Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2546. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavu in številu članov Sveta za varstvo pravic najemnikov, stran 3152.

Na podlagi 67. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 5. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov občinske skupščine in sestavi izvršnega sveta (Uradne objave, št. 25/90) je Skupščina občine Sežana na skupnem zasedanju zbora združenega dela, družbenopolitičnega zbora in zbora krajevnih skupnosti dne 11. novembra 1992 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi, nalogah, sestavu in številu članov Sveta za varstvo pravic najemnikov
1. člen
V občini Sežana se ustanovi Svet za varstvo pravic najemnikov.
2. člen
Svet za varstvo pravic najemnikov opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi z določanjem najemnine za neprofitna, socialna, službena in profitna stanovanja,
– predlaga sprejem občinskega odloka, s katerim se v občini začasno predpiše najvišje dopustne najemnine,
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb za določen ali nedoločen čas,
– spremlja uresničevanje medsebojnih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, še posebej v zvezi z uporabo stanovanja ter skupnih prostorov, delov objektov in naprav, pobiranjem oziroma plačevanjem najemnine, opravljanjem dovoljene dejavnosti v stanovanjih, oddajo dela stanovanja v podnajem, spreminjanjem stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme in naprav v stanovanju, vstopom v stanovanje v zvezi s preveritvijo pravilne uporabe stanovanja ter v zvezi s popravili in izboljšavami, odpovedmi najemnih razmerij, varstvom pravic sostanovalcev, varstvom pravic imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so predmet denacionalizacije, varstvom pravic imetnikov pravice do uporabe stanovanja, varstvom pravic hišnikov, kakor tudi uporabnikov hišniških stanovanj,
– spremlja uresničevanje vseh drugih obveznosti lastnikov in najemnikov skladno z določbami Stanovanjskega zakona.
3. člen
V zvezi z nalogami iz svoje pristojnosti Svet za varstvo pravic najemnikov oblikuje stališča, priporočila in sklepe, ki jih naslavlja na skupščino občine, upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, druge upravne organe, kakor tudi na stanovanjsko inšpekcijo z namenom sprejetja potrebnih ukrepov, ki naj zagotovijo varstvo pravic najemnikov.
4. člen
Svet za varstvo pravic najemnikov se ustanovi pri Skupščini občine Sežana in ima predsednika in šest članov, ki se imenujejo v Svet iz vrst najemnikov stanovanj v občini Sežana.
5. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-62/92
Sežana, dne 11. novembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Sežana
Ivan Vodopivec, dipl. ek. l. r.