Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2556. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče, stran 3161.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih, oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Žice je Svet Krajevne skupnosti Žiče na seji dne 15. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Žiče
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Žiče.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
                                     sit
– asfaltiranje cest; Žička gorca – Nova vas, Ribič-Kalšek,
Krklec – Klokočovnik                       5,900.000
– izgradnja kanalizacije Ganziti – Lojen, smer Draža vas;
Ribič do križišča Špitalič                    2,000.000
– ureditev javne razsvetljave (Klokočovnik -novo naselje ob
javni cesti, križišče pri Rečniku, na koncu Žič pri
Podkubovšku in v naselju Šotna)                   800.000
– razširitev PTT omrežja                     2,000.000
– izgradnja avtobusne postaje pri Rečniku              500.000
– ureditev športnega igrišča                    300.000
– dokončanje mrliške vežice                     300.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 5,800.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 11,800.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Žiče:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Žiče, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v Svetu Krajevne skupnosti Žiče.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Žiče.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Žiče skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Žiče, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
                Krajevna skupnost Žiče
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Žiče dne 6. 12. 1992 za
uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31. 12: 1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – asfaltiranje cest; Žička gorca – Nova vas, Ribič-Kalšek, Krklec –
Klokočovnik,
  – izgradnja kanalizacije Ganziti – Lojen, smer Draža vas; Ribič do
križišča Špitalič
  – ureditev javne razsvetljave (Klokočovnik – novo naselje ob javni cesti,
križišče pri Rečniku, na koncu Žič pri Podkubovšku in v naselju Šotna)
  – razširitev PTT omrežja
  – izgradnja avtobusne postaje pri Rečniku
  – ureditev športnega igrišča
  – dokončanje mrliške vežice
 
                   GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo "ZA", če se strinja,
oziroma "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet. Krajevne skupnosti Žiče, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Žiče.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Žiče, dne 15. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Žiče
Ludvik Jerman l. r.