Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2567. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 3173.

Na podlagi 8. člena Zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list RS, št. 23/77), 3. in 7. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 34. člena Statuta KS Poljane je ločen zbor krajanov vasi: Dolenja ravan, Gorenja ravan, Jazbine, Lovsko brdo in Malenski vrh dne 8. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane, za vasi: Dolenja ravan (h. št. 2), Gorenja ravan (h. št. 1 in 2), Jazbine (h. št. 1, 2, 3 in 4), Lovsko brdo (vse h. št.) in Malenski vrh (vse h. št. razen 1).
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za obnovo lokalne ceste Volča-Malenski vrh v dolžini 2250 m.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure v prostorih šole na Malenskem vrhu.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 18 mesecev, to je od 1. 1. 1993 do 31. 6. 1994.
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati 8,800.000 SIT, od tega zneska bo iz samoprispevka zagotovljeno 2,000.000 SIT, preostali del pa bo KS zbrala s sredstvi širše družbene skupnosti.
6. člen
Zavezanci plačila za samoprispevek so občani, ki stalno bivajo na območju KS, za katerega je razpisan referendum in lastniki nepremičnin na tem območju, ki tu nimajo stalnega bivališča. Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
1. vsi zaposleni v družbenem in zasebnem sektorju prispevajo 7,5% od neto OD, in sicer tako, da ne plačujejo samoprispevka od olajšav za otroke. Zavezanci iz Lovskega brda h. št. 5 in 6 plačujejo tretjino samoprispevka, to je 2,5% od neto OD;
2. vsi upokojenci prispevajo 3,5% od pokojnine;
3. kmetje in drugi lastniki zemljišč plačujejo samoprispevek od katastrskega dohodka, izračunan za leto 1992 na osnovi podatkov Uprave za družbene prihodke. Iz mase, izračunane na dan 31. 11. 1992, ki jo morajo kmetje mesečno prispevati skupaj (to je 43.353 SIT), se izračuna mesečni obrok za vsakega kmeta na dan 30. 10. 1992, upoštevajoč razmerje višine posameznega KD. Mesečni obrok se za vsakega kmeta od 1. 11. 1992 dalje povečuje v skladu s porastom OD zaposlenih v gospodarstvu RS (po podatkih iz Uradni list RS, za predpretekli mesec);
4. lastniki nepremičnin na tem območju (stanovanjska hiša, počitniška hiša, zemljišče za stanovanjsko ali počitniško hišo), ki nimajo stalnega bivališča na tem območju prispevajo znesek 30.000 SIT. Znesek je fiksen, če ga plačajo do 31. 1. 1993. Plačajo pa ga lahko tudi v 18 mesečnih obrokih do konca junija 1994, pri tem pa se obroki mesečno povečujejo skladno z rastjo OD v gospodarstvu v RS;
5. zavezanec iz Dolenje ravni št. 2. prispeva samo polovico prispevka od vseh zaposlenih (Miklavčič Franc in Milena).
7. člen
Zavezanci iz 6. člena tega sklepa plačujejo samoprispevek takole:
1. zavezancem iz 1. in 5. točke 6. člena obračunavajo in odtegujejo samoprispevek izplačevalci OD ob vsakokratnem izplačilu OD.
2. upokojencem obračunava in odteguje samoprispevek izplačevalec ob vsakokratnem izplačilu pokojnine;
3. kmetom in drugim lastnikom zemljišč obračunava in odteguje obveznosti računovodska služba KS Poljane;
4. zavezancem iz 4. točke 6. člena obračunava in odteguje samoprispevek računovodska služba KS Poljane.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu.
8. člen
Zavezanci samoprispevka postanejo vsi občani, ki se bodo na novo zaposlili od pričetka veljavnosti referenduma do izteka, občani, ki se v času veljavnosti referenduma naselijo na območju KS, kjer je samoprispevek uveden ter občani, ki tu nimajo stalnega bivališča, pa bodo v obdobju plačevanja samoprispevka pridobili nepremičnine (stanovanjska ali počitniška hiša, zemljišče).
9. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemnikov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov.
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
10. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z Zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca oziroma izplačevalca osebnih dohodkov ali pokojnin.
11. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
12. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani v tem delil KS, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku in zaposleni občani, mlajši od 18 let, ki stanujejo v tem delu KS ter lastniki nepremičnin na tem območju, ki nimajo tu stalnega bivališča.
13. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
               KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
                  GLASOVNICA
 
  Za referendum dne 6. decembra 1992 o uvedbi krajevnega samoprispevka za
dobo od 1. 1. 1933 do 31. 6. 1944 v delu KS: Del Dolenje ravni, del Gorenje
ravni, del Jazbin, Lovsko brdo in Malenski vrh za financiranje obnove ceste
Volča-Malenski vrh
                   glasujem
                 ZA     PROTI
 
  Glasujte tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega
samoprispevka, oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne
strinjate.
14. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta KS Poljane
Roman Dolenec l. r.