Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2550. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina, stran 3155.

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Bezina je svet Krajevne skupnosti Bezina na seji dne 8. 11. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina
1
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Bezina.
2
S samoprispevkom se bo sofinanciral program:
                                      sit
– izgradnja akomulacijskega bazena za vodovod – 40 m3        1,500.000
– modernizacija cest v dolžini 2300 m ali 6.325 m2         10,000.000
– izgradnja kanalizacije Sp. Bezina, Gabrovnik v dolžini 3.500 m  7,000.000
– vzdrževanje obstoječih objektov                  7,500.000
3
S samoprispevkom se bo zbralo 6,000.000 SIT, za izvedbo programa je potrebno 26,000.000 SIT. Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna občine Slovenske Konjice.
4
Samoprispevek se uvaja za dobo petih let in sicer od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
5
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Bezina:
– 2% od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnil nega dela in pogodb o delu,
– 2% od višine katastrskega dohodka,
– 2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost,
– 2% od pokojnin,
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
6
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu Zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali v svetu Krajevne skupnosti skupnosti Bezina.
7
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Bezina.
8
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
9
Referendum bo v nedeljo, 6. decembra 1992 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija Krajevne skupnosti Bezina skladno z določili Zakona o volitvah. Pravico glasovanja na referendumu imajo poleg občanov, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje Krajevne skupnosti Bezina, tudi tisti, ki so stari nad petnajst let in so v delovnem razmerju.
10
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
               Krajevna skupnost Bezina
                  GLASOVNICA
 
  Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Bezina dne 6. 12. 1992
za uvedbo, krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1993 do 31. 12.
1997
  Sredstva samoprispevka se namensko porabi za:
  – izgradnja akomulacijskega bazena za vodovod – 40 m3
  – modernizacija cest v dolžini 2300 m ali 6.325 m2
  – izgradnja kanalizacije Sp. Bezina, Gabrovnik v dolžini 3.500 m
  – vzdrževanje obstoječih objektov
                  GLASUJEM
                "ZA"    "PROTI"
  Glasovalec izpolni glasovnico tako, da zaokroži besedo "ZA", če se
strinja, oziroma besedo "PROTI", če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
11
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet krajevne skupnosti Bezina, ki je dolžan vsako leto poročati občanom na zboru krajanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
12
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Bezina.
13
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Bezina, dne 8. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Bezina
Avgust Bogatin l. r.