Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2541. Odlok o zazidalnem načrtu Britof sever - Voge, stran 3138.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnostih in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 19. seji zbora združenega dela dne. 7. 10. 1992, na 20. seji zbora krajevnih skupnosti dne 7. 10. 1992 in na 16. seji družbenopolitičnega zbora dne 7. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o zazidalnem načrtu Britof sever – Voge
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se zazidalni načrt Britof sever – Voge, ki ga je izdelal Domplan Kranj, PE urbanizem, št. UD/242-52/ 86-SS, maj 1992 v sodelovanju z Arhitekt birojem, d.o.o. Kranj, Elektro Kranj, Projektivni biro, Projektivnim birojem IB Elektroprojekt Ljubljana, CE Designom, d.o.o. in Dekatelom, d.o.o.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
A. Odlok o zazidalnem načrtu
B. Soglasja organov, podjetij in organizacij
1. Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, II.-Kr/SS, št. 1682/92, 17/6-1992
2. Petrol, Zemeljski plin, d.o.o. Ljubljana, S-130 ZM/ML, 16/6-1992
3. Javno podjetje Komunala Kranj, 3/21-1992/II/PB/ RJ, 16/6-1992
4. RS Občina Kranj, Uprava inšpekcijskih služb za Gorenjsko, Požarni inšpektorat, 223K-01/92-06/5, 15/6-1992
5. RS Občina Kranj, Uprava inšpekcijskih služb za Gorenjsko, Sanitarni inšpektorat, 526K-01/92-06/3, 10/6-1992
6. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, 1-367/8-1984, 8/6-1992
7. PTT podjetje Kranj, p.o., 435-777/4-92-40, 9/6-1992
8. Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., 2/21-1992/ II/EJ/RJ, 5/6-1992
9. RS Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora, Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, Izpostava Kranj, 355-01-197, 4/6-1992
10. Občina Kranj, Sekretariat za družbene dejavnosti, 350-04/84-05, 3/6-1992
11. Javno podjetje Komunala Kranj, EE Vodovod, 1121/VŽ, 2/6-1992
12. Cestno podjetje Kranj p.o., VVC-MS/M-35/119, 1/6-1992
C. Tekstualni del -
– obrazložitev zazidalnega načrta
1. Prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev
1.1 Uvod
1.2 Urbanistično oblikovalska izhodišča
1.3 Numerični prikaz elementov zazidave
1.4 Urbanistični kazalci
1.4.1 Tipologija objektov
1.4.2 Ostale oblikovalske usmeritve
1.5 Idejne rešitve prometa, komunalnih in energetskih naprav ter naprav za zveze
1.5.1 Idejna rešitev prometne ureditve
1.5.2 Kanalizacijsko omrežje
1.5.3 Vodovodno in hidrantno omrežje
1.5.4 Elektrifikacija
1.5.5 Javna razsvetljava
1.5.6 Telefonsko omrežje
1.5.7 Oskrba s plinom
1.5.8 Ravnanje z odpadki
2. Rešitve v zvezi z varovanjem in urejanjem naravne in kulturne dediščine, krajinskih značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne zemlje
2.1 Predvidene spremembe, ki jih bodo povzročili novi posegi v obstoječo krajinsko strukturo
2.1.2 Način ravnanja s plodno zemljo
2.2 Rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem bivalnega in delovnega okolja
2.2.1 Osončenje fasad objektov in odprtih površin
2.2.2 Viri onesnaževanja zraka in ukrepi za preprečitev
2.2.3 Izvori prekomernega hrupa in ukrepi za njegovo preprečitev
2.2.4 Zaščita območja ter objektov pred naravnimi in drugimi nesrečami
2.3. Zasnova ureditve zelenih površin
2.3.1 Izhodišča
2.3.2 Zasebne površine
2.3.3 Javne površine
2.3.4 Ureditev odjemnih mest za komunalne odpadke
3. Geodetska dokumentacija
3.1 Seznam parcel in lastnikov
3.2 Opis meje
3.3 Načrt gradbenih parcel 3.3.1 Velikost gradbenih parcel
4. Etapnost izvajanja
5. Ocena stroškov za izvedbo zazidalnega načrta
6. Predpisi, upoštevani pri izdelavi zazidalnega načrta Britof sever – Voge
D. Grafični del
1. Urbanistična zasnova mesta Kranj
– namenska raba prostora, v merilu 1:5000
2. Urbanistična zasnova mesta Kranj
– prostorske in funkcionalne celote z usmeritvami za njihovo urbanistično urejanje, v. merilu 1:5000
3. Družbeni plan občine Kranj za obdobje 1986-90
– planske naloge predvidene za realizacijo v obdobju 1986-90, v merilu 1:5000
3a. Družbeni plan občine Kranj za obdobje 1986-90
– programska zasnova – situacija, v merilu 1:1000
4. Območje zazidalnega načrta Britof sever – Voge
– kataster, v merilu 1:2000
5. Vplivi in povezave
– namenska raba površin, vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi objekti, v merilu 1:5000
6. Navezava kompleksa na komunalno in energetsko omrežje ter omrežje zvez, v merilu 1:5000
7. Geodetski posnetek obstoječega stanja, v merilu 1:1000
7a. Obstoječe stanje prostora s komunalnimi napravami, v merilu 1:1000
8. Zazidalna situacija v merilu 1:1000
9. Funkcionalne in oblikovalske rešitve
– vertikalni gabariti, tipi objektov, v merilu 1:1000
10. Funkcionalne in oblikovalske rešitve
– horizontalni gabariti in odmiki, v merilu 1:1000
11. Zelene površine, v merilu 1:1000
12. Idejna rešitev prometa – situacija, v merilu 1:1000 12a. Idejna rešitev prometa – značilni prerezi, v merilu 1:1000
12b. Idejna rešitev prometa – podolžni profili, v. merilu 1:1000/100
12c. Idejna rešitev prometa – podolžni profili, v merilu 1:1000/100
13. Idejna rešitev kanalizacijskega omrežja, v merilu 1:1000
14. Idejna rešitev vodovodnega omrežja, v merilu 1:1000
15. Idejna rešitev elektrifikacije, v merilu 1:1000
16. Idejna rešitev PTT omrežja, v merilu 1:1000
17. Idejna rešitev oskrbe s plinom, v merilu 1:1000 18. Zbirna situacija, v merilu 1:1000
19. Načrt gradbenih parcel – situacija, v merilu 1:1000
20. Zakoličbeni načrt, v merilu 1:1000
21. Etapnost izvajanja načrta – situacija, v merilu 1:1000
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje obsega 17,37 ha. Meja je razvidna iz grafične dokumentacije pod točko D. 4. drugega člena tega odloka in je opisana v drugem členu odloka o prenehanju lastninske pravice na območju kompleksne stanovanjske graditve Britof sever – Voge (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/86 in 1/87).
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Območje urejanja je namenjeno gradnji stanovanjske soseske s spremljajočimi dejavnostmi in rekreacijskega centra, ki se bo programsko in tehnično obdelal po realizaciji stanovanjske soseske na podlagi ponovne preveritve upravičenosti in potrebnosti gradnje.
Stanovanjska soseska zavzema 15,44 ha površin, od katerih je 12,5 ha namenjenih stanovanjski gradnji, 0,50 ha. gradnji objektov spremljajočih dejavnosti, ostalo pa so zelene, gozdne površine, ki služijo rekreaciji 730 bodočih stanovalcev. Dosežena bruto gostota naselitve je 55 preb/ ha.
5. člen
V območju stanovanjske soseske je predvidena gradnja:
– 208 individualnih stanovanjskih objektov, 108 prostostoječih in 100 vrstnih,
– oskrbnega centra in
– otroškega vrtca za 60 otrok.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
6. člen
Objekti se morajo graditi po grafični dokumentaciji pod točko 9., 10. in 20. iz drugega člena tega odloka:
1. Predvidena je gradnja 6 različnih tipov enodružinskih klasično ali montažno zidanih stanovanjskih objektov (A, B, C, D, E, F) podkletenih, z garažo, izkoriščenim podstrešjem in naklonom strešine 40°, streha je dvokapnica.
A: prostostoječa stanovanjsko-obrtna hiša tlorisne zasnove v obliki črke "L"
(klet in pritličje objekta sta namenjena opravljanju obrtne dejavnosti) število objektov 27, K+P+N+M, tlorisne mere: zunanje 16 m x 12,60 m, notranja 10 m x 4 m; višina slemena nad koto pritličja + 11,60 m, višina pritličja nad koto raščenega terena + 0,25 m
B: prostostoječ individualni stanovanjski objekt število objektov 20, K+P+M, tlorisne mere 12 m x 8,60 m, višina slemena nad koto pritličja + 9 m, višina pritličja nad koto raščenega terena 0,40 m
C, D: prostostoječ individualni stanovanjski objekt (razlikujeta se tlorisni zasnovi – lega garaže) število objektov 24 + 37, K+P+M, tlorisne mere 12 m x 8,60 m, višina slemena nad koto pritličja + 7,10 m, višina pritličja nad koto raščenega terena + 0,60 m
E: vrstni individualni stanovanjski objekt število objektov 41, K+P+N+M, tlorisne mere 12 m x 7,50 m, višina slemena nad koto pritličja + 11 m, višina pritličja nad koto raščenega terena + 0,20 m
F: vrstni individualni stanovanjski objekt z garažo v pritličju število objektov 59, K+P+N+M, tlorisne mere 11,40 m x 6,40 m + 6 m x 4,00 m, višina slemena nad koto pritličja + 11,30 m, višina pritličja nad koto raščenega terena + 0,20 m
2. Oskrbni center tlorisne zasnove v obliki črke "U" K+P+M-, tlorisne mere: zunanje 36 m x 18 m, notranje 12 m x 6 m, višina slemena nad koto pritličja + 8,60 m, višina pritličja nad koto raščenega terena + 0,20 m, streha dvokapnica, naklon strešine 40°.
3. Otroški vrtec za 60 otrok
P+M, tlorisne mere 24 m x 26 m, višina slemena nad koto pritličja + 11,40 m. višina pritličja nad koto urejenega terena + 0,20 m. streha dvokapnica, naklon strešin 40°.
Za vse objekte veljajo še naslednja skupna oblikovalska merila:
– vertikalni gabariti ne smejo presegati mer, ki so prikazane v grafičnem delu zazidalnega načrta
– horizontalni gabariti objektov A, B, C, D se lahko spreminjajo v toleranci +/- 5%
– širine vrstnih objektov E in F so predpisane, dolžina pa lahko variira +/- 5%
– horizontalni gabariti oskrbnega centra in otroškega vrtca ne smejo presegati mer določenih v grafičnem delu
– arhitektonsko oblikovanje objektov mora biti enotno in usklajeno
– strešna kritina mora biti opečna ali betonska temno rjave barve
– stene fasad morajo biti izvedene v belem zglajenem ometu
– za obdelavo fasad se lahko uporabi tudi naravni kamen
– balkonske ograje morajo biti lesene z neizrazito poudarjeno horizontalno linijo
– vrtne ograje so lahko lesene, višine do 1,80 m ali pa zasajena živa meja višine do 1,50 m
– vsi leseni fasadni elementi morajo biti zaščiteni s premazom temnorjave barve.
7. člen
Zelene površine se morajo urediti po grafični dokumentaciji pod točko 11. iz 2. člena tega odloka.
8. člen
Prometna in komunalna infrastruktura je prikazana v grafični dokumentaciji pod točkami 12., 12a., 12b., 12c, 13., 14., 15., 16., 17. in 18. iz drugega člena tega odloka.
Prometna ureditev
Območje je prometno vezano na obstoječo regionalno cesto R-319 Kranj – Jezersko z dvema cestnima priključkoma. Notranje prometno omrežje je razdeljeno na površine:
– za mešani promet
To so vse ceste in ulice v naselju in so glede na funkcijo, ki jo imajo deljene na zbirno cesto A, stanovanjske ceste (C1, C2, C3 in D) ter ulice s krožnim obračališčem (od U1 do U13) in ulice, ki se slepo končajo (od E1 do E5). Med seboj se razlikujejo po prometnih obremenitvah in iz njih izhajajočih tehničnih elementih, predvsem prečnih prerezih. Vse naštete površine so asfaltirane.
– za kolesarski, peš in urgentni promet
To je aleja F, ki poteka v smeri vzhod – zahod po sredini naselja. Namenjena je v prvi vrsti kolesarjem in pešcem, v drugi pa urgentnemu prometu (gasilci, reševalci, odvoz smeti in dostava). Od površin, ki so namenjene mešanemu prometu, se razlikuje po prečnem prerezu in končni obdelavi – je tlakovana.
– za peš promet
Te površine so rezervirane samo za pešce. Sem spadajo vsi hodniki za pešce ob zbirnih in stanovanjskih cestah ter vse poti znotraj zazidalnih otokov, ki ne presegajo širine 2,50 m, kakor tudi poti, ki vodijo iz naselja proti obrežju reke Kokre. Pločniki so tlakovani, ostale peš poti pa so asfaltirane, razen tistih, ki so izven območja zazidave in so makadamske (gozdne).
– za mirujoči promet
Javna parkirišča so predvidena kot nivojska ob objektu VVZ (20), oskrbnem centru (16) in vzdolžno na voziščih cest, ki vodijo ob objektih z dopolnilno dejavnostjo (86). Skupaj je 122 urejenih parkirnih mest poleg garaže za eno vozilo v vsakem stanovanjskem objektu.
Za potrebe stanovalcev soseske je predvidena ureditev dodatnega enostranskega avtobusnega postajališča za lokalne in medkrajevne linije v smeri Visoko – Britof ob regionalni cesti, neposredno ob glavnem vhodu v sosesko oziroma ob križišču z zbirno cesto A.
Vse cestnoprometne javne površine so razsvetljene. Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijski sistem je delno ločen, delno mešan in priključen na GZ-1 oz: centralno čistilno napravo v Kranju, razen neonesnaženih voda s streh in utrjenih površin, ki so speljane v ponikovalnice ali direktno v vodotok -Kokro.
Do zgraditve GZ-1 je za odvajanje fekalnih vod dopustna gradnja vodonepropustnih greznic na čiščenje z možnostjo kasnejše priključitve na kanalizacijsko omrežje.
Vodovodno omrežje
Vodovodno omrežje zazidalnega območja se izvede z dvema priključkoma na novo projektirani cevovod PVC O 315 Tupaliče – Britof. Notranje razvodno omrežje je dimenzionirano za potrebe požarne vode in gospodinjske pitne vode. Hidranti so nadzemne izvedbe in predvideni na utrjenih lahko dostopnih mestih.
Električno omrežje
Z električno energijo se območje oskrbuje iz dveh novopredvidenih transformatorskih postaj, ki sta vezani z visokonapetostnimi kablovodi na obstoječi rekonstruirani TP Britof – sever in TP Milje. Nizkonapetostno omrežje je dimenzionirano na polno elektrificiranost vseh predvidenih objektov brez upoštevanja porabe električne energije za ogrevanje. Napajanje javne razsvetljave se izvede prav tako iz obeh novih transformatorskih postaj.
Telefonsko omrežje – Za potrebe stanovalcev nove soseske se telefonsko omrežje izvede z montiranjem izdvojene telefonske stopnje (RDLU), ki se vključi na obstoječi MK (medkrajevni) kabel Kranj – Preddvor v kabelskem razdelilniku pri ojačevalcu R-3 in položi kabelska kanalizacija za glavno distribucijsko naročniško omrežje in kabelsko televizijo.
Oskrba s plinom – ogrevanje
Objekti se ogrevajo individualno na zemeljski plin. Za dovod plina do potrošnikov novega naselja se zgradi merilnoreducirna postaja Voge v sklopu oskrbnega centra, visokotlačni 1 barski plinovod od MRP Oljarica do MRP Voge in nizkotlačno 0,1 barsko plinovodno omrežje.
Do zgraditve plinovodnega omrežja je možno objekte ogrevati z drugimi vrstami energije.
Ravnanje z odpadki
Odlaganje komunalnih odpadkov je predvideno v tipizirane posode – kontejnerje, ki so postavljeni na posebej urejenih mestih. Za določitev velikosti odjemnih posod je upoštevan normativ 80 l volumna na gospodinjstvo pri dvakrattedenskem odvozu – praznenju.
V. ETAPNOST IZVEDBE ZAZIDALNEGA NAČRTA IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
9. člen
Zazidalni načrt se izvede v 3 etapah v skladu z grafično dokumentacijo pod točko 21. iz 2. člena tega odloka.
1. etapa – gradnja primarnih prometnih in komunalnih naprav, stanovanjskih objektov v južnem delu soseske med regionalno cesto in alejo F z vso potrebno infrastrukturo in objektom
2. etapa – gradnja stanovanjskih objektov severovzhodnega in severozahodnega dela soseske, objekta VVZ ter oskrbnega centra in dograditev celotne infrastrukturne opreme
3. etapa – gradnja športno rekreacijskega centra.
10. člen
Do pričetka gradnje načrtovanih objektov in naprav iz tega odloka je stavbno zemljišče na tem območju dovoljeno uporabljati v sedanje namene.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
11. člen
Pred pričetkom gradnje mora investitor zagotoviti raziskavo zemljišča.
12. člen
Investitorji in izvajalci morajo komunalne objekte in naprave zgraditi v skladu s soglasji in z določili zazidalnega načrta ter izvesti priključke na vse načrtovane komunalne objekte in naprave.
13. člen
Investitorji so dolžni ves odstranjeni humus s površin, predvidenih za pozidavo, prepeljati na deponije, ki jih določi Sekretariat za gospodarstvo, odbor za kmetijstvo Skupščine občine Kranj.
14. člen
Investitorji in izvajalci so dolžni ohraniti obstoječ gozdni obrežni pas reke Kokre v širini 30-50 m.
15. člen
Investitorji so dolžni pri izbiri vrste dopolnile dejavnosti upoštevati zahtevo, da tehnološki proces obrtne dejavnosti ne povzroča prekomernega hrupa in onesnaževanja zraka.
VII. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Zazidalni načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim v Sekretariatu za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve občine Kranj.
17. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Uprava inšpekcijskih služb za Gorenjsko.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/84-04
Kranj, dne 20. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine
Kranj Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.