Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2554. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo, stran 3159.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Zbelovo je Svet Krajevne skupnosti Zbelovo na seji dne 8. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zbelovo
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Zbelovo.
2.
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
                              sit
- izgradnja trafo postaje              1.000.000
- asfaltiranje krajevnih cest            5.400.000
- ureditev telefonskih priključkov          1.000.000
- ureditev kanalizacije v Sp.Lažah          2.000.000
- popravilo in gradnja mostov na Dravinji       500.000
- razširitev javne razsvetljave            300.000
- sanacija bazena                   500.000
- ureditev vodne zapore na kanalizaciji v Zbelovem   300.000
- vzdrževanje obstoječih cest in doma krajanov    3.000.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 7,000.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 14,000.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo. petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Zbelovo:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Zbelovo, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v Svetu Krajevne skupnosti Zbelovo.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Zbelovo.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Zbelovo skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Zbelovo, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
               Krajevna skupnost Zbelovo
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Zbelovo dne 6. 12. 1992
za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31. 12.
1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – izgradnjo trafo postaje
  – asfaltiranje krajevnih cest
  – ureditev telefonskih priključkov
  – ureditev kanalizacije v Sp. Lažah
  – popravilo in gradnja mostov na Dravinji
  – razširitev javne razsvetljave
  – sanacijo bazena
  – ureditev vodne zapore na kanalizaciji v Zbelovem
  – vzdrževanje obstoječih cest in doma krajanov
 
                   GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo "ZA", če se strinja,
oziroma "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet Krajevne skupnosti Zbelovo, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Zbelovo.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zbelovo, dne 8. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Zbelovo
Franc Štefanič l. r.