Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2545. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 14 Vodice, stran 3151.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992. sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 14 Vodice
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 14 Vodice, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. proj. 3952 v mesecu septembru 1992.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90) in v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91-I) in vsebujejo:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine na topografskem načrtu M 1:5000
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu M 1:5000 in M 1:2880
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
– besedilo tega odloka.
3. člen
Meja planske celote in posameznih območij urejanja je ponazorjena v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev v preglednem katastrskem načrtu v M 1:5000 in podrobnem katastrskem načrtu M 1:2880.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 14 Vodice določajo merila in pogoje za posege v prostor v naslednjih območjih urejanja:
ŠS 14/1 Vodice – del
ŠS 14/2 Vodice
ŠS 14/3-1 Vodice
ŠS 14/3-2 Vodice
ŠM 14/1 Pokopališče Vodice
ŠT 14/1 Avtocesta
v odprtem prostoru
in na območjih urejanja
ŠO 14/1 – Vodice
ŠP 14/1 – Donit – del
na katerih je predvidena izdelava prostorskih ureditvenih načrtov.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Skupna merila in pogoji, ki so določena od 6. do 41. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 11 Skaručna (Uradni list RS, št. 55/92) veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti Š 14 Vodice, v kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno drugače.
Posebna merila in pogoji
6. člen
Planska celota Š 14 Vodice – dodatna merila in pogoji
• Komunalno urejanje – vodovod
V planski celoti Š 14 Vodice je na obstoječi vodovod dopustno priključiti 30 novih stanovanjskih objektov. Blokovne gradnje in večjih porabnikov na obstoječe omrežje ni možno priključevati. Vodooskrbo območja je potrebno reševati z navezavo na nov vodni vir – vodnjaki na Skaručenskem polju.
Varovanja okolja – varstvo vodnih virov in ostalih voda
V širšem, tretjem varstvenem pasu vodnega vira vodovoda Skaručna z blagim režimom varovanja ležijo naslednja območja urejanja:
– ŠS 14/1 – Vodice
– ŠS 14/2 – Vodice
– ŠS 14/3-1 – Vodice
– ŠS 14/3-2 – Vodice
– ŠM 14/1 – Pokopališče Vodice
– ŠT 14/1 – Avtocesta – del
– deli odprtega prostora vzhodno in severno od Vodic.
V drugem varstvenem pasu lokalnega vodnega vira Cerkovnica leži del območja urejanja ŠT 14/1 – Avtocesta in del odprtega prostora – gozda severozahodno od Vodic.
7. člen
Območje urejanja ŠS 14/1 – Vodice – del
• Komunalno in energetsko urejanje ter telekomunikacije – dodatna merila in pogoji
Električno omrežje
Dovoljena je izgradnja transformatorske postaje z ustreznim 20 kv kabelskim priključkom in nizkonapetostnim razvodom.
Morfološke enote 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2D/1
Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor – dodatna merila in pogoji
Pri novogradnjah je potrebno spoštovati historični talni red, ulični potek, gradbene linije in gabarite historičnih objektov.
Morfološka enota 5C/1
• Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor dodatna merila in pogoji
Dovoljen gabarit objektov je pritličje z možnostjo izrabe podstrehe za upravne prostore. Morfološka enota 5C/2
• Varovanja okolja – varstvo pred hrupom – dodatna merila in pogoji
V območju raven hrupa ne sme presegati druge stopnje hrupne obremenjenosti.
Morfološka enota 9/1
• Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
– dodatna merila in pogoji
Ureditve in zasaditve morajo omogočati značilne poglede na župno cerkev Sv. Marjete.
8. člen
Območje urejanja ŠS 14/2 Vodice
• Komunalno in energetsko urejanje ter telekomunikacije – dodatna merila in pogoji
Električno omrežje
Obstoječa in dopolnilna gradnja se bo napajala iz obstoječe in novopredvidene trafo postaje.
Morfološke enote 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5, 2A/6, 2A/7, 2A/8, 2D/1, 2D/2, 2D/3, 2D/4, 2D/5
• Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
– dodatna merila in pogoji.
Pri novogradnjah je potrebno spoštovati historični talni red, ulični potek, gradbene linije in gabarite historičnih objektov.
Morfološka enota 9/1
• Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
– dodatna merita in pogoji
Ureditve in zasaditve morajo omogočati značilne poglede na župno cerkev Sv. Marjete.
9. člen
Območji urejanja ŠS 14/3-1 – Vodice in ŠS 14/3-2 -Vodice
• Komunalno in energetsko urejanje ter telekomunikacije – dodatna merila in pogoji
Vodovodno omrežje
Za napajanje dopolnilne gradnje je za potrebe sanitarno pitne vode in požarne zaščite potrebno predvideti nov vodovod s povezavo na vodohram Repnje.
• Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor
– dodatna merila in pogoji
Pri novogradnjah je potrebno spoštovati historični talni red.
10. člen
Območje urejanja ŠM 14/1 – Pokopališče Vodice Morfološka enota 9/1
• Vrsta posegov v prostor – posebna merila in pogoji Na pokopališču v Vodicah so dovoljeni vsi posegi vezani na njegovo osnovno namembnost.
11. člen
V območjih urejanja ŠO 14/1 Vodice in ŠP 14/1 Donit – del so do sprejetja PIN dovoljeni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah;
– prometne, komunalne, energetske, vodnogospodarske ureditve, ki ne onemogočajo celovite izvedbe predvidenega načrta;
– odstranitve obstoječih objektov in naprav.
IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o sprejetju Urbanističnega reda za naselja in območja v občini Ljubljana Šiška, Uradni list SRS, št.
17/74, ki se nanašajo na območja urejanja ŠS 14/1 Vodice, ŠS 14/2 Vodice, ŠS 14/3-1 Vodice, SS 14/3-2 Vodice, ŠM 14/1 in ŠT 14/1 Avtocesta in odprti prostor v območju planske celote Š 14 Vodice.
13. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, na Mestni geodetski upravi Ljubljana, krajevnih skupnostih v planski celoti, za katero veljajo določbe tega odloka in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana – urbanistična inšpekcija.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe Ljubljana – urbanistična inšpekcija.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-35200-234/92
Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.