Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2548. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Črešnjevec, stran 3154.

Na podlagi 8. in 16. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 28. člena statuta KS Črešnjevec, je svet KS Črešnjevec na svoji 18. redni seji dne 13. 10. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Črešnjevec
1. člen
Razpisuje se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, kot samoprispevek občanov k uresničitvi programa razvoja Krajevne skupnosti Črešnjevec.
Referendum bo v nedeljo, dne 6. decembra 1992, od 7. do 19. ure na običajnih glasovnih mestih.
2. člen
Sredstva samoprispevka se bodo namensko uporabila za izvedbo programa razvoja Krajevne skupnosti, ki je sestavni del tega sklepa in se objavi na krajevno običajni način.
3. člen
Za uresničitev programa je potrebno 32,000.000 SIT. S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 13,000.000
SIT.
4. člen
Krajevni, samoprispevek bo uveden za dobo petih let in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali:
1. Delovni ljudje in krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Črešnjevec v višini:
– 2% od neto plač;
– 2% od neto pokojnin;
– 2% od bruto zavarovalne osnove, zmanjšane za prispevke za socialno varnost, ter od davčne osnove dobička, zmanjšane za odmerjene davke od samostojnega opravljanja dejavnosti;
– 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke od popoldanske obrti;
– 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke od priložnostnega opravljanja storitev.
2. Lastniki nepremičnin v KS Črešnjevec, v višini:
– 10% od letnega katastrskega dohodka od negozdnih in gozdnih površin;
– 200 DEM v tolarski protivrednosti lastniki bivalnih objektov, namenjenih za trajno ali občasno bivanje s stalnim bivališčem izven Krajevne skupnosti Črešnjevec.
Svet KS je pooblaščen, da spremeni osnove za odmero samoprispevka od katastrskega dohodka, kolikor bi te postale v času trajanja samoprispevka neustrezne.
3. Za uresničitev programa bo razen sredstev samoprispevka potrebno zagotoviti še sredstva iz proračuna občine Slovenska Bistrica, prispevka Elektro Slovenska Bistrica ter sofinanciranja krajanov v obliki denarja, materiala in lastnega dela.
6. člen
Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
7. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, veže ha banki za določen čas.
8. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Črešnjevec.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa skrbi svet KS Črešnjevec. Ta bo enkrat letno zboru krajanov tudi poročal o uporabi sredstev.
9. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, so pa v delovnem razmerju.
10. člen
Na referendumu glasujejo delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
                 KRAJEVNA SKUPNOST
                  ČREŠNJEVEC
 
                  GLASOVNICA
 
  Na referendumu, dne 6. decembra 1992, za uvedbo samoprispevka v denarju za
dobo petih let, to je od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997 za območje Krajevne
skupnosti Črešnjevec, za financiranje izvedbe programa Krajevne skupnosti
Črešnjevec predvidenega z razpisom samoprispevka
 
                   GLASUJEM
                  ZA PROTI
 
  Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži »ZA«, če se glasovalec strinja z
uvedbo samoprispevka oziroma »PROTI«, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka
ne strinja.
11. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 133/92
Črešnjevec, dne 11. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Črešnjevec
Jože Štunf l. r.