Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2539. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselij Šenčur in Srednja vas, stran 3136.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 39/86 ter RS, št. 26/90) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnosti in volitvah v zbore SO Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 19. seji zbora združenega dela dne 7. 10. 1992, na 20. seji zbora krajevnih skupnosti dne 7. 10. 1992 in na 16. seji družbenopolitičnega zbora dne 7. 10. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselij Šenčur in Srednja vas
1. člen
Spremeni se naslov odloka, objavljenega v Uradnem vestniku Gorenjske, št. 15/88 pod zaporedno številko 217., tako da se pravilno glasi:
"Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselij Šenčur in Srednja vas".
2. člen
V 4. členu se na koncu doda besedilo: "in na karti spremembe in dopolnitve, območje urejanja S 2/11 v merilu 1:500."
3. člen
Za 16. členom se dodata 16. a in 16. b člen z naslednjim besedilom:
"16.a člen
Območje urejanja S 2/11 – Novo naselje 1. Merila in pogoji za posege v prostor
Ureditvena enota 1a
Dopolnilna gradnja objektov in spremembe namembnosti stanovanj za potrebe obrtne in turistične dejavnosti ni dovoljena.
Ureditvena enota 2a2,3
Dovoljena je legalizacija že zgrajenih individualnih stanovanjskih objektov v obstoječih gabaritnih merah.
V ureditveni enoti 2a2 ni dovoljena gradnja objektov spremljajočih dejavnosti.
Ureditvena enota 2bl
Dozidava in nadzidava ter dopolnilna gradnja objektov, namenjenih spremljajočim in obrtnim dejavnostim, ni dovoljena.
Ureditvena enota 2b2
Dozidava in nadzidava obstoječih objektov ni dovoljena.
Ureditvena enota 7/1,2
Dovoljena je gradnja športnih objektov in naprav, postavitev otroških igral in zasaditev avtohtonega zelenja.
2. Merila in pogoji za oblikovanje posegov v prostor
Ureditvena enota 1a
Posebno pozornost je potrebno posvetiti enotnemu oblikovanju in uporabi materialov na fasadi objektov -zasteklitev balkonov. Uporaba plastične barvaste valovite kritine ni dovoljena.
Ureditvena enota 2al
Dopolnilna stanovanjska gradnja na zemljišču parc. štev. 897 k.o. Luže in 448/2 k.o. Šenčur:
– podolgovat tloris: razmerje stranic 1:1,4, z garažo v prizidku pritličja
– višina: klet, pritličje dvignjeno največ za 0,50 m nad raščenim terenom, izkoriščeno podstrešje s 50 cm visokim kolenčnim zidom
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom strešin 35°-42°, ki je podaljšana čez prizidano garažo Dopolnilna stanovanjska gradnja na zemljišču parc. št. 915/4 k.o. Luže:
– podolgovat tloris: razmerje stranic 1:1,4, z garažo v kleti
– višina: klet, pritličje dvignjeno največ za 0,50 m nad raščenim terenom, izkoriščeno podstrešje s 50 cm visokim kolenčnim zidom,
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom strešin 35°-42°.
Za oba tipa objektov velja:
– kritina: strešnik temno sive barve ali opečni, uporaba svetlo sivega strešnika ni dovoljena.
– fasada: gladek omet bele barve, zatrepi, napušči in balkonske ograje so oblečeni z lesom, ki je zaščiten s premazom temne barve, uporaba bavarskega ometa in fasadne opeke ni dovoljena.
Ureditvena enota 2b2
Posebno pozornost je potrebno posvetiti enotnemu oblikovanju in uporabi materialov pri postavljanju oziroma gradnji vrtnih, medposestnih in obuličnih ograj.
Ureditvena enota 4/1
Dovoljena je gradnja masivnozidanega ali montažnega objekta (K + P + izkoriščeno podstrešje) z uporabno površino ca. 2200 m2. Ob objektu se mora urediti primerno veliko in lahko dostopno parkirišče ter gospodarsko dvorišče z ločenim dovozom.
16.b člen
Območje urejanja O 2/02 – osnovna šola 1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta so dovoljeni naslednji posegi:
– nujna vzdrževalna dela na objektih in napravah
– postavitev pomožnih in začasnih objektov in naprav ter ozelenitve, ki jih morajo odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja ureditvenega načrta, če so z njim v nasprotju
– gradnja oziroma ureditev priključka rekonstruirane lokalne ceste L-3830 Visoko Šenčur na Pipanovo cesto
– prometne, komunalne, energetske, vodnogospodarske ureditve, ki ne bodo onemogočale celovite izvedbe načrta
– odstranitve objektov in naprav."
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-017/1986-04
Kranj, dne 20. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.