Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1994 z dne 10. 6. 1994

Kazalo

1317. Zakon o detektivski dejavnosti, stran 2045.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o detektivski dejavnosti
Razglašam zakon o detektivski dejavnosti, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 1994.
Št. 012-01/94-62
Ljubljana, dne 4. junija 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja detektivsko dejavnost in določa pogoje za njeno opravljanje.
2. člen
Detektivsko dejavnost opravljajo detektivi kot svoboden poklic. Detektiv lahko opravlja svoj poklic individualno ali v detektivski družbi v skladu z določbami tega zakona.
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na detektive kot posameznika, veljajo tudi za detektivsko družbo, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.
3. člen
Detektivska dejavnost po tem zakonu je zbiranje in posredovanje informacij, pridobljenih v skladu s pravicami, ki jih detektivom daje ta zakon.
II. ZBORNICA
4. člen
Detektivi z območja Republike Slovenije se obvezno združujejo v Detektivsko zbornico Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
5. člen
Zbornica v soglasju z Ministrstvom za notranje zadeve:
1. daje in odvzema licenco detektiva;
2. določi program preizkusa znanja za opravljanje detektivske dejavnosti, in način preverjanja znanja iz 8. člena tega zakona.
Zbornica opravlja tudi naslednje naloge:
1. spremlja in obravnava delo članov;
2. sprejema kodeks poklicne etike in ukrepe ob njegovem kršenju;
3. vodi evidenco detektivov;
4. opravlja druge naloge, določene s statutom in predpisi državnih organov;
5. opravlja nadzor nad delom članov;
6. določi obrazec izkaznice iz 14. člena.
6. člen
Naloge iz 1. in 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena opravlja zbornica kot javna pooblastila. Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, se financirajo iz republiškega proračuna.
7. člen
Zbornica je pravna oseba.
Zbornica sprejme svoj statut, s katerim določi svojo organizacijo, organe in njihove pristojnosti.
K statutu zbornice v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil, daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
III. OPRAVLJANJE DETEKTIVSKE DEJAVNOSTI
8. člen
Detektiv pridobiva informacije, za katere ga v skladu s tem zakonom s pogodbo pooblasti stranka. Za opravljanje detektivske dejavnosti mora imeti licenco, ki mu jo lahko izda zbornica na njegovo prošnjo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da ima končano višjo ali visoko šolo in opravljen preizkus znanja;
3. da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. da v zadnjih dveh letih ni opravljal nalog pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve ali obveščevalno-varnostnih služb.
Preizkus znanja iz 2. točke prejšnjega odstavka se opravi pred komisijo, sestavljeno iz:
– dveh predstavnikov zbornice,
– dveh predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve.
Če zoper prosilca za pridobitev licence zasebnega detektiva teče kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, se odločitev o tem, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev licence, odloži do pravnomočnosti odločbe v tem postopku.
9. člen
Detektiv sme pridobivati informacije neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi od drugih oseb, ki imajo podatke in so jih pripravljene dati prostovoljno, in iz sredstev javnega obveščanja in sicer:
– o osebah, ki so pogrešane ali skrite, o dolžnikih, o piscih ali o odpošiljateljih anonimnih pisem in o povzročiteljih materialnih škod;
– o predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni;
– o dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
– o zvestobi delavcev pri izvajanju konkurenčne klavzule;
– o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb.
10. člen
Na podlagi dokazila o tem, da je prevzel konkretno nalogo, za izpolnitev katere potrebuje podatke iz evidenc, je upravljalec zbirke podatkov dolžan detektivu posredovati podatke iz evidenc o:
– stalno in začasno prijavljenih osebah,
– zaposlitvi,
– lastniku avtomobila.
Detektiv ima pravico vpogleda v sodne in upravne spise v primerih, ko ima po zakonu to pravico stranka, ki ga je pooblastila.
Za pridobitev podatkov po tem členu ni potrebno, da je oseba, na katero se podatki nanašajo, predhodno seznanjena s tem, da se bodo podatki o njej pridobili po določbah tega člena. Za dokazilo iz prvega odstavka tega člena se šteje sklenjena pogodba med detektivom in stranko in pisno pooblastilo.
11. člen
Detektiv je pri zavarovanju in posredovanju podatkov, ki jih je dobil iz zbirk podatkov iz prejšnjega člena, dolžan ravnati v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
12. člen
Detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma ki so mu bile zaupane, zavezan k molčečnosti.
V primeru, ko pri svojem delu pride do podatka o storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je detektiv dolžan podati ovadbo pristojnemu organu.
13. člen
Detektiv ne sme opravljati nalog, za katere so z zakonom določeni oziroma pooblaščeni policijski in pravosodni organi (kot so posli izterjevanja dolgov pravnih ali fizičnih oseb). Detektiv ne sme za opravljanje detektivskih storitev uporabljati metod in sredstev, ki jih v skladu z zakonom uporabljajo službe državnih organov.
Detektiv ne sme opravljati detektivske dejavnosti za domače in tuje varnostne službe in državne organe ter za politične stranke.
Strelno orožje lahko pridobi in nosi le v skladu z zakonom o orožju.
14. člen
Detektiv ima izkaznico s sliko, ki jo izda zbornica. Kadar se sklicuje na pooblastila, ki jih ima po tem zakonu, je izkaznico dolžan pokazati. V vsakem primeru jo je dolžan pokazati na zahtevo pooblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve.
15. člen
Zbornica z odločbo odvzame izdano licenco, če ugotovi, da detektiv:
– ne izpolnjuje več pogojev iz 8. člena tega zakona;
– postane trajno nezmožen za opravljanje dejavnosti;
– izgubi poslovno sposobnost. Licenca preneha, če detektiv:
– umre;
– v pisni obliki izjavi, da ne želi več opravljati detektivske dejavnosti.
Zbornica mora z odločbo odvzeti licenco takoj, ko dobi preklic soglasja iz 22. člena tega zakona.
16. člen
V primerih iz prejšnjega člena mora detektiv ali njegov zakoniti zastopnik zbornici vrniti licenco in izkaznico.
IV. DETEKTIVSKA DRUŽBA
17. člen
Detektivska družba je pravna oseba in se lahko ustanovi kot družba z neomejeno osebno odgovornostjo družbenikov za obveznosti družbe (v nadaljnjem besedilu: detektivska družba).
18. člen
Za ustanovitev in poslovanje detektivske družbe se uporabljajo predpiši o gospodarskih družbah, če ni s tem zakonom drugače določeno.
19. člen
Dejavnost detektivske družbe je omejena na opravljanje detektivskega poklica.
Družbeniki detektivske družbe so lahko samo osebe, ki so od zbornice pridobili licenco za opravljanje detektivske dejavnosti. Vodenja poslov detektivske družbe ni mogoče zaupati osebi, ki ni detektiv.
20. člen
Prijavi za vpis detektivske družbe v sodni register je treba priložiti soglasje zbornice.
Soglasje se lahko odreče samo, če niso izpolnjeni pogoji, ki jih ta zakon določa za ustanovitev in poslovanje detektivske družbe.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda najvišji organ zbornice, določen s statutom. Šteje se, da je soglasje dano, če prosilec ne prejme odgovora v dveh mesecih od vložitve prošnje.
21. člen
Če s tem zakonom niso izpolnjeni določeni pogoji za organizacijo in poslovanje detektivske družbe, njeno delovanje preneha z likvidacijo.
Prenehanje detektivske družbe iz razlogov po prejšnjem odstavku ugotovi sodišče na predlog družbenikov ali zbornice. Sodišče pred odločitvijo o prenehanju določi detektivski družbi največ šestmesečni rok, v katerem mora svojo organizacijo in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona.
V. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljata Ministrstvo za notranje zadeve in zbornica, s tem da tehnična sredstva nadzorujejo pristojne inšpekcije.
Če Ministrstvo za notranje zadeve pri izvajanju nadzora iz prejšnjega odstavka ugotovi, da detektiv ne izpolnjuje več pogojev, določenih s tem zakonom za opravljanje detektivske dejavnosti, prekliče soglasje k licenci.
VI. EVIDENCE
23. člen
Zbornica vodi in vzdržuje evidenco detektivov. Zbornica je Ministrstvu za notranje zadeve na pisno zahtevo dolžna dati podatke iz evidence detektivov.
24. člen
Evidenca detektivov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek;
– rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva);
– državljanstvo;
– stalno oziroma začasno prebivališče;
– šolsko izobrazbo;
– poklic;
– zaposlitev;
– opravljeni preizkus znanja pred komisijo iz 8. člena tega zakona;
– številko izdane licence;
– številko izdane izkaznice;
– odvzem licence;
– odvzem izkaznice.
25. člen
Podatki iz prejšnjega člena tega zakona se zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo.
Za zbiranje in posredovanje osebnih podatkov, ki se zbirajo po določilih prejšnjega člena tega zakona in niso urejena v tem zakonu, se uporabljajo določila zakona o varstvu osebnih podatkov.
26. člen
Detektiv je dolžan voditi evidenco pogodb o opravljanju storitev s področja detektivske dejavnosti in jo na zahtevo zbornice ali Ministrstva za notranje zadeve predložiti na vpogled.
Zbornica oziroma Ministrstvo za notranje zadeve je osebne podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka tega člena dolžno varovati v skladu z zakonom in jih uporabiti le pri izvajanju nadzora po tem zakonu.
27. člen
Osebni podatki se v evidencah shranjujejo do odvzema licence detektiva.
Potem se v evidenci iz 24. člena tega zakona vodijo le podatki o imenu, priimku, naslovu in o odvzemu licence detektiva.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje detektiv:
1. če opravlja detektivsko dejavnost brez licenc (8. člen);
2. če ne poda ovadbe pristojnemu organu o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti (drugi odstavek 12. člena);
3. če ne pokaže izkaznice (14. člen);
4. če ravna v nasprotju z 11., prvim odstavkom 12. ali 13. členom tega zakona;
5. če ravna v nasprotju s 26. členom tega zakona.
Za prekršek iz drugega odstavka 12. in 13. člena tega zakona se lahko izreče tudi varstveni ukrep odvzema licence v trajanju od 6 mesecev do 3 let.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Podjetja, registrirana za detektivsko dejavnost, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona svojo organiziranost in dejavnost uskladiti s tem zakonom ter pridobiti potrebne licence po tem zakonu.
30. člen
Zbornica se mora ustanoviti v skladu s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi in v roku šestih mesecev po ustanovitvi določiti program preizkusa znanja, kodeks poklicne etike, obrazec izkaznice in vzpostaviti evidenco iz 5. člena tega zakona.
Dokler zbornica ne začne z delom, opravlja njene naloge iz 1. in 2. točke prvega odstavka ter 3., 5. in 6. točke drugega odstavka 5. člena tega zakona Ministrstvo za notranje zadeve.
31. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-05/92-1/3
Ljubljana, dne 27. maja 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti