Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2538. Spremembe in dopolnitve Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990, stran 3136.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št 48/90), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 39/86 ter RS, št. 26/90) in 9. člena odloka o sestavi pristojnostih in volitvah v zbore SO Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/90) je Skupščina občine Kranj na 19. seji zbora združenega dela dne 7. 10. 1992, na seji 20. zbora krajevnih skupnosti dne 7. 10. 1992 in na 16. seji družbenopolitičnega zbora dne 7. 10. 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA
občine Kranj za obdobje 1986-1990
Tekstualni del družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88 in 3/89), katerega veljavnost je bila z zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) podaljšana do sprejetja novih predpisov o urejanju prostora, se spremeni tako, da se v:
točki 5.3.8 Stanovanjsko gospodarstvo
tekst 17., 18. in 19. odstavka Britof sever – Voge
nadomesti z naslednjim besedilom:
"Ureditveno območje za kompleksno stanovanjsko gradnjo leži na severovzhodnem delu Kranja. Območje velikosti 17,37 Ha leži med regionalno cesto Kranj -Jezersko in reko Kokro ter med severnim delom naselja Britof in južnim delom naselja Milje.
Celotno območje je razdeljeno programsko in časovno na dva dela, in sicer na stanovanjsko sosesko, ki obsega 15,44 ha, in športno rekreacijski center, ki obsega
1,93 ha površin, namenjen širši rekreaciji, programsko in tehnično pa bo obdelan po realizaciji stanovanjske soseske na podlagi ponovne preveritve upravičenosti in nujnosti gradnje.
Stanovanjska soseska obsega gradnjo 208 individualnih stanovanjskih objektov (108 prostostoječih in 100 vrstnih) ter objekta VVZ za 60 otrok in oskrbnega centra. Obstoječe gozdne površine, 30-50 m širok obvodni pas se ohrani in vključi v funkcionalne zelene površine soseske. Predvideno število novih prebivalcev je 730. upoštevana gostota naselitve pa je nizka, do 80 preb/ha.
Koncept zazidave izhaja iz oblikovanja sorodnih arhitektonsko-urbanističnih zaključenih enot in uporabi 6 različnih tipov enodružinskih, podkletenih, maksimalno enonadstropnih stanovanjskih objektov, predvsem klasično zidanih.
Realizacija zazidalnega načrta je razdeljena v več etap, ki pa so odvisne od gradnje primarnih infrastrukturnih objektov in naprav (GZ-1, 2 novi TP in visokonapetostni kablovod, vodovod 0 315 Tupaliče – Britof, MRP Voge in visokotlačni plinovod od MRP Oljarica). V prvi etapi je predvidena gradnja južnega dela stanovanjske soseske in objektov spremljajočih dejavnosti, v drugi severni del. v tretji etapi pa gradnja športno rekreacijskega centra."
Št. 30-03/1985-05
Kranj, dne 20. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.