Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2563. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tepanje, stran 3168.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s Statutom Krajevne skupnosti Tepanje je svet Krajevne skupnosti Tepanje na seji dne 14. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tepanje
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Tepanje.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
- raziskava terena za zgraditev ali ureditev zajetja
neoporečne pitne vode                       2,000.000
- modernizacija in asfaltiranje cest                3,000.000
- izgradnja kanalizacije                      2,000.000
- izgradnja igrišča za mali nogomet                2,000.000
- sofinanciranje izgradnje poslovnostoritvenega objekta
za prostore banke in pošte                     2,000.000
- vzdrževanje in obnova komunalnih objektov in doma
krajanov                              4,900.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 8,900.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno. 15,900.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let, in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Tepanje:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Tepanje, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v Svetu Krajevne skupnosti Tepanje.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Tepanje.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Tepanje skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Tepanje, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
               Krajevna skupnost Tepanje
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Tepanje dne 6. 12. 1992
za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31. 12.
1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – raziskava terena za zgraditev ali ureditev zajetja neoporečne pitne vode
  – modernizacija in asfaltiranje cest
  – izgradnja kanalizacije
  – izgradnja igrišča za mali nogomet
  – sofinanciranje izgradnje poslovno-storitvenega objekta za prostore banke
in pošte
  – vzdrževanje in obnova komunalnih objektov in doma krajanov
 
                   GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo "ZA", če se strinja,
oziroma "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samo prispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Tepanje, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Tepanje.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tepanje, dne 14. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Tepanje
Anton Ofentavšek l. r.