Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1993 z dne 10. 9. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1993 z dne 10. 9. 1993

Kazalo

1917. Uredba o izdaji četrte serije zakladnih menic, stran 2685.

Na podlagi 53. in 65. člena zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 (Uradni list RS, št. 22/93) in 36. člena zakona o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/89 in 29/90) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o izdaji četrte serije zakladnih menic
1. člen
Za zagotovitev sredstev za izpolnjevanje obveznosti proračuna Republike Slovenije za leto 1993 izdaja Republika Slovenija zakladne menice četrte serije kot blagajniške zapise (v nadaljevanju: zakladne menice) v tolarski protivrednosti 20.000.000 ECU, in sicer 70% zakladnih menic nominiranih v tolarjih in 30% zakladnih menic nominiranih v ECU.
Pravice iz zakladnih menic, nominiranih v ECU, se izplačujejo v tolarjih.
2. člen
Zakladne menice se glasijo na prinosnika.
3. člen
Zakladne menice se izdajo v naslednjem številu in apoenih:
– 6300 zakladnih menic po 100.000 tolarjev.
– 1270 zakladnih menic po 1.000.000 tolarjev.
– 2000 zakladnih menic po 1.000 ECU.
– 400 zakladnih menic po 10.000 ECU.
Zakladne menice se izdajo pod serijsko številko RS 100993.
4. člen
Zakladne menice se izdajo 16. septembra 1993 in dospejo v plačilo 17. marca 1994.
5. člen
Zakladne menice se obrestujejo po 8,5 odstotni letni obrestni meri.
Glavnica pri zakladnih menicah, nominiranih v tolarjih, se mesečno revalorizira s stopnjo rasti cen na drobno za pretekli mesec.
Obresti se obračunajo na konformni način, in sicer:
– pri zakladnih menicah, nominiranih v tolarjih, se obresti obračunajo in izplačajo ob dospetju;
– pri zakladnih menicah, nominiranih v ECU, se obresti obračunajo v naprej in se ob vpisu zakladne menice odštejejo od njene nominalne vrednosti.
6. člen
Prihodki od prodaje zakladnih menic se vplačajo v proračun Republike Slovenije.
Sredstva za poravnavo obveznosti iz zakladnih menic se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
7. člen
Posle v zvezi s prodajo zakladne menice opravljajo v imenu in za račun Republike Slovenije banke in člani borze, s katerimi sklene minister za finance posebno pogodbo. Znesek od tako prodanih zakladnih menic se vplača na žiro račun Republike Slovenije naslednji dan od dneva, ko kupec vplača zakladne menice pri pooblaščenem prodajalcu.
Za opravljanje poslov po prejšnjem odstavku se lahko v breme Republike Slovenije zaračuna provizija, in sicer 0,4% od vplačane vrednosti zakladnih menic, prodanih do 30. septembra 1993 ter 0,3% od vplačane vrednosti zakladnih menic, prodanih od 1. oktobra 1993 dalje.
8. člen
Strokovne in tehnične posle v zvezi z izdajo zakladne menice opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije Banka Slovenije.
Minister za finance sklene pogodbo z Banko Slovenije o opravljanju poslov iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Služba družbenega knjigovodstva opravlja posle vnovčevanja dospelih zakladnih menic.
Minister za finance sklene s Službo družbenega knjigovodstva pogodbo o opravljanju poslov iz prejšnjega odstavka.
10. člen
Zakladne menice se vnovčujejo po postopku, ki je. določen v odredbi o načinu spreminjanja nominacije in o izplačevanju zakladnih menic (Uradni list RS, št. 13/93).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-11/93-6/4-8
Ljubljana, dne 2. septembra 1993.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost