Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2555. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Skomarje, stran 3160.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Skomarje je Svet Krajevne skupnosti Skomarje na seji dne 15. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Skomarje
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Skomarje.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
                                    SIT
- vzdrževanje vseh krajevnih cest                3,000.000
- posodobitev ceste proti Resniku in Krajniku          8,000.000
- posodobitev ceste v Skomarje                 2,000.000
- postavitev dveh avtobusnih postajališč             300.000
- razširitev pokopališča                    1,000.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 2,838.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 14,300.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Skomarje:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Skomarje, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v Svetu Krajevne skupnosti Skomarje.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Skomarje.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet Krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Skomarje skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Skomarje, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
               Krajevna skupnost Skomarje
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Skomarje dne 6. 12. 1992
za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31. 12.
1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – vzdrževanje vseh krajevnih cest
  – posodobitev ceste proti Resniku in Krajniku
  – posodobitev ceste v Skomarje
  – postavitev dveh avtobusnih postajališč
  – razširitev pokopališča
 
                   GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo "ZA", če se strinja,
oziroma "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Skomarje, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Skomarje.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Skomarje, dne 15. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Skomarje
Jože Hartman l. r.