Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2558. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stranice, stran 3163.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77). 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Stranice je Svet Krajevne skupnosti Stranice na seji dne 14. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stranice
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Stranice.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
                                      sit
- izgradnja 200 PTT priključkov                  45,000.000
- izgradnja mrliške vežice 50 m2, kanalizacija           60.000.000
- asfaltiranje ceste Križevec 1020 m (od Švab do Padežnik),
plačilo kredita                           1,100.000
- asfaltiranje ceste Zaburk (od vrha do Steble Jožeta in od
vrha do mosta)                           8,000.000
- izgradnja vodovoda Mala gora                   20,000.000
- ureditev kanalizacije (ob magistralni cesti od Kropej do
Rober)                               3,000.000
- obnova avtobusnih postajališč                   2,000.000
- kanalizacija Lipa                          200.000
- električna regulacija črpališča v Bukovljah            1,000.000
- nabava pretvornika za TV sprejem                 1,000.000
- preplastitev športnega igrišča                   500.000
- asfaltiranje ceste v Pohorski ulici                1,000.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 11,150.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 142,800.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Stranice:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Stranice, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v Svetu Krajevne skupnosti Stranice.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Stranice.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren Svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Stranice skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Stranice, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
               Krajevna skupnost Stranice
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Stranice dne 6. 12. 1992
za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31. 12.
1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – izgradnja 200 PTT priključkov
  – izgradnja mrliške vežice 50 m2, kanalizacija
  – asfaltiranje ceste Križevec 1020 m (od Švab do Padežnik), plačilo
kredita
  – asfaltiranje ceste. Zaburk (od vrha do Steble Jožeta in od vrha do
mosta)
  – izgradnja vodovoda Mala gora
  – ureditev kanalizacije (ob magistralni cesti od Kropej do Rober)
  – obnova avtobusnih postajališč
  – kanalizacija Lipa
  – električna regulacija črpališča v Bukovljah
  – nabava pretvornika za TV sprejem
  – preplastitev športnega igrišča
  – asfaltiranje ceste v Pohorski ulici
 
                   GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo "ZA", če se strinja,
oziroma "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Stranice, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Stranice.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stranice, dne 14. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Stranice
Maks Brečko l. r.