Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2560. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas, stran 3165.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Draža vas je Svet Krajevne skupnosti Draža vas na seji dne 7. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Draža vas.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
                                    sit
- asfaltiranje krajevnih cest                  6,000.000
- izgradnja trafo postaje in PTT (telefon)           2,000.000
- izgradnja športnih objektov                   500.000
- nabava gasilske opreme in hidrantno omrežje          1,500.000
- ureditev in vzdrževanje krajevnih objektov 500.000
- regulacija Dravinje                      1,000.000
- dokumentacija za izgradnjo cerkve                500.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 4,800.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 12,000.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Draža vas:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Draža vas, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu Krajevne skupnosti Draža vas.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Draža vas.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Draža vas skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Draža vas, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
               Krajevna skupnost Draža vas
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Draža vas dne 6. 12.
1992 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31.
12. 1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za: – asfaltiranje krajevnih
cest
  – izgradnjo trafo postaje in PTT (telefon)
  – izgradnjo športnih objektov
  – nabavo gasilske opreme in hidrantno omrežje
  – ureditev in vzdrževanje krajevnih objektov
  – regulacijo Dravinje
  – dokumentacijo za izgradnjo cerkve
 
                   GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo "ZA", če se strinja,
oziroma "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Draža vas, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Draža vas.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Draža vas, dne 7. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Draža vas
Dušan Arbajter l. r.