Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1993 z dne 14. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1993 z dne 14. 1. 1993

Kazalo

8. Uredba o ratifikaciji protokola h konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje, stran 8.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji Protokola h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje
1. člen
Ratificira se Protokol h konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje, podpisan v Strasbourgu dne 16. novembra 1989 v angleškem in francoskem jeziku.
2. člen
Protokol se v izvirniku v angleškem* jeziku in v slovenskem prevodu glasi:
PROTOCOL
to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia
Preamble
The member States of the Council of Europe which are Parties to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia of 22 July 1964 drawn up within the Council of Europe's Partial Agreement in the Social and Public Health Field, hereinafter called "the Convention",
Having regard to the Convention and particularly to the provisions of Article 1 thereof;
Considering that the European Economic Community has adopted rules particularly in the form of directives which apply to the matters covered by the Convention and that it is competent in this field;
Considering therefore that, for the purpose of implementing Article 1 of the Convention, it is necessary for the European Economic Community to be able to become a Party to the Convention;
Considering that, to that end, it is necessary to amend certain provisions of the Convention,
Have agreed as follows:
Article 1
The term "national delegations" in Article 3 and 5, paragraph 1, of the Convention shall be replaced by the word "delegations".
Article 2
The following text shall replace Article 5, paragraph 3, of the Convention:
3. The Commission shall elect a Chairman from among its members by secret ballot, by a two-thirds majority of the votes of the delegations. The term of office of the Chairman and the conditions governing his re-election shall be laid down in the Rules of Procedure of the Commission. While he holds office, the Chairman shall not be a member of any delegation."
Article 3
The following text shall replace Article 7 of the Convention:
"1. Each of the national delegations shall be entitled to one vote.
2. On all technical matters, including the order in which the monographs referred to in Article 6 are to be prepared, decisions of the Commission shall be taken by a unanimous vote of national delegations casting votes and a majority of the national delegations entitled to sit on the Commission.
3. All other decisions of the Commission shall be taken by a three-quarters majority of the votes cast. For these decisions, from the time of entry into force of the Convention in respect of the European Economic Community, the latter's delegation shall vote in place of its member State's delegations. It shall have a number of votes equal to the number of its member State's delegations.
However, should a Contracting Party alone possess the required majority, the Contracting Parties undertake to renegotiate the voting modalities no sooner than five years after the entry into force of the Protocol, at the request of one of them addressed to the Secretary General of the Council of Europe."
Article 4
The following text shall be inserted in Article 10 of the Convention, as paragraph 3:
"3. The conditions of any financial participation by the European Economic Community shall be determined by agreement between the Contracting Parties."
Article 5
1. A new paragraph 3 shall be inserted in Article 12 of the Convention, worded as follows:
"3. The European Economic Community may accede to the present Convention."
2. The former paragraph 3 of Article 12 of the Convention shall be renumbered as paragraph 4 of the same Article.
Article 6
A new paragraph 4 shall be inserted in Article 13 of the Convention, worded as follows:
"4. Paragraphs 1,2 in 3 above shall apply mutatis mutandis to the European Economic Community."
Article 7
1. This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe having signed or acceded to the Convention which may express their consent to be bound by:
a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
2. No member State of the Council of Europe shall sign without reservation as to ratification, acceptance or approval, or deposit an instrument of ratification, acceptance or approval, unless it is already or becomes simultaneously Party to the Convention.
3. Any State not a member of the Council of Europe which has acceded to the Convention may also accede to this Protocol.
4. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
Article 8
This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7.
Article 9
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council, any other Contracting State to the Convention and the European Economic Community of:
a. any signature;
b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c. any date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 8;
d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
 
Done at Strasbourg, this 16th day of November 1989, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to any other Contracting State of the Convention and to the European Economic Community.
PROTOKOL
h Konvenciji o izdelavi evropske farmakopeje
Uvod
Države članice Sveta Evrope, pogodbenice Konvencije o izdelavi evropke farmakopeje z dne 22. julija 1964, sestavljene v okviru Delnega sporazuma Sveta Evrope s področja sociale in javnega zdravstva, v nadaljevanju imenovane »Konvencije,
z ozirom na Konvencijo in še zlasti na določila prvega člena le-te;
upoštevaje dejstvo, da je Evropska gospodarska skupnost sprejela uredbe, in sicer v obliki smernic, ki zadevajo področje, ki ga obravnava Konvencija in da je pristojna za to področje;
ter upoštevaje dejstvo, da je za izpolnjevanje 1. člena Konvencije potrebno, da Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica Konvencije;
upoštevaje dejstvo, da je v ta namen potrebno spremeniti določila te Konvencije, so sklenile sledeče:
1. člen
Izraz »državne delegacije« v 1. odstavku 3. in 5 člena, se nadomesti z izrazom »delegacije«.
2. člen
Sledeče besedilo bo nadomestilo 3. odstavek 5. člena Konvencije:
»3. Komisija bo izvolila predsednika med svojimi člani s tajnim glasovanjem, z dvetretjinsko večino glasov delegacij. Mandat predsednika in pogoje za njegovo ponovno izvolitev določa poslovnik Komisije. V času svojega mandata, predsednik ne more biti član nobene delegacije.«
3. člen
Sledeče besedilo bo nadomestilo 7. člen Konvencije:
»1. Vsaka državna delegacija bo imela pravico do enega glasu.
2. Odločitve Komisije o vseh tehničnih zadevah, vključno z vrstnim redom, v katerem bo pripravila monografije omenjene v 6. členu, se bodo sprejemale s popolnim soglasjem državnih delegacij, ki so glasovale in z večino državnih delegacij, ki imajo pravico zasedati v Komisiji.
3. Vsi ostali sklepi Komisije se sprejemajo s tričetrtinsko večino oddanih glasov. Glede teh sklepov bo, od trenutka, ko prične Konvencija veljati za Evropsko gospodarsko skupnost, njena delegacija glasovala namesto delegacij držav članic. Pri tem bo število njenih glasov ustrezalo številu delegacij njenih držav članic.
Vendar pa se v primeru, da bi ena od pogodbenic imela zahtevano večino, pogodbenice obvezujejo, da bodo ponovno razpravljale o načinih glasovanja, vendar ne prej kot pet let od pričetka veljavnosti Protokola in to za zahtevo ene od njih, naslovljeno na Generalnega Sekretarja Sveta Evrope.«
4. člen
Sledeče besedilo se vstavi v 10. člen Konvencije kot
3. odstavek:
»3. Pogoji finančne udeležbe Evropske gospodarske skupnosti se določijo po dogovoru med pogodbenicami.«
5. člen
1. 12. členu Konvencije se doda 3. odstavek, ki glasi kot sledi:
»3. Evropska gospodarska skupnost lahko pristopi k tej Konvenciji.«
2. Prvotni 3. odstavek 12. člena Konvencije postane 4. odstavek istega člena.
6. člen
13. členu Konvencije se doda nov 4. odstavek, ki glasi kot sledi:
»4. 1., 2. in 3. odstavek zgoraj veljata mutatis mutandis za Evropsko gospodarsko skupnost.«
7. člen
1. Ta Protokol bo odprt za podpis držav članic Sveta Evrope, ki so podpisale ali pristopile h Konvenciji, ki lahko izrazijo svoje privoljenje, da jih obvezuje:
a. podpis brez pridržka glede ratifikacije, sprejema ali odobritve; ali
b. podpis s pridržkom ratifikacije, sprejema ali odobritve, kateremu sledi ratifikacija, sprejem ali odobritev.
2. Nobena od držav članic Sveta Evrope ne more podpisati tega Protokola brez pridržka glede ratifikacije, sprejema ali odobritve ali deponirati instrumenta ratifikacije, sprejema ali odobritve, če ni že ali ne postane istočasno podpisnica Konvencije.
3. Vsaka država, ki ni članica Sveta Evrope in ki je pristopila h Konvenciji, lahko tudi pristopi k temu Protokolu.
4. Instrumenti ratifikacije, sprejema, odobritve ali pristopa se deponirajo pri Generalnem sekretarju Sveta Evrope.
8. člen
Ta Protokol prične veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku enomesečnega obdobja od dneva, ko so vse Podpisnice Konvencije izrazile svoje soglasje, da jih Protokol obvezuje v skladu z določili 7. člena.
9. člen
Generalni Sekretar Sveta Evrope bo obvestil države članice Sveta, katerokoli drugo državo, ki je pristopila h Konvenciji in Evropsko gospodarsko skupnost o:
a. vsakem podpisu;
b. deponiranju vsakega instrumenta o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu;
c. vsakem datumu pričetka veljavnosti tega Protokola v skladu z 8. členom;
d. vsakem drugem dejanju, obvestilu ali sporočilu v zvezi s tem Protokolom.
V dokaz česar so podpisniki, ki so bili za to polno pooblaščeni, podpisali ta Protokol.
 
Sestavljeno v Strasbourgu, dne 16. novembra 1989, v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem izvodu, ki bo deponiran v arhivu Sveta Evrope. Generalni Sekretar Sveta Evrope bo posredoval overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope, vsaki drugi državni pogodbenici, ki je pristopila h Konvenciji in Evropski gospodarski skupnosti.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-01/92-11/7-8
Ljubljana, dne 22. decembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
* Besedilo v francoskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina