Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2540. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000, stran 3137.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 39/86 ter RS, št. 26/90) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnosti in volitvah v zbore SO Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 19. seji zbora združenega dela dne 7. 10. 1992, na 20. seji zbora krajevnih skupnosti dne 7. 10. 1992 in na 16. seji družbenopolitičnega zbora dne 7. 10. 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA PLANA
občine Kranj za obdobje 1986-2000
V tekstualnem delu dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986-2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/86, 16/88 ter Uradni list RS, št. 20/91) se spremeni in dopolni točka 4.1.16 Urbanistična zasnova Šenčurja, in sicer:
1. Poglavje "Zasnova dolgoročnega razvoja naselij v ureditvenem območju Šenčurja"
– drugi odstavek, druga alinea
• "60" se nadomesti s "25"
• "40%" se nadomesti s "17%"
• črta se besedilo "na treh lokacijah"
• vejica se nadomesti s piko
– tretji odstavek
• celotno besedilo se črta in se nadomesti z naslednjim:
"Gradnja objektov usmerjene individualne stanovanjske gradnje bo realizirana na prostih površinah v območju urejanja S 2/11 – Novo naselje."
2. Poglavje "Opredelitve za uresničevanje urbanistične zasnove Šenčurja"
– drugi odstavek prva alinea:
v prvi vrstici "stanovanjska območja" se črtata oznaki "S 2/11" in "S 2/16"
črta se besedilo druge vrstice
• druga alinea:
v prvi vrstici "območje za oskrbne in storitvene dejavnosti" se za oznako "O 2/01" doda besedilo "in O 2/02"
• četrta alinea:
v prvi vrstici "stanovanjska območja" se za oznako "S 2/13" doda vejica in oznaka "S 2/11" – tretji odstavek
• besedilo prve alinee se črta in se nadomesti z naslednjim:
"- S 2/11 Novo naselje, usmerjena individualna stanovanjska gradnja na prostih zemljiščih površine ca. 2.00 ha, gostota 50 preb/ha, gradnja ca. 25 enot"
• besedilo četrte alinee se črta
• med peto in šesto alineo se vstavi nova alinea z naslednjim besedilom:
"- O 2/02 Osnovna šola, območje, ki je namenjeno šolstvu, vzgojnemu varstvu, zdravstvu, športu in rekreaciji. V času do izdelave ureditvenega načrta se dovoli izvajanje določenih posegov v prostor, ki so nujno potrebni za normalno funkcioniranje in uporabo obstoječih objektov in naprav."
Št. 30-03/1985-05
Kranj, dne 20. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.