Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2551. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje, stran 3156.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, Št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Gorenje je svet Krajevne skupnosti Gorenje na seji dne 25. 10. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Gorenje.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
                                sit
- modernizacija cest                  7,000.000
- širitev in ureditev pokopališča            3,000.000
- izgradnja in vzdrževanje vodovoda           3,000.000
- izgradnja gasilskega doma               3,000.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 7,000.000 SIT; za izvedbo programa je potrebno 16,000.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Gorenje:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela in pogodb o delu,
– 4% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– delavci, začasno zaposleni v tujini, 2% letnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu Krajevne skupnosti Gorenje.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Gorenje.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Gorenje skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Gorenje, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
               Krajevna skupnost Gorenje
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Gorenje dne 6. 12. 1992
za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31. 12.
1997.
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za: – modernizacija cest
  – širitev in ureditev pokopališča
  – izgradnja in vzdrževanje vodovoda
  – izgradnja gasilskega doma
                  GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da zaokroži besedo "ZA", če se
strinja, oziroma besedo "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet Krajevne skupnosti Gorenje, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Gorenje.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gorenje, dne 25. oktobra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Gorenje
Anton Hren l. r.