Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2544. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Smlednik, stran 3149.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 82. člena Statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 19. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 27. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Smlednik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 13 Smlednik, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. proj. 3952 v mesecu septembru 1992.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu s srednjeročnim družbenim planom občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90) in v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91-I) in vsebujejo:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine na topografskem načrtu M 1:5000
– prikaze meril in pogojev za posege v prostor na katastrskem načrtu M 1:5000 in M 1:2880
– obrazložitev meril in pogojev za posege v prostor s soglasji pristojnih organov, organizacij oziroma skupnosti
– besedilo tega odloka.
3. člen
Meja planske celote in posameznih območij urejanja je ponazorjena v grafičnem delu prostorskih ureditvenih pogojev v preglednem katastrskem načrtu v M 1:5000 in podrobnem katastrskem načrtu M 1:2880.
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 13 Smlednik določajo merila in pogoje za posege v prostor v naslednjih območjih urejanja:
ŠS 13/1 Smlednik
ŠS 13/2 Smlednik
ŠS 13/3 Valburga
ŠS 13/4 Dragočajna
ŠS 13/5 Moše
ŠS 13/6 Hraše
ŠS 13/7 Zapoge
ŠS 13/8 Repnje
ŠS 13/9 Hraše
ŠS 13/10 Moše
ŠI 13/1 Valburga
ŠM 13/1 Pokopališče Smlednik
ŠR 13/1 Zbilje
in v odprtem prostoru.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
5. člen
Skupna merila in pogoji, ki so določena od 6. do 41 člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 11 Skaručna (Uradni list RS, št. 55/92) veljajo za vsa območja urejanja v planski celoti Š 13 Smlednik, v kolikor ni s posebnimi merili in pogoji tega odloka določeno drugače.
Posebna merila in pogoji
6. člen
Planska celota Š 11 Skaručna – dodatna merila in pogoji
• Komunalno urejanje – vodovod
Območje Smlednika in Valburge z okolico bo priključeno na primarni vod iz črpališča Svetje. Drugi del območja vzhodno in južno od vasi Zapoge pa bo navezano na Vodiški vodopreskrbni sistem oziroma vodnjake na Skaručenskem polju.
Za vse nove porabnike vode, ki so večji od individulne stanovanjske hiše je potrebno od upravljalca obstoječih sistemov pridobiti predhodno soglasje.
• Varovanja okolja – varstvo vodnih virov in ostalih voda
V širšem, tretjem varstvenem pasu vodnega vira vodovoda Skaručna z blagim režimom varovanja ležijo naslednja območja urejanja:
– SS 13/6 Hraše
– ŠS 13/7 Zapoge
– ŠS 13/8 Repnje
– ŠS 13/9 Hraše
– deli odprtega prostora v planski celoti
Deli odprtega prostora planske celote Š13 Smlednik ležijo v varstvenih pasovih lokalnih vodnih virov – zajetje za Zapoge in Dornice, zajetje pod Tihom, zajetje za samostan v Repnjah in izvir v Dobruši, kjer veljajo blagi za III. oziroma strogi režim varovanja za II. ožji varstveni pas.
Za vzdrževanje obalnih brežin akumulacijskega bazena – Zbiljskega jezera je potrebno zagotoviti dostop do obale.
7. člen
Območje urejanja ŠS 13/3 Valburga Morfološka enota 2A/8
• Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor – dodatna merila in pogoji
Parcelacija v morfološki enoti mora biti usklajena z začrtanim internim cestnim omrežjem. Zasnova mora upoštevati nizovni zazidalni sistem. Objekti morajo biti pritlične, prostostoječe individualne hiše z izkoriščeno podstreho ali atrijske hiše. Posamezni ulični nizi morajo biti enotno oblikovani. Pomožni prostori morajo biti praviloma v sklopu osnovnih objektov.
• Velikost gradbenih parcel – dodatna merila in pogoji
Povprečna velikost gradbenih parcel s stavbnim in funkcionalnim zemljiščem mora znašati 400-600 m2.
8. člen
Območje urejanja ŠS 13/6 Hraše Morfološka enota 2A71
• Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– dozidave
– adaptacije in tekoča vzdrževalna déla na obstoječih objektih
– postavitev pomožnih objektov
– urejanje odprtih površin in postavljanje vrtnih ograj
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih
9. člen
Območje urejanja ŠS 13/7 Zapoge Morfološka enota 3C/1
• Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji Na župni cerkvi Sv. Nikolaja in pokopališču v Zapogah so dovoljeni vsi posegi vezani na osnovno namembnost. Za vsak poseg ha objektu in neposredni okolici je potrebno pridobiti spomeniško varstvene smernice. Morfološka enota 9/1
– Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
V območju so dovoljeni naslednji posegi: – urejanje zelenih površin
– postavitev spominskih obeležij
10. člen
Območje urejanja ŠS 13/8 Repnje Morfološka enota 2A/1
Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor – dodatna merila in pogoji
Parcelacija v morfološki enoti mora biti usklajena z začrtanim internim cestnim omrežjem. Zasnova mora upoštevati nizovni zazidalni sistem. Objekti morajo biti pritlične, prostostoječe individualne hiše z izkoriščeno podstreho. Posamezni ulični nizi morajo biti enotno oblikovani. Pomožni prostori morajo biti praviloma v sklopu osnovnih objektov. Smeri slemen morajo potekati v smeri V-Z.
• Velikost gradbenih parcel – dodatna merila in pogoji
Povprečna velikost gradbenih parcel s stavbnim in funkcionalnim zemljiščem mora znašati 400-600 m2.
11. člen
Območje urejanja ŠI 13/1 Valburga Morfološka enota 2A/2
• Varovanje naravne in kulturne dediščine dodatna merila in pogoji
Za vse posege je potrebno pridobiti soglasje LRZVNKD.
Morfološka enota 3C/1
Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
V območju je dovoljena rekonstrukcija in sanacija obstoječih objektov in ureditev.
Za vse posege je potrebno predhodno izdelati konzervatorske smernice ter spomeniško projektno dokumentacijo.
Morfološka enota 5C/1
• Vrste posegov v prostor – dodatna merila in pogoji Dovoljena je stanovanjska; gradnja
Na podružnični cerkvi Sv. Valburge so dovoljena sanacijska in restavratorska dela ter urejanje okolice na osnovi predhodno izdelanih konzervatorskih smernic.
12. člen
Območje urejanja ŠM 13/1 Pokopališče Smlednik Morfološka enota 9/1
• Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji Na župni cerkvi Sv. Urha v Smledniku in na pokopališču so dovoljeni vsi posegi vezani na osnovno namembnost.
Za vsak poseg na objektu in neposredni okolici je potrebno pridobiti spomeniško varstvene smernice.
13. člen
Območje urejanja ŠR 13/1 Zbilje Morfološka enota 2A/1
• Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji Dovoljeni so naslednji posegi:
– prizidave in nadzidave k obstoječim objektom
– adaptacije, nadomestne gradnje ter tekoča vzdrževalna dela
– urejanje odprtih površin kot so zelenice in urejanje peš poti
– postavitve garažnih objektov in vrtnih ograj
– spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih stanovanjskih objektih za potrebe turizma in gostinstva.
Funkcionalne prizidave objektov, ne smejo predstavljati samostojnih stanovanjskih enot, velikost prizidkov pa ne sme presegati 25% zazidane površine.
Morfološka enota 4A/1
• Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji Na podružnični cerkvi Sv. Mihaela v Mošah so dovoljena sanacijska in vzdrževalna dela. Za vse posege v območju je potrebno pridobiti soglasje LRZVNKD.
14. člen
Odprti prostor Morfološka enota 5C/1
• Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji Na objektu osnovne šole so dovoljeni vsi posegi vezani na osnovno namembnost in dejavnost.
Za posege je potrebno pridobiti soglasje LRZVNKD. Morfološka enota 6G/1
• Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji Zasuto gramoznico na Smledniškem polju je potrebno sanirati.. V okviru sanacijskega načrta je potrebno izdelati kemično in fizikalno analizo zasipnega materiala, ugotoviti vpliv na potencialne vodne vire in ustrezno izvesti sanacijo.
Morfološka enota 8/1
• Varovanje naravne in kulturne dediščine dodatna merila in pogoji
Posegi so dovoljeni ob predhodnem soglasju LRZVNKD.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o sprejetju. Urbanističnega reda za naselja in območja v občini Ljubljana Šiška, Uradni list SRS, št. 17/74, ki se nanašajo na območja urejanja ŠS 13/1 Smlednik, ŠS 13/2 Smlednik ŠS 13/3 Valburga, ŠS 13/4 Dragočajna, ŠS 13/5 Moše, SS 13/6 Hraše, SS 13/7 Zapoge, SS 13/8 Repnje, ŠM 13/1 Pokopališče Smlednik, ŠR 13/1 Zbilje in odprti prostor v območju planske celote Š 13 Smlednik.
16. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri upravnem organu občine Ljubljana Šiška pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, na Mestni geodetski upravi Ljubljana, krajevnih skupnostih v planski celoti, za katero veljajo določbe tega odloka in pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljana – urbanistična inšpekcija.
17. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe Ljubljana – urbanistična inšpekcija.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-35200-233/92
Ljubljana, dne 27. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.