiše se sredstva za akontacije plač delavcev za mesec april 1994,
      ki niso obdavčena. Podatek se izračuna tako, da se sredstva za
      akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april 1994, ki niso
      obdavčena, pomnožijo z odstotkom izplačanih plač delavcem za mesec
      april 1994.
      (zap. št. 10 x (zap. št. 19: 100))
21.    Vpiše se povprečna akontacija plače na delavca za mesec april 1994,
      ki ni obdavčena. Podatek se izračuna tako, da se sredstva za
      akontacije plač delavcev za mesec april 1994, ki niso obdavčena,
      deli s številom delavcev iz ur v istem mesecu.
      (zap. št. 20: zap. št. 17)
22.    Vpiše se znesek neizplačanih sredstev za akontacije plač delavcev
      za mesec april 1994, ki ni obdavčen.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek neizplačanih sredstev za
      akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april 1994, ki ni
      obdavčen, pomnoži z odstotkom izplačanih plač delavcev za mesec
      april 1994.
      (zap. št. 16 x (zap. št. 19: 100))
 
VI. Izplačana sredstva za akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec april
1994
 
23.    Vpiše se število poslovodnih delavcev iz ur v mesecu aprilu 1994.
24.    Vpiše se število poslovodnih delavcev na podlagi stanja v mesecu
      aprilu 1994.
25.    Vpiše se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač poslovodnih
      delavcev za mesec april 1994.
26.    Vpiše se odstotek izplačanih sredstev za akontacije plač
      poslovodnih delavcev za mesec april 1994.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek sredstev za akontacije plač
      poslovodnih delavcev za mesec april 1994 deli s celotnim zneskom
      izplačanih sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih za mesec
      april.
      ((zap. št. 25: zap. št. 11) x 100)
27.    Vpiše se znesek sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za
      mesec april 1994, ki ni obdavčen.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek sredstev za akontacije plač
      vseh zaposlenih za mesec april 1994, ki ni obdavčen, pomnoži z
      odstotkom izplačanih sredstev za akontacije plač poslovodnih
      delavcev za mesec april 1994.
      (zap. št. 10 x (zap. št. 26: 100))
28.    Vpiše se povprečna akontacija plače na poslovodnega delavca za
      mesec april 1994, ki ni obdavčena.
      Podatek se izračuna tako, da se sredstva za akontacije plač
      poslovodnih delavcev za mesec april 1994, ki niso obdavčena, deli s
      številom poslovodnih delavcev iz ur v istem mesecu, (zap. št. 27:
      zap. št. 23)
29.    Vpiše se znesek neizplačanih sredstev za akontacije plač
      poslovodnih delavcev za mesec april 1994, ki ni obdavčen.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek neizplačanih sredstev za
      akontacije plač vseh zaposlenih za mesec april 1994, ki ni
      obdavčen, pomnoži z odstotkom izplačanih plač poslovodnih delavcev
      za mesec april 1994. (zap. št. 16 x (zap. št. 26: 100))
7. člen
Zavezanci izračunajo sredstva za mesečne akontacije plač za mesece od maja do decembra 1994 na obrazcu 3, ob upoštevanju naslednjih navodil:
------------------------------------------------------------------------------
Zaporedna
Številka  Opis
------------------------------------------------------------------------------
1.     Vpiše se povprečna plača na zaposlenega v gospodarstvu Republike
      Slovenije za mesec marec 1994 po podatkih Zavoda Republike
      Slovenije za statistiko, ki je znašala 84.810 SIT (Uradni list RS,
      št. 28/94).
2.     Vpiše se povprečna plača na zaposlenega v panogi na nivoju
      Republike Slovenije za mesec marec 1994 po podatkih Zavoda
      Republike Slovenije za statistiko (Uradni list, št. 30/94).
      Zavezanec vpiše podatek za tisto panogo, v katero je razvrščena.
3.     Vpiše se osnova za izračun sredstev za akontacije plač vseh
      zaposlenih za mesec april 1994, ki niso obdavčena.
      (zap. št. 8 iz obrazca 2)
4.     Količnik možne rasti plač v skladu z eskalacijsko lestvico iz 3.
      točke dogovora o politiki plač.
      Pri izračunu sredstev za akontacije plač za posamezen mesec se
      upoštevajo naslednji količniki:
      – za mesece maj, junij, avgust, september, november in december
      1994 se upošteva količnik 1,000;
      – za mesec julij 1994 bo količnik objavilo Ministrstvo za delo,
      družino in socialne zadeve v Uradnem listu Republike Slovenije
      meseca julija 1994;
      – za mesec oktober 1994 bo količnik objavilo ministrstvo iz
      prejšnje alineje meseca oktobra 1994.
5.     Vpiše se količnik povečanja sredstev za akontacije plač, ki niso
      obdavčena, na podlagi izvoza. Navedeni količnik zavezanec izračuna
      v skladu z 10. in 11. členom tega navodila na obrazcu 5. Pogoj:
      količnik povečanja plač na podlagi izvoza je lahko enak ali manjši
      od 1,050.
      (količnik <= 1,050)
      Zavezanec upošteva tako izračunani količnik pri izplačilu plač za
      mesec julij in mesec oktober 1994, v ostalih mesecih pa uporablja
      količnik 1,000.
      Zavezanec, ki ne uveljavlja povečanja sredstev za akontacije plač
      iz tega naslova, uporablja količnik 1,000.
6.     Vpiše se količnik povečanja sredstev za akontacije plač, ki niso
      obdavčena, na podlagi novega zaposlovanja za nedoločen čas.
      Navedeni količnik zavezanec izračuna v skladu z 12. in 13. členom
      tega navodila na obrazcu 5. Pogoj: količnik povečanja plač na
      podlagi zaposlovanja je lahko enak ali manjši od 1,050. (količnik
      <= 1,050)
      Zavezanec upošteva tako izračunani količnik pri izplačilu plač za
      mesec julij in mesec oktober 1994, v ostalih mesecih pa uporablja
      količnik 1,000.
      Zavezanec, ki ne uveljavlja povečanja sredstev za akontacije plač
      iz tega naslova, uporablja količnik 1,000.
 
I. Sredstva za akontacije plač delavcev za mesec
 
I.a Izračun sredstev za akontacije plač delavcev za mesec, ki niso obdavčena
 
7.     Podatek se lahko izračuna na dva načina: v skladu s 15. členom ali
      v skladu s 16. členom tega navodila.
7.a    Vpiše se število delavcev iz ur v mesecu, upoštevaje 15. člen tega
      navodila.
7.b    Vpiše se število delavcev iz ur v mesecu, upoštevaje 16. člen tega
      navodila. V podatku se torej ne upoštevajo delovne ure, ki so jih v
      tekočem mesecu opravili novozaposleni delavci, upoštevajo pa se
      delovne ure, ki bi jih v tekočem mesecu opravili tisti delavci, ki
      so tekom meseca odšli.
8.     Vpiše se povprečna akontacija plače na delavca za pretekli mesec,
      ki ni bila obdavčena.
      Podatek se prepise iz obrazca za pretekli mesec:
      – za mesec maj 1994: zap. št. 21 iz obrazca 2 ter
      – za nadaljnje mesece: zap. št. 13 iz obrazca 3 za pretekli mesec.
9.     Vpiše se znesek neizplačanih sredstev za akontacije plač delavcev
      za pretekli mesec, ki ni bil obdavčen.
      Podatek se prepiše iz obrazca za pretekli mesec:
      – za mesec maj 1994: zap. št. 22 iz obrazca 2 ter
      – za nadaljnje mesece: zap. št. 19 iz obrazca 3 za pretekli mesec.
 
  Podatke pod zap. št. 10 in 11 vpišejo samo tisti zavezanci, ki
izračunavajo plače v skladu z 16. členom tega navodila.
 
10.    Vpiše se znesek sredstev za dejanske akontacije plač novozaposlenih
      delavcev za mesec.
11.    Vpiše se znesek sredstev za akontacije plač, ki bi jih prejeli za
      mesec tisti delavci, ki so tekom meseca odšli.
12.    Vpiše se znesek sredstev za akontacije plač delavcev za mesec, ki
      ni obdavčen.
      Podatek se izračuna tako, da se zmnožek zneska sredstev za
      akontacije plač delavcev za preteku mesec, ki niso bila obdavčena,
      količnika možne rasti plač, količnika povečanja plač na podlagi
      izvoza, količnika povečanja plač na podlagi zaposlovanja ter
      števila delavcev iz ur v mesecu, poveča za neizplačana sredstva za
      akontacije plač delavcev za pretekli mesec, ki niso obdavčena.
      ((zap. št. 8 x zap. št. 4 x zap. št. 5 x zap. št. 6 x zap. št. 7.a)
      + zap. št. 9)
      Zavezanci, ki v izračunu upoštevajo 16. člen tega navodila,
      izračunajo podatek kot zmnožek zneska sredstev za akontacije plač
      delavcev za pretekli mesec, ki ni bil obdavčen, količnika možne
      rasti plač, količnika povečanja plač na podlagi izvoza, količnika
      povečanja plač na podlagi zaposlovanja ter števila delavcev iz ur v
      mesecu, povečan za znesek sredstev za dejanske akontacije plač
      novozaposlenih delavcev za mesec in neizplačanih sredstev za
      akontacije plač delavcev za pretekli mesec, ki ni bil obdavčen ter
      zmanjšan za znesek sredstev za akontacije plač, ki bi jih prejeli
      za mesec tisti delavci, ki so tekom meseca odšli.
      (((zap. št. 8 x zap. št. 4 x zap. št. 5 x zap. št. 6 x zap. št.
      7.b) + zap. št. 10 – zap. št. 11) + zap. št. 9)
13.    Vpiše se povprečna akontacija plače na delavca za mesec, ki ni
      obdavčena.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek sredstev za akontacije plač
      delavcev za mesec, ki ni obdavčen, zmanjša za neizplačana sredstva
      za akontacije plač delavcev za pretekli mesec, ki niso obdavčena,
      ter deli s številom delavcev iz ur v istem mesecu, ((zap. št. 12 –
      zap. št. 9): zap. št. 7.a)
 
I.b Izplačana sredstva za akontacije plač delavcev za mesec
 
14.    Vpiše se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač delavcev za
      mesec.
15.    Vpiše se podatek o povprečni izplačani akontaciji plače na delavca
      za mesec.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač delavcev za mesec deli s številom delavcev iz ur v
      istem mesecu, (zap. št. 14: zap. št. 7. a)
 
I.c Izračun zneska, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska
sredstva za zaposlovanje
 
      Zavezanci, ki izplačujejo plače v skladu s 6. točko dogovora o
      politiki plač (povprečna izplačana plača za posamezen mesec je
      nižja od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za
      mesec marec 1994 oziroma nižja od povprečne izplačane plače v
      panogi za mesec marec 1994), ne izpolnjujejo podatkov od zap. št.
      16 do vključno zap. št. 19.
      Zavezanci, ki so izplačali akontacije plač delavcev za mesec v
      manjšem znesku od sredstev za akontacije plač delavcev za mesec, ki
      niso obdavčena, ne izpolnijo podatkov od zap. št. 16 do vključno
      zap. št. 18.
16.    Vpiše se odstotek, za katerega znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač delavcev za mesec presega znesek sredstev za
      akontacije plač delavcev za isti mesec, ki ni obdavčen. Podatek se
      izračuna tako, da se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač
      delavcev za mesec deli z zneskom sredstev za akontacije plač
      delavcev za mesec, ki ni obdavčen. Zmnožek se nato preračuna v
      odstotke, (((zap, št. 14: zap. št. 12) x 100) – 100)
17.    Vpiše se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač delavcev, ki
      je obdavčen.
      Podatek se izračuna kot razlika med zneskom izplačanih sredstev za
      akontacije plač delavcev in zneskom sredstev za akontacije plač
      delavcev, ki ni obdavčen.
      (zap. št. 14 – zap. št. 12)
18.    Vpiše se znesek, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska
      sredstva za zaposlovanje. Podatek se izračuna na naslednji način:
      – če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 16 od 0,1% do vključno
      5,0%, vplača zavezanec 25% zneska izplačanih sredstev za akontacije
      plač delavcev, ki je obdavčen (zap. št. 17), v namenska sredstva za
      zaposlovanje;
      – če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 16 od 5,1% do vključno
      10,0%, vplača zavezanec 50% zneska izplačanih sredstev za
      akontacije plač delavcev, ki je obdavčen (zap. št. 17), v namenska
      sredstva za zaposlovanje;
      – če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 16 10,1% in več, vplača
      zavezanec celoten znesek (100%) izplačanih sredstev za akontacije
      plač delavcev, ki je obdavčen (zap. št. 17), v namenska sredstva za
      zaposlovanje.
 
I.d Neizplačana sredstva za akontacije plač delavcev za mesec, ki niso
Obdavčena
 
19.    Vpiše se neizplačana sredstva za akontacije plač delavcev za mesec,
      ki niso obdavčena. Podatek se izračuna kot razlika med zneskom
      sredstev za akontacije plač delavcev za mesec, ki ni obdavčen in
      izplačanim zneskom sredstev za akontacije plač delavcev za mesec.
      (zap. št. 12 – zap. št. 14)
  
II. Izračun zneska sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec
 
II.a Izračun sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec, ki 
niso obdavčena
 
20.    Podatek se lahko izračuna upoštevaje 15. člen ali 16. člen tega
      navodila.
20.a    Vpiše se število poslovodnih delavcev iz ur v mesecu, upoštevaje
      15. člen tega navodila.
20.b    Vpiše se število poslovodnih delavcev iz ur v mesecu, upoštevaje
      16. člen tega navodila. V podatku se torej ne upoštevajo delovne
      ure, ki so jih v tekočem mesecu opravili novozaposleni poslovodni
      delavci, upoštevajo pa se delovne ure, ki bi jih v tekočem mesecu
      opravili tisti poslovodni delavci, ki so tekom meseca odšli.
21.    Vpiše se število poslovodnih delavcev na podlagi stanja v mesecu.
22.    Vpiše se povprečna akontacija plače na poslovodnega delavca za
      pretekli mesec, ki ni bila obdavčena.
      Podatek se prepiše iz obrazca za pretekli mesec:
      – za mesec maj 1994: zap. št. 28 iz obrazca 2 ter
      – za nadaljnje mesece: zap. št. 27 iz obrazca 3 za pretekli mesec.
23.    Vpiše se znesek neizplačanih sredstev za akontacije plač
      poslovodnih delavcev za pretekli mesec, ki ni bil obdavčen.
      Podatek se prepiše iz obrazca za pretekli mesec:
      – za mesec maj 1994: zap. št. 27 iz obrazca 2 ter
      – za nadaljnje mesece: zap. št. 35 iz obrazca 3 za pretekli mesec.
 
  Podatka pod zap. št. 24 in zap. št. 25 vpisujejo samo tisti zavezanci, ki
v izračunu uporabljajo določila 16. člena tega navodila.
 
24.    Vpiše se znesek sredstev za dejanske akontacije plač novozaposlenih
      poslovodnih delavcev za mesec.
25.    Vpiše se znesek sredstev za akontacije plač, ki bi jih prejeli za
      mesec tisti poslovodni delavci, ki so tekom meseca odšli.
26.    Vpiše se znesek sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za
      mesec, ki ni obdavčen. Podatek se izračuna kot zmnožek zneska
      sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za pretekli mesec,
      ki niso bila obdavčena, količnika možne rasti plač, količnika
      povečanja plač na podlagi izvoza, količnika povečanja sredstev za
      akontacije plač na podlagi zaposlovanja in števila poslovodnih
      delavcev iz ur, povečan za znesek neizplačanih sredstev za
      akontacije plač poslovodnih delavcev za pretekli mesec, ki ni bil
      obdavčen, (((zap. št. 22 x zap. št. 4 x zap. št. 5 x zap. št. 6 x
      zap. št. 20.a) + zap. št. 23)
      Tisti zavezanci, osebe, ki v izračunu upoštevajo določila 16. člena
      tega navodila pa isti izračun opravijo tako, da zmnožek zneska
      sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za pretekli mesec,
      ki niso bila obdavčena, količnika možne rasti plač, količnika
      povečanja plač na podlagi izvoza, količnika povečanja sredstev za
      akontacije plač na podlagi zaposlovanja in števila poslovodnih
      delavcev iz ur, povečajo za znesek sredstev za dejanske akontacije
      plač novozaposlenih poslovodnih delavcev za mesec in neizplačanih
      sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za pretekli mesec,
      ki ni bil obdavčen ter zmanjšajo za znesek sredstev za akontacije
      plač, ki bi jih prejeli za mesec tisti poslovodni delavci, ki so
      tekom meseca odšli.
      (((zap. št. 22 x zap. št. 4 x zap. št. 5 x zap. št. 6 x zap. št.
      20.b) + zap. št. 24 – zap. št. 25) + zap. št. 23)
27.    Vpiše se povprečna akontacija plače na poslovodnega delavca za
      mesec, ki ni obdavčena. Podatek se izračuna tako, da se sredstva za
      akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec, ki niso obdavčena,
      zmanjša za neizplačana sredstva za akontacije plač poslovodnih
      delavcev za pretekli mesec, ki niso bila obdavčena, ter deli s
      številom poslovodnih delavcev iz ur v istem mesecu, ((zap. št. 26 –
      zap. št. 23): zap. št. 20.a)
 
II.b Izplačana sredstva za akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec
 
28.    Vpiše se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač poslovodnih
      delavcev za mesec.
29.    Vpiše se povprečno izplačano akontacijo plače na poslovodnega
      delavca za mesec.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec deli s številom
      poslovodnih delavcev iz ur v istem mesecu. (zap. št. 28: zap. št.
      20.a)
 
II.c Izračun zneska, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska
sredstva za zaposlovanje
 
  Zavezanci, ki izplačujejo plače v skladu s 6. točko dogovora o politiki
plač (povprečna izplačana plača za posamezen mesec je nižja od povprečne
plače v gospodarstvu Republike Slovenije za mesec marec 1994 oziroma nižja
od povprečne izplačane plače v panogi za mesec marec 1994) ne izpolnjujejo
podatkov od zap. št. 30 do vključno zap. št. 35.
  Zavezanci, ki so izplačali akontacije plač delavcev za mesec v manjšem
znesku od sredstev za akontacije plač delavcev za mesec, ki niso obdavčena,
ne izpolnijo podatkov od zap. št. 30 do vključno zap. št. 34.
30.    Vpiše se odstotek, za katerega znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač poslovodnih delavčev za mesec presega znesek
      sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za isti mesec, ki
      ni obdavčen.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec deli z zneskom
      sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec, ki ni
      obdavčen. Zmnožek se nato preračuna v odstotke, (((zap. št. 28:
      zap. št. 26) x 100) – 100)
31.    Vpiše se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač poslovodnih
      delavcev, ki je obdavčen. Podatek se izračuna kot razlika med
      zneskom izplačanih sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev
      in zneskom sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev, ki ni
      obdavčen.
      (zap. št. 28 – zap. št. 26)
32.    Vpiše se znesek, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska
      sredstva za zaposlovanje, iz naslova 2. in 4. točke dogovora o
      politiki plač. Podatek se izračuna na naslednji način:
      – če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 30 od 0,1% do vključno
      5,0%, vplača zavezanec 25% zneska izplačanih sredstev za akontacije
      plač poslovodnih delavcev, ki je obdavčen (zap. št. 31), v namenska
      sredstva za zaposlovanje;
      – če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 30 od 5,1% do vključno
      10,0%, vplača zavezanec 50% zneska izplačanih sredstev za
      akontacije plač poslovodnih delavcev, ki je obdavčen (zap. št. 31),
      v namenska sredstva za zaposlovanje; – če znaša odstotek preseganja
      iz zap. št. 30   10,1% in več, vplača zavezanec celoten znesek
      (100%) izplačanih sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev,
      ki je obdavčen (zap. št. 31), v namenska sredstva za zaposlovanje.
33.    Vpiše se znesek, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska
      sredstva za zaposlovanje, iz naslova 13. točke dogovora o
      kriterijih za individualne pogodbe.
      Prepiše se podatek iz zap. št. 13 obrazca 4 za isti mesec.
34.    Vpiše se znesek, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska
      sredstva za zaposlovanje, (zap. št. 32 + zap. št. 33)
 
II.d Neizplačana sredstva za akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec, ki
niso obdavčena
 
35.    Vpiše se neizplačana sredstva za akontacije plač poslovodnih
      delavcev za mesec, ki niso obdavčena.
      Podatek se izračuna kot razlika med zneskom sredstev za akontacije
      plač poslovodnih delavcev za mesec, ki ni obdavčen in izplačanim 
      zneskom sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec.
      (zap. št. 26 – zap. št. 28)
 
III. Izračun zneska sredstev za akontacije plač vseh zaposlenih za mesec
 
36.    Vpiše se znesek izplačanih sredstev za akontacije plač vseh
      zaposlenih za mesec: Podatek se izračuna kot vsota izplačanih
      sredstev za akontacije plač delavcev in poslovodnih delavcev za
      mesec. (zap. št. 14 + zap. št. 28)
37.    Vpiše se povprečna izplačana akontacija plače na zaposlenega za
      mesec.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač vseh zaposlenih za mesec deli s številom vseh
      zaposlenih iz ur v mesecu.
      (zap. št. 36: (zap. št. 7.a + zap. št. 20.a)) Pri zavezancih, ki
      izplačujejo plače v skladu s 6. točko dogovora o politiki plač mora
      biti povprečna izplačana plač za mesec 1994 nižja od povprečne
      plače v gospodarstvu Republike Slovenije za mesec marec 1994
      oziroma nižja od povprečne plače v primerjalni panogi za mesec
      marec 1994.
      (zap. št. 37 < zap. št. 1) ali (zap. št. 37 < zap. št. 2)
38.    Vpiše se izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik = 1,00) za
      mesec po splošni kolektivni pogodbi oziroma kolektivni pogodbi
      dejavnosti, ki jo zavezanec uporablja.
39.    Vpiše se izplačana izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik
      = 1,00) za mesec pri zavezancu. Če je izplačana izhodiščna plača
      (zap. št. 39) manjša od izhodiščne plače po kolektivni pogodbi
      (zap. št. 38), se poslovodnim delavcem izplačujejo plače v skladu s
      tretjim odstavkom 4. člena zakona (t. j. 70% akontacije plače
      poslovodnega delavca po drugem odstavku 8. točke dogovora o
      politiki plač).
8. člen
Mesečne akontacije plač poslovodnih delavcev se izračunavajo v skladu z dogovorom o politiki plač, dogovorom o kriterijih za individualne pogodbe o zaposlitvi poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: dogovor o kriterijih za individualne pogodbe) in tem navodilom.
9. člen
Zavezanci izračunajo mesečne akontacije plač poslovodnih delavcev za mesec na obrazcu 4 ob upoštevanju naslednjih navodil:
------------------------------------------------------------------------------
Zaporedna
številka  Opis
------------------------------------------------------------------------------
Izračun akontacij plač za posamezne poslovodne delavce po dogovoru o
kriterijih za individualne pogodbe
  Zavezanec v prvem delu obrazca (od zap. št. 2 do zap. št. 8) vpisuje 
podatke, ki se nanašajo na posamezne poslovodne delavce in nato vpiše še vsote
zap. št. 6, zap. št. 7 in zap. št. 8.
1.     Vpiše se povprečna mesečna izplačana plača na delavca pri zavezancu
      za zadnje tri mesece. Podatek se izračuna tako, da se vsota
      izplačanih sredstev za akontacije plač delavcev pri zavezancu za
      zadnje tri mesece deli s številom delavcev iz ur v zadnjih treh
      mesecih ter nato še s številom mesecev (3).
2.     Vpiše se funkcija oziroma delovno mesto poslovodnega delavca.
3.     Vpiše se količnik za določitev akontacije osnovne plače
      poslovodnega delavca za mesec. Količnik se določi v skladu s 6. in
      7. točko dogovora o kriterijih za individualne pogodbe.
4.     Vpiše se akontacija osnovne plače poslovodnega delavca za mesec v
      skladu z dogovorom o kriterijih za individualne pogodbe.
      Podatek se izračuna kot zmnožek količnika za določitev akontacije
      osnovne plače in povprečne mesečne izplačane plače na delavca pri
      zavezancu za zadnje tri mesece. (zap. št. 1 x zap. št. 3)
5.     Vpiše se dodatek za minulo delo za mesec.
6.     Vpiše se akontacija plače poslovodnega delavca za mesec v skladu z
      dogovorom o kriterijih za individualne pogodbe.
      Podatek se izračuna kot vsota osnovne plače poslovodnega delavca in
      dodatka za minulo delo. (zap. št. 4 + zap. št. 5)
      V primeru, da se za izračun uporablja 6.d točka dogovora o
      kriterijih za individualne pogodbe, se znesek iz prejšnjega
      odstavka poveča za 10%. ((zap. št. 4 + zap. št. 5) x 1,1)
       
  Podatek pod zap. št. 7 vpisujejo samo tisti zavezanci, ki morajo 
izplačevati plače poslovodnih delavcev v skladu s tretjim odstavkom 4. člena
zakona (izplačana izhodiščna plača za I. tarifni razred (količnik = 1,00) je
pri zavezancu nižja od izhodiščne plače za I. tarifni razred (količnik = 1,00) 
po splošni kolektivni pogodbi oziroma kolektivni pogodbi dejavnosti, ki jo
zavezanec uporablja).
 
7.     Vpiše se 70% akontacije plače poslovodnega delavca za mesec v
      skladu z dogovorom o kriterijih za individualne pogodbe.
      (zap. št. 6 x 0,7)
      Zavezanec ne sme izplačati višjega zneska akontacije plač od
      tistega, ki ga izračuna v zap. št. 7. Pogoj: (zap. št. 7 >= zap.
      št. 8)
8.     Vpiše se izplačana akontacija plače poslovodnega delavca za mesec.
 
Izračun zneska, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska sredstva za
zaposlovanje v skladu s 13. točko dogovora o kriterijih za individualne
pogodbe
 
9.     Vpiše skupno število poslovodnih delavcev.
10.    Vpiše se povprečna izplačana plača na poslovodnega delavca za
      mesec.
      Podatek se izračuna tako, da se znesek izplačanih sredstev za
      akontacije plač poslovodnih delavcev deli s skupnim številom
      poslovodnih delavcev, (vsota iz zap. št. 8: zap. št. 9)
11.    Vpiše se odstotek, za katerega povprečna izplačana akontacija plače
      na poslovodnega delavca za mesec presega akontacijo plač po
      kriterijih iz 13. točke dogovora o kriterijih za individualne
      pogodbe, ki ni obdavčena.
      Podatek se izračuna tako, da se povprečna izplačana akontacija
      plače poslovodnega delavca za mesec (zap. št. 10) deli z akontacijo
      plače poslovodnega delavca za mesec, ki ni obdavčena in znaša v
      majhni pravni osebi 350.000 SIT, srednji 500.000 SIT in veliki
      650.000 SIT. Podatek se nato pretvori v odstotke.
      (((zap. št. 10: 350.000 SIT oziroma 500.000 SIT oziroma 65.0.000
      SIT) x 100) – 100)
12.    Vpiše se znesek sredstev za akontacije plač poslovodnih delavcev,
      ki je obdavčen.
      Podatek se izračuna tako, da se od povprečne izplačane akontacije
      plače poslovodnega delavca za mesec pri zavezancu odšteje
      akontacija plače poslovodnega delavca za mesec, ki ni obdavčena.
      Tako ugotovljena razlika se nato množi s številom poslovodnih
      delavcev.
      ((zap. št. 10 – 350.000 SIT oziroma 500.000 SIT oziroma 650.000
      SIT) x zap. št. 9)
13.    Znesek, ki ga je zavezanec dolžan vplačati v namenska sredstva za
      zaposlovanje.
      Podatek se izračuna na naslednji način:
      – če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 11 od 0,1% do vključno
      5,0%, vplača zavezanec 25% zneska izplačanih sredstev za akontacije
      plač delavcev, ki je obdavčen (zap. št. 12) v namenska sredstva za
      zaposlovanje;
      – če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 11 od 5,1% do vključno
      10,0%, vplača zavezanec 50% zneska izplačanih sredstev za
      akontacije plač delavcev, ki je obdavčen (zap. št. 12) v namenska
      sredstva za zaposlovanje;
      – če znaša odstotek preseganja iz zap. št. 11 10,1% in več, vplača
      zavezanec celoten znesek (100%) izplačanih sredstev za akontacije
      plač delavcev, ki je obdavčen (zap. št. 12) v namenska sredstva za
      zaposlovanje.
      Podatek se nato prepiše v zap. št. 33 obrazca 3.
10. člen
Pravico iz prve alineje 5. točke dogovora o politiki plač uveljavljajo:
– proizvajalci blaga, vključno s posli oplemenitenja, na podlagi fakturirane vrednosti blagovnega izvoza po izvoznih carinskih deklaracijah (ICD) in
– izvajalci storitev na podlagi fakturirane vrednosti storitev.
Med storitve iz druge alineje prejšnjega odstavka sodijo:
– nočitve tujih gostov,
– transportne storitve opravljene za tujce,
– investicijska dela v tujini in
– gradbena in montažna dela v tujini.
V izračunu se upoštevajo neto fakturirane vrednosti blaga in storitev (vrednost izvoza zmanjšana za vrednost neprodanega blaga, brezplačanih pošiljk in odpisa razlik v vrednosti), ki se preračunajo v ECU po povprečnih mesečnih tečajih. Podatki o povprečnih mesečnih tečajih ECU za obdobje od januarja 1993 do maja 1994 so objavljeni v prilogi k temu navodilu, podatke za ostale mesece leta 1994 pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije meseca julija in meseca oktobra 1994.
Zavezanci uveljavljajo pravico do povečanja sredstev za akontacije plač vsake tri mesece:
– ob izplačilu akontacij plač za mesec julij 1994 se upošteva količnik povečanja plač, izračunan na podlagi povečanja izvoza v obdobju od januarja do junija 1994 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta;
– ob izplačilu akontacij plač za mesec oktober 1994 se upošteva količnik povečanja plač, izračunan na podlagi povečanja izvoza v obdobju od januarja do septembra 1994 v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta ter zmanjšan za povečanje iz prejšnje alinee.
11. člen
Zavezanci izračunajo količnik povečanja plač na podlagi povečanega izvoza na obrazcu 5 ob izplačilih plač za mesec julij oziroma za mesec oktober 1994. Pri tem upoštevajo naslednja navodila:
------------------------------------------------------------------------------
Zaporedna
Številka    Opis
------------------------------------------------------------------------------
Izračun količnika povečanja plač na podlagi izvoza
1.   Vpiše se:
    – neto fakturirano vrednost izvoza (vrednost izvoza zmanjšana za
    vrednost neprodanega blaga, brezplačanih pošiljk in odpisa razlik v
    vrednosti), za obdobje od januarja do junija leta 1993, preračunano v
    ECU po povprečnih mesečnih tečajih oziroma
    – število nočitev tujih gostov v obdobju od januarja do junija leta
    1993.
2.   Vpiše se:
    – neto fakturirano vrednost izvoza (vrednost izvoza zmanjšana za
    vrednost neprodanega blaga, brezplačanih pošiljk in odpisa razlik v
    vrednosti), za obdobje od januarja do oktobra leta 1993, preračunano
    v ECU po povprečnih mesečnih tečajih
    oziroma
    – število nočitev tujih gostov v obdobju od januarja do oktobra leta
    1993.
    Navedeni podatek se izpolni samo meseca oktobra 1994.
3.   Vpiše se:
    – neto fakturirano vrednost (vrednost izvoza zmanjšana za vrednost
    neprodanega blaga, brezplačanih pošiljk in odpisa razlik v vrednosti),
    za obdobje od januarja do junija leta 1994, preračunano v ECU po
    povprečnih mesečnih tečajih oziroma
    – število nočitev tujih gostov v obdobju od januarja do junija leta
    1994.
4.   Vpiše se:
    – neto fakturirano vrednost(vrednost izvoza zmanjšana za vrednost
    neprodanega blaga, brezplačanih pošiljk in odpisa razlik v vrednosti),
    za obdobje od januarja do oktobra leta 1994, preračunano v ECU po
    povprečnih mesečnih tečajih oziroma
    – število nočitev tujih gostov v obdobju od januarja do oktobra leta
    1994.
    Navedeni podatek se izpolni samo meseca oktobra 1994.
5.   Količnik povečanja plač na podlagi povečanja izvoza.
    – za mesec julij 1994: (zap. št. 3: zap. št. 1)
    – za mesec oktober 1994:
    ((zap. št. 4: zap. št. 2) – (zap. št. 3: zap. št. 1)) V obeh primerih
    se upošteva pogoj, da količnik povečanja plač na podlagi povečanja
    izvoza ne sme biti višji od 1,050. (količnik <= 1,050)
12. člen
Vsake tri mesece lahko zavezanci uveljavljajo pravico do povečanja sredstev za akontacije plač na podlagi novega zaposlovanja delavcev in poslovodnih delavcev (v nadaljnjem besedilu: zaposlovanja delavcev) za nedoločen čas:
– ob izplačilu akontacij plač za mesec julij 1994 se upošteva količnik povečanja plač, izračunan na podlagi novozaposlenih delavcev v drugem trimesečju leta 1994 v primerjavi s prvim trimesečjem leta 1994.
– ob izplačilu akontacij plač za mesec oktober 1994 se upošteva količnik povečanja plač, izračunan na podlagi novozaposlenih delavcev v tretjem trimesečju leta 1994 v primerjavi z drugim trimesečjem leta 1994.
13. člen
Zavezanci izračunajo količnik povečanja plač na podlagi povečanega zaposlovanja na obrazcu 5 ob upoštevanju naslednjih navodil:
------------------------------------------------------------------------------
Zaporedna
Številka    Opis
------------------------------------------------------------------------------
Izračun količnika povečanja plač na podlagi zaposlovanja
  Podatki od zap. št. 6 do zap. št. 8 se vpisujejo na podlagi stanja števila
zaposlenih za nedoločen čas pri zavezancu zadnjega v mesecu.
6.   Vpiše se število delavcev zaposlenih za nedoločen čas v obdobju od
    januarja do marca 1994.
7.   Vpiše se število delavcev zaposlenih za nedoločen čas v obdobju od
    aprila do junija 1994.
8.   Vpiše se število delavcev zaposlenih za nedoločen čas v obdobju od
    julija do septembra 1994.
9.   Vpiše se količnik povečanja plač na podlagi povečanega zaposlovanja.
    Količnik za mesec julij 1994 se izračuna tako, da se število delavcev,
    zaposlenih za nedoločen čas v obdobju aprila do junija 1994 deli s
    številom delavcev zaposlenih za nedoločen čas v obdobju od januarja do
    marca 1994. (zap. št. 7: zap. št. 6)
    Količnik za mesec oktober 1994 se izračuna tako, da se število
    delavcev, zaposlenih za nedoločen čas v obdobju julija do septembra
    1994 deli s — številom delavcev zaposlenih za nedoločen čas v obdobju
    od aprila do junija 1994.
     (zap. št. 8: zap. št. 7)
    V obeh primerih se upošteva pogoj, da količnik povečanja plač na
    podlagi povečanja izvoza ne sme biti višji od 1,050;
    (količnik <= 1,050)
    Sestavni del obrazca 5 je tudi poimenski seznam novozaposlenih
    delavcev za nedoločen čas in poimenski seznam delavcev, ki
    so bili zaposleni za nedoločen čas, pa jim je prenehalo delovno
    razmerje.
14. člen
Zavezanci, ki so bili ustanovljeni v obdobju od 1. februarja do 31. oktobra 1993 izračunajo osnovo v skladu z 2. točko dogovora o politiki plač tako, da povprečno izplačano plačo za obdobje od ustanovitve do vključno meseca oktobra 1993 povečajo za ustrezno stopnjo inflacije:
+----------------------+-----------------+
|Mesec ustanovitve   |Stopnja inflacije|
+----------------------+-----------------+
|- februar 1993    |1,159      |
+----------------------+-----------------+
|- marec 1993     |1,150      |
+----------------------+-----------------+
|- april 1993     |1,145      |
+----------------------+-----------------+
|- maj 1993      |1,141      |
+----------------------+-----------------+
|- junij 1993     |1,131      |
+----------------------+-----------------+
|- julij 1993     |1,122      |
+----------------------+-----------------+
|- avgust 1993     |1,136      |
+----------------------+-----------------+
|- september 1993   |1,103      |
+----------------------+-----------------+
|- oktober 1993    |1,088      |
+----------------------+-----------------+
Zavezanci, ki so bili ustanovljeni po 1. novembru 1993, uporabljajo kot osnovo po 2. točki dogovora o politiki plač povprečno izplačano plačo za prvi mesec poslovanja in naslednje stopnje inflacije:
+----------------------+-----------------+
|Mesec ustanovitve   |Stopnja inflacije|
+----------------------+-----------------+
|- november 1993    |1,055      |
+----------------------+-----------------+
|- december 1993    |1,040      |
+----------------------+-----------------+
|- januar 1994     |1,024      |
+----------------------+-----------------+
|- februar 1994    |1,011      |
+----------------------+-----------------+
|- marec 1994     |1,000      |
+----------------------+-----------------+
15. člen
Podatek o številu zaposlenih, izračunanih iz delovnih ur v mesecu, se praviloma izračuna tako, da se število opravljenih delovnih ur in ur, za katera so zaposleni prejeli nadomestilo plače iz sredstev zavezanca, deli s številom možnih delovnih ur v tem mesecu.
16. člen
Zavezanec lahko izračuna podatek o številu zaposlenih iz ur v mesecu tudi tako, da se število opravljenih delovnih ur v mesecu in delovnih ur, za katera so zaposleni prejeli nadomestilo plače za ta mesec, zmanjša za tiste delovne ure, ki so jih opravili v tekočem mesecu novozaposleni, in poveča za delovne ure, ki bi jih v tekočem mesecu opravili zaposleni, ki jim je v tekočem mesecu prenehalo delovno razmerje. Ta podatek se deli s številom možnih delovnih ur v tekočem mesecu.
Če zavezanec izračuna število zaposlenih iz ur na način iz prejšnjega odstavka, mora k znesku sredstev za akontacije plač zaposlenih za mesec prišteti dejanske akontacije plač novozaposlenih za mesec in odšteti akontacije plač, ki bi jih dobili za mesec tisti zaposleni, ki jim je tekom meseca prenehalo delovno razmerje.
17. člen V obrazcih se izkazujejo:
– denarni zneski v tolarjih brez stotinov in v ECU,
– odstotki v celih številih z enim decimalnim mestom,
– število zaposlenih, izračunanih iz delovnih ur v celih številih z dvema decimalnima mestoma in
– količniki v celih številih s tremi decimalnimi mesti.
18. člen
Zavezanec ob vsakem izplačilu akontacij plač (tudi ob delnih mesečnih izplačilih akontacij plač) predložijo službi družbenega knjigovodstva obrazec 1 v dveh izvodih.
V primeru, da zavezanec izplačuje akontacije plač v več delih, predloži službi družbenega knjigovodstva ob zadnjem izplačilu akontacij plač za mesec obrazec 1, ki zajema podatke o celotnem izplačilu akontacij plač za mesec (vključno z predhodnimi delnimi izplačili).
19. člen
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-049/94-25
Ljubljana, dne 8. junija 1994.
Soglašam:
Minister za finance
mag. Mitja Gaspari l. r.
 
Ministrica za delo, družino
in socialne zadeve
Jožica Puhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti