Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1993 z dne 17. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1993 z dne 17. 10. 1993

Kazalo

2122. Zakon o dopolnitvi zakona o carinski službi, stran 2874.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o carinski službi
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o carinski službi, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. oktobra 1993.
Št. 0100-122/93
Ljubljana, dne 15. oktobra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI
1. člen
V zakonu o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-I) se za 35. členom doda nov 35.a člen, ki se glasi:
"35.a člen
Delavci carinske službe morajo med stavko zagotoviti nemoteno opravljanje naslednjih nalog:
– carinski nadzor nad blagom, potniki in prevoznimi sredstvi;
– carinjenje blaga in storitev;
– kontrola blaga, katerega uvoz oziroma izvoz sta posebej urejena;
– devizno valutne kontrole v mednarodnem potniškem in obmejnem prometu s tujino;
– preprečevanje in odkrivanje carinskih prekrškov, gospodarskih prestopkov in kaznivih dejanj v carinskem postopku;
– preprečevanje in odkrivanje deviznih prekrškov v mednarodnem potniškem in obmejnem prometu s tujino;
– vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji in postopka za prekrške na prvi stopnji."
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 437-01/91-4/31
Ljubljana, dne 13. oktobra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.