Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1993 z dne 12. 11. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1993 z dne 12. 11. 1993

Kazalo

2258. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja, stran 3005.

Na podlagi 4. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
1. člen
V uredbi o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93) se v 27. členu za besedami "po knjigovodski vrednosti" postavi pika, ostalo besedilo navedenega člena pa se črta.
2. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi: "Dolgoročne finančne naložbe v ostalih republikah bivše Jugoslavije ovrednoti podjetje na osnovi bruto vrednosti naložb v ostalih republikah bivše Jugoslavije od 1. januarja 1990 do 31. decembra 1992. Podjetje lahko zmanjša dolgoročne finančne naložbe za popravke le, če odpis utemelji z ustreznimi dokazili, kot npr. sodni spor, stečaj oziroma likvidacija, druga argumentirana dejstva, ki dokazujejo, da je naložba dvomljiva oziroma sporna."
3. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi: "Terjatve (dolgoročne in kratkoročne) iz poslovanja v ostalih republikah bivše Jugoslavije oceni podjetje na osnovi realno revalorizirane bruto vrednosti terjatev do ostalih republik bivše Jugoslavije od 1. januarja 1990 do 31. decembra 1992 in bruto plačil v tem obdobju. Podjetje lahko zmanjša terjatve za popravke le, če odpis utemelji z ustreznimi dokazili, kot npr. sodni spor, stečaj oziroma likvidacija dolžnika v ostalih republikah bivše Jugoslavije, druga argumentirana dejstva, ki dokazujejo, da je terjatev dvomljiva oziroma sporna.
Neplačane terjatve do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole izkaže podjetje v višini 70% od priznane terjatve v skladu z zakonom o odkupu terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter Zvezne direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega namena (Uradni list RS, št. 55/92)."
4. člen
V 35. členu se črta zadnji stavek drugega odstavka. Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Podatke iz prejšnjega odstavka morajo podjetja predložiti na Obrazcu I – Prikaz terjatev do tujine (v nadaljnjem besedilu: Obrazec I), ki ga izda minister za finance. Obrazec I mora podjetje priložiti Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija) skupaj z otvoritveno bilanco. V primeru dvoma glede pravilnosti stanja terjatev, navedenega v Obrazcu I, lahko Agencija zahteva mnenje vladne koordinacijske komisije za spremljanje zakonov s področja poslovanja s tujino ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti obvesti devizno inšpekcijo."
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
V 57. členu se za drugo alineo prvega odstavka dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
"- predvidena zmanjšanja sredstev zaradi prenosov materialnih naložb v ostalih republikah bivše Jugoslavije v višini knjigovodske vrednosti naložb (27. člen) na Sklad Republike Slovenije za razvoj;
– predvidena zmanjšanja sredstev zaradi prenosov dolgoročnih finančnih naložb v ostalih republikah bivše Jugoslavije v višini bruto vrednosti naložb (prvi odstavek 29. člena) na Sklad Republike Slovenije za razvoj;
– predvidena zmanjšanja sredstev zaradi prenosov terjatev (dolgoročnih in kratkoročnih) iz poslovanja v drugih republikah bivše Jugoslavije v višini realno revalorizirane bruto vrednosti terjatev (prvi odstavek 34. člena) in predvidena zmanjšanja sredstev zaradi prenosov terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole v 100% višini bruto terjatve po zaključnem računu za leto 1992 na Sklad Republike Slovenije za razvoj;"
Dosedanja tretja alinea postane šesta alinea.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/93-2/9-8
Ljubljana, dne 4. novembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti