Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2552. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče, stran 3157.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Zreče je Skupščina Krajevne skupnosti Zreče na seji dne 11. 11. 1992 sprejela
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Zreče.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program: sit
- nakup opreme za zdravstveni dom Zreče              30,000.000
- razširitev vodovoda in izgradnja rezervoarjev          20,000.000
- širitev pokopališča in ureditev žarnega dela ter
zunanja ureditev mrliške veže                   20,000.000
- modernizacija cest                       15,000.000
- izgradnja tržnice                        36,000.000
- izgradnja pločnikov v mestu in ureditev prometne
signalizacije ter ureditev peš poti                12,000.000
- izgradnja trafo postaj in omrežja                5,000.000
- posodobitev učilnic osnovne šole                10,000.000
- razširitev telovadnice                     20.000.000
- razširitev telefonskega omrežja in povezav           15,000.000
- javna razsvetljava                        4,000.000
- ureditev otroških igrišč pri stanovanjskih blokih        5,000.000
- izgradnja čistilne naprave                   30,000.000
- plinifikacija                          70,000.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 45,000.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 292,000.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od l. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Zreče:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnil nega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju krajevne skupnosti Zreče, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DEM v tolarski protivrednosti po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu Krajevne skupnosti Zreče.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Zreče.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Zreče skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Zreče, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
                Krajevna skupnost Zreče
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Zreče dne 6. 12. 1992 za
uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – nakup opreme za zdravstveni dom Zreče
  – razširitev vodovoda in izgradnja rezervoarjev
  – širitev pokopališča in ureditev žarnega dela ter zunanja ureditev
mrliške veže
  – modernizacija cest
  – izgradnja tržnice
  – izgradnja pločnikov v mestu in ureditev prometne signalizacije ter
ureditev peš poti
  – izgradnja trafo postaj in omrežja
  – posodobitev učilnic osnovne šole
  – razširitev telovadnice
  – razširitev telefonskega omrežja in povezav
  – javna razsvetljava
  – ureditev otroških igrišč pri stanovanjskih blokih
  – izgradnja čistilne naprave
  – plinifikacija
 
                   GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
 
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da zaokroži besedo "ZA", če se
strinja, oziroma besedo "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Zreče, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Zreče.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zreče, dne 11. novembra 1992.
Predsednik
Skupščine
Krajevne skupnosti Zreče
Jože Košir l. r.