Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2561. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sp. Grušovje, stran 3166.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Sp. Grušovje je Svet Krajevne skupnosti Sp. Grušovje na seji dne 13. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sp. Grušovje
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Sp. Grušovje.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
                                 sit
- izgradnja rezervoarja                  4,000.000
- asfaltiranje ceste proti Perovcu             3,000.000
- fina asfaltna prevleka ceste Brumec-Zabukovšek      2,000.000
- izgradnja osmih hidrantov                 540.000
- izgradnja mostu v Perovcu                 500.000
- vzdrževanje in popravilo cest              2,500.000
- ureditev javne razsvetljave               1,000.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 1,875.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 13,540.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju. Krajevne skupnosti Sp. Grušovje:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju krajevne skupnosti Sp. Grušovje, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu Krajevne skupnosti Sp. Grušovje.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Sp. Grušovje.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Sp. Grušovje skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Sp. Grušovje, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
              Krajevna skupnost Sp. Grušovje
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Sp. Grušovje dne 6. 12.
1992 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31.
12. 1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – izgradnjo rezervoarja
  – asfaltiranje ceste proti Perovcu
  – fino asfaltno prevleko ceste Brumec – Zabukovšek
  – izgradnjo osmih hidrantov
  – izgradnjo mostu v Perovcu
  – vzdrževanje in popravilo cest
  – ureditev javne razsvetljave
 
                   GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo "ZA", če se strinja,
oziroma "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Sp. Grušovje, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Sp. Grušovje.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sp. Grušovje, dne 14. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Sp. Grušovje
Anton Polegek l. r.