Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1993 z dne 31. 7. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1993 z dne 31. 7. 1993

Kazalo

1768. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 2448.

Na podlagi šestega odstavka 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
1. člen
V uredbi o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, 13/93) se v drugem stavku prvega odstavka 1. člena uredbe o pripravi programov preoblikovanja in izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 13/93) besede "v primeru prodaje delnic podjetja in večanja lastniškega kapitala podjetja pa tudi z oceno vrednosti podjetja" zamenjajo z besedami: "ali na podlagi cenitve podjetja".
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se beseda "prvega" nadomesti z besedo "drugega".
V drugem odstavku 3. člena in v vseh členih uredbe se besedilo "centralni depo vrednostnih papirjev" nadomesti s "centralna evidenca" v ustreznih sklonih.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo "ga predloži v odobritev agenciji." nadomesti z besedilom "odobri agencija".
4. člen
V drugi in tretji alinei se v prvem odstavku 9. člena črta beseda "predvideno", četrta alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
"- izločitev objektov in naprav oziroma omrežij po 76. in 77. členu zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)."
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi: "- uskladitev dolžniško – upniških razmerij in višine družbenega kapitala po stanju na dan 1. januar 1993 v skladu z revizijskim poročilom revizijskega organa, oziroma odločbo, ki jo izda ta organ."
V šesti alinei, ki postane sedma alinea, se za besedo "samoupravljanja" doda besedilo "o revizijskem poročilu".
Dosedanja sedma in osma alinea postaneta osma in deveta alinea.
5. člen
V 10. členu se črtata tretja in peta alinea.
6. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo "in oceno vrednosti podjetja s strani pooblaščenih ocenjevalcev, če je ta podlaga za prodajo delnic podjetja in za lastninsko preoblikovanje podjetja z večanjem lastniškega kapitala" nadomesti z besedilom "in ocenjevalno poročilo o vrednosti podjetja, kadar je ta podlaga za izdelavo otvoritvene bilance".
V drugem odstavku se črtajo besede "in ocena vrednosti podjetja", beseda "morata" pa se nadomesti z besedo "mora".
7. člen
12. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Podjetje, ki se lastninsko preoblikuje po 57. členu zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 in 7/93) programu preoblikovanja predloži:
– odločbo oziroma poravnavo na zapisnik, ki jo je. pristojni organ izdal po 62. členu zakona o zadrugah;
– sklep, da se podjetje preoblikuje po prvem odstavku 60. člena zakona o zadrugah, če se je podjetje odločilo za tak način preoblikovanja.
Podjetje, ki opravlja dejavnosti po 68. členu zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), programu preoblikovanja priloži ugotovitev o delu družbenega kapitala, ki po določbah zakona o gospodarskih javnih službah postane lastnina republike, občine ali mesta skupaj s soglasjem Vlade Republike Slovenije oziroma izvršnega sveta skupščine občine ali Skupščine mesta Ljubljane."
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se v prvi alinei črta besedilo: "in cenitev podjetja, če jo izbrani način lastninskega preoblikovanja predvideva;".
Doda se nova druga alinea, ki se glasi: "- ocenjevalno poročilo, če je podjetje pripravilo otvoritveno bilanco na podlagi cenitve podjetja"
V drugi alinei, ki postane tretja, se za besedami: "prodajo vseh sredstev podjetja" dodajo besede: "in kadar podjetje v programu preoblikovanja ne predvidi notranjega odkupa in interne razdelitve delnic".
V tretji alinei, ki postane četrta, se za besedo "zaposlene" postavi pika, besedilo do konca alinee pa se črta.
Dosedanja, četrta in peta alinea postaneta peta in šesta alinea.
9. člen
V tretjem odstavku 19. člena se na koncu besedila piko črta in doda besedilo: "ali po prvem odstavku 69. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93)."
10. člen
V prvem odstavku 22. člena se na koncu besedila, pika črta in doda besedilo: "oziroma potrdilo po 25. a členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93, v nadaljnjem besedilu: potrdila)."
Dodata se stavka, ki glasita:
"Potrdila po 25. a členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se od dne obračuna do 1. januarja 1993 revalorizirajo z indeksom drobnoprodajnih cen.
Davki in prispevki po četrtem odstavku 25. a člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se revalorizirajo z indeksom drobnoprodajnih cen."
Zadnji odstavek 22. člena se črta.
11. člen
V drugem odstavku 23. člena se črta zadnja alinea.
12. člen
24. člen se črta.
13. člen
V tretjem odstavku 25. člena se na koncu prvega stavka pika črta in doda besedilo "oziroma potrdila.".
V četrtem odstavku se na koncu prvega stavka pika črta in se doda besedilo "oziroma potrdila.".
14. člen
V prvem odstavku 26. člena se črta besedilo "pooblaščenim investicijskim družbam, oziroma" in besedilo "dokler teh ni,".
15. člen
V prvem odstavku 27. člena "se za besedo "certifikatov" črta vejica in doda besedilo "oziroma potrdil,".
V drugem odstavku se črta beseda "zaposleni", za besedo "certifikate" se doda besedilo "oziroma potrdila", besedilo "za prvi paket delnic" pa se črta.
Prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"V primeru iz prejšnjega odstavka mora podjetje v zameno za lastniške certifikate oziroma potrdila razdeliti delnice interne razdelitve, in uporabiti presežke lastniških certifikatov oziroma potrdil za notranji odkup delnic proporcionalno za vsakega upravičenca posebej."
V drugem stavku tretjega odstavka se beseda "zaposleni" nadomesti z besedo "upravičenec".
V četrtem odstavku se za besedama "vsem upravičencem" postavi pika, besedilo do konca pa se črta.
16. člen
V prvem stavku prvega odstavka 28. člena se vsakič za besedama "lastniški certifikati" v različnih sklonih doda besedi "oziroma potrdila" v ustreznih sklonih.
V drugem stavku prvega odstavka se za besedo "podjetje" doda besedilo "v obliki začasnic", beseda "razdelitev" v različnih sklonih pa še zamenja z besedo "prodajo" v ustreznih sklonih.
V drugem odstavku se besedilo "zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev podjetja, ter zaposlenih v družbah, ki so na podlagi navadnih delnic v večinski lasti tega podjetja" nadomesti z besedo "upravičencev".
V tretjem odstavku se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
"- vrednost lastniških certifikatov oziroma, potrdil, ki jih podjetje prejme od posameznega upravičenca."
Prvi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"Podjetje vodi razdeljene začasnice v nematerializirani obliki na računih posameznih upravičencev, po sklepu organa upravljanja podjetja pa lahko začasnice. upravičencem razdeli."
17. člen
V prvem odstavku 29. člena se črta beseda "večinski".
V prvem odstavku se doda nov, drugi stavek, kise glasi:
"Če se podjetje lastninsko preoblikuje po prvem odstavku 60. člena zakona o zadrugah, lahko pri notranjem odkupu sodelujejo tudi upravičenci iz prvega odstavka 60. člena zakona o zadrugah."
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Upravičenci kupijo delnice s popustom in postopno. Če upravičenci pri interni razdelitvi predložijo več lastninskih certifikatov oziroma potrdil, kot lahko podjetje interno razdeli delnic, pridobijo upravičenci pri notranjem odkupu delnice lahko tudi v zameno za lastniške certifikate oziroma potrdila."
V tretjem odstavku se besedilo "z odlogom plačila" nadomesti z besedilom "postopno".
V četrtem odstavku se:
– v drugi vrstici za besedo "sklade" doda vejica in besedilo "razen, če se podjetje lastninsko preoblikuje po prvem odstavku 60. člena zakona o zadrugah,";
– v tretji vrstici se beseda "za" nadomesti z besedo "do".
18. člen
V drugem odstavku 30. člena se v sedmi alinei črta pika in doda besedilo: "z letnim načrtom odkupa delnic od sklada."
19. člen
V prvem stavku drugega odstavka 32. člena se za besedo "objavi" doda besedilo "na način iz tretjega odstavka in prvega stavka četrtega odstavka 25. člena te uredbe". Drugi stavek se črta.
20. člen
V petem odstavku 33. člena se za besedo "certifikati" v različnih sklonih doda besedilo "oziroma potrdila" v ustreznih sklonih. Beseda "zaposleni" se nadomesti z besedo "upravičenci". Zadnji stavek se črta.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: "Za vplačilo lahko upravičenci uporabijo tudi potrdila."
21. člen
V 36. členu se v zadnji alinei pred piko doda še naslednje besedilo: "oziroma prenehanja zadružnega upravičenca".
22. člen
V prvem odstavku 39. člena se besedilo "iz delnic, ki jih ima iz programa notranjega odkupa." nadomesti z besedilom "iz vseh delnic, ki jih še ima iz programa notranjega odkupa."
V drugem odstavku se črta drugi stavek.
23. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo "oziroma, lastniških certifikatov, če so ti ostali v ta namen." nadomesti z besedilom "lastniških certifikatov oziroma potrdil."
V drugem odstavku 41. člena se za besedo "preneslo" doda besedilo "v obliki začasnic".
24. člen
V drugem odstavku 42. člena se številka "25" zamenja s številko "50".
25. člen
Doda se nov prvi odstavek 43. člena, ki se glasi: "Podjetje sklene s skladom pogodbo o odkupu delnic notranjega odkupa."
V prvem odstavku, sedaj drugem odstavku, 43. člena se pika črta in se doda besedilo "oziroma potrdila".
26. člen
V prvem odstavku 44. člena se za besedo "odkupa" postavi pika in se črta besedilo ", ki so še na skladu".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Cena delnic iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi vrednosti iz otvoritvene bilance, revalorizirana z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva plačila kupnine skladu, pri kateri se upošteva 50% popust."
Za drugim odstavkom se dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Kadar se delnice pri notranjem odkupu plačujejo z lastniškimi certifikati državljanov ali potrdili, se cena delnic po drugem odstavku tega člena ne revalorizira.
Kadar se delnice pri notranjem odkupu plačujejo z lastniškimi certifikati denacionalizacijskih upravičencev, se cena delnic iz drugega odstavka tega člena revalorizira do dneva izdaje lastniških certifikatov denacionalizacijskemu upravičencu."
27. člen
V 45. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: "Odkup delnic od Sklada se opravi vsako leto 30 dni po sprejemu zaključnega računa podjetja."
Sedanji tretji, odstavek postane četrti odstavek.
V zadnjem odstavku 45. člena se beseda "listine" nadomesti z besedo "začasnice".
28. člen
V drugem odstavku 46. člena se besedilo "listine o navadnih delnicah" nadomesti z besedo "začasnic".
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
"V primeru, da ocenjena vrednost "delnic ali sredstev podjetja presega 10 mio ECU, se prodaja tujemu kupcu ali domači pravni osebi z večinskim tujim kapitalom lahko opravi le na podlagi zbiranja ponudb."
29. člen
V drugem odstavku 49. člena se v peti alinei za besedo "ponudb" doda besedilo "z dokazili ter opredelitvijo pristojnosti, nalog in pooblastil te komisije;"
30. člen
V prvem odstavku 51. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
"Predsednik ali član komisije, imenovan s strani Sklada, mora sodelovati pri pripravi pogodbe o prodaji delnic podjetja ter ima pravico veta pri sprejemanju odločitev komisije."
31. člen
V četrtem odstavku 58. člena se besedilo "ki jo določi Komisija za vrednostne papirje." nadomesti z besedilom "ki je za tak način prodaje delnic predpisana z drugimi predpisi."
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
"Pred pričetkom javne objave o vpisovanju delnic mora podjetje pridobiti pisno soglasje Sklada k prospektu za javno prodajo delnic in dovoljenje pristojnega organa po posebnem zakonu.
Podjetje izdela prospekt na podlagi revizijskega poročila pooblaščenega revizorja ali pooblaščenega ocenjevalca, ki je izdelal oceno vrednosti podjetja, ki gre v javno prodajo delnic. Revizijsko poročilo podjetje predloži pristojnemu organu iz prejšnjega odstavka tega člena."
Šesti in osmi odstavek se črtata.
Dodata se nov deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
"Kadar se delnice pri javni prodaji plačujejo z lastniškimi certifikati državljanov, se cena delnic, določena na podlagi cenitve podjetja, ne revalorizira.
Kadar se delnice pri javni prodaji plačujejo z lastniškimi certifikati denacionalizacijskih upravičencev, se cena delnic iz prejšnjega odstavka revalorizira do dneva izdaje lastniškega certifikata denacionalizacijskemu upravičencu."
Sedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
32. člen
Za 58. členom se doda nov 58. a člen z naslovom: PROSPEKT, ki se glasi:
"58. a člen
Prospekt iz prejšnjega člena mora vsebovati predvsem:
– število, vrsto in razred delnic, ki se ponujajo za javno prodajo, njihovo nominalno vrednost in ceno, po kateri se izdajo ter število, vrsta in razred delnic, ki se bodo uporabile za druge načine lastninskega preoblikovanja;
– kraj, kjer se delnice vpisujejo, in opozorilo, da se tam lahko pregleda akt o lastninskem preoblikovanju (oziroma statut) in poročilo o cenitvi oziroma revizijsko poročilo;
– rok za vpisovanje in vplačevanje delnic;
– najmanjši delež emisije, ki mora biti vpisan, da se emisija razglasi za uspešno, način in pogoji vračila vplačanih sredstev, če se emisija razglasi za neuspešno in postopek, po katerem se bodo lastninile delnice, ki v javni prodaji ne bodo vpisane;
– opredelitev načina zmanjšanja vplačil delnic z lastniškimi certifikati, v primeru, da ta presežejo 60% celotne vrednosti podjetja;
– predstavitev podjetja (enako kot v 55. členu uredbe);
– odgovorne osebe za sestavo prospekta in njihova izjava, da so podatki v prospektu v skladu z dejanskim stanjem ter da v prospektu ni izpuščen noben bistven podatek, ki bi lahko vplival na odločitev o vpisu delnic."
33. člen
V drugem stavku 62. člena se črta beseda "predsednika".
Zadnji stavek v 62. členu se spremeni tako, da se glasi:
"Predsednik ali član komisije," imenovan s strani Sklada, mora sodelovati pri pripravi pogodbe o -prodaji delnic podjetja in delovati kot licitator pri izvedbi javne dražbe ter ima pravico veta pri sprejemanju odločitev komisije."
34. člen
Doda se nov 66. a člen. ki se glasi:
"66. a člen
Javna dražba je neuspešna, če ni dosežena izklicna cena.
Neuspešna javna dražba se lahko ponovi po postopku, ki ga določa ta uredba, v roku petnajst dni od dneva izvedene dražbe na podlagi korigirane ocene vrednosti podjetja.
Večkrat neuspešno izvedena javna dražba ne more biti razlog za znižanje cene pod likvidacijsko vrednostjo podjetja."
35. člen
V prvem odstavku 75. člena se številka "30" nadomesti s številko "10" ter se črta besedilo "ali po ocenjeni vrednosti podjetja."
36. člen
V drugem odstavku 76. člena se v drugi alinei črta besedilo, "ali ocenjeni vrednosti podjetja".
Doda se nova., peta alinea, ki se glasi: "- ceno novih izdanih delnic". Dosedanja peta alinea postane šesta.
37. člen
Prvi odstavek 78. člena se črta.
38. člen
V prvem odstavku 79. člena se številka "30" zamenja s številko "10".
Drugi odstavek se črta.
39. člen
V prilogi A se AOP številka iz šeste postavke bilance stanja: Terjatve "AOP 024" spremeni v "AOP 032".
40. člen
Ta uredba začne veljati naslednji, dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-01/93-3/3-8
Ljubljana, dne 22. julija 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik