Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2549. Sklep o razpisu referenduma o podaljšanju krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Laporje, katera zajema naselja: Laporje, Hošnica, Kočno, Ješovec, Drumlažno, Vrhole pri Laporju, Levič, Žabljek, Razgor, Dolgi vrh, Križni vrh in Zg. Brežnico, stran 3154.

SKLEP
o razpisu referenduma o podaljšanju krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Laporje, katera zajema naselja: Laporje, Hošnica, Kočno, Ješovec, Drumlažno, Vrhole pri Laporju, Levic, Žabljek, Razgor, Dolgi vrh, Križni vrh in Zg. Brežnico
1. člen
Razpiše se referendum za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje, za naselja: Laporje, Hošnica, Kočno, Ješovec, Drumlažno, Vrhole pri Laporju, Levic, Žabljek, Razgor, Dolgi vrh, Križni vrh in Zg. Brežnica.
Referendum bo v nedeljo dne 6. 12. 1992 na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija v krajevni skupnosti.
2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila:
– za izgradnjo poslovnih prostorov pošte v Laporju
– za sofinanciranje obnove ostrešja in fasade farne cerkve v Laporju
– za sofinanciranje nadaljevanja urejanja komunale na področju krajevne skupnost, ki zajema (obnovo in vzdrževanje krajevnih cest, javne razsvetljave, kanalizacije in odvoz smeti).
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo za realizacijo programa iz 2. člena tega sklepa določala skladno z njihovim pritokom in finančnim planom krajevne skupnosti za tekoče leto.
4. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let in sicer od 1. 4. 1993 do 31. 3. 1998.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Laporje:
– 2% od OD iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega dela pogodbah o delu;
– 10% od višine katastrskega dohodka;
– 2% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost;
– 1% od pokojnin
– 2% od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost
Občani, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Krajevne skupnosti Laporje, imajo pa stanovanjsko hišo ali vikend, plačajo vsako leto 100 DEM v tolarski protivrednosti, po tečaju Ljubljanske banke v veljavnosti na dan plačila.
6. člen
Oprostite plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona. Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali na krajevni skupnosti Laporje.
7. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani vpisani v volilni imenik in zaposleni, ki še niso vpisani v volilni imenik.
8. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani osebno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
               KRAJEVNA SKUPNOST LAPORJE
                  GLASOVNICA
 
  Na referendumu dne 6. 12. 1992 se glasuje o podaljšanju krajevnega
samoprispevka
  – za izgradnjo poslovnih prostorov pošte v Laporju
  – za sofinanciranje obnove ostrešja in fasade farne cerkve v Laporju
  – za nadaljevanje programa urejanja komunale glasujem
 
                 ZA     PROTI
 
  Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži »ZA«, če se strinja
z podaljšanjem samoprispevka, oziroma »PROTI«, če se ne strinja.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri izplačevalcih dohodka izvaja finančna služba v delovnih organizacijah, skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja RS ter Republiška uprava za javne prihodke, Izpostava Slov. Bistrica.
10. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka po programu odgovarja svet Krajevne skupnosti Laporje, ki o zbranih sredstvih poroča krajanom enkrat letno na zboru krajanov.
Sredstva se zbirajo na posebnem zbirnem računu 51810-842-042-82079.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Laporje, dne 11. novembra 1992.
Predsednik
sveta KS Laporje
Branko Bezget l. r.