Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2537. Spremembe in dopolnitve Družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990, stran 3135.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS. št. 18/84, 37/85 in 39/86 ter RS. št. 26/90) in 9. člena odloka o sestavi, pristojnosti in volitvah v zbore Skupščine občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 25/82) je Skupščina občine Kranj na 19. seji zbora združenega dela dne 7. 10. 1992. na 19. seji zbora krajevnih skupnosti dne l. 7. 1992 in na 15. seji družbenopolitičnega zbora dne 1. 7. 1992 sprejela
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA
občine Kranj za obdobje 1986-1990
V tekstualnem delu družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/86, 13/88 in 3/89) se poglavje V. PROSTOR spremeni in dopolni v naslednjih točkah:
Točka 5.2. Sestavni deli družbenega plana za obdobje 1986-1990
– Na koncu besedila podtočke B se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Programska zasnova za zazidalni načrt Nova Mlaka-Grič, ki jo je izdelal Arhitektni biro Kranj, pod št. projekta 021/92, z datumom marec 1992.« Točka 5.3.8. Stanovanjsko gospodarstvo * Poglavje Območja za kompleksno stanovanjsko graditev in prenovo stanovanj.
– Za podpoglavjem Zg. Besnica se doda naslednje besedilo:
»Nova Mlaka-Grič
Območje se nahaja na skrajnem severozahodnem robu obstoječega naselja Mlaka, velikost območja je 5,9 ha. Območje je namenjeno individualni stanovanjski gradnji z gostoto 50 prebivalcev na ha.
Trenutna raba zemljišč je lesnoproizvodni gozd, slabše proizvodne kakovosti (prevladuje borova združba), južni del zemljišča pa je v naravi travnik, teren je rahlo razgiban. Gozd je v veliki meri že izsekan, vzhodni del območja pa tudi razparceliran, v tem delu je že zgrajenih 19 stanovanjskih objektov, od katerih ima lokacijsko dovoljenje le en objekt.
Objekti so po obliki, velikosti, smereh slemen, barvi kritine in arhitekturnih elementih grajeni zelo heterogeno. Urbanistično in prometno so locirani brez nekega reda oziroma sistema, vendar se glede na zatečeno stanje predlaga, da se obstoječi objekti ohranijo.
Porasle površine v območju se namerijo individualni stanovanjski gradnji. Načrtovana je gradnja 60-70 novih objektov. Zaradi predvidene večje izrabe še prostih površin, v območju ni predvidena gradnja objektov centralnih in oskrbnih funkcij. Z njimi bo območje navezano na obstoječe zmogljivosti širšega gravitacijskega zaledja (Kokrica-Kranj).
Koncept nove zazidave naj bo prilagojen razgibanemu terenu, tako da bodo objekti nanizani po pobočjih posameznih grebenov oziroma jež. Smer slemen mora biti vzporedna s plastnicami. Višina objektov naj ne presega P+M, objekti so lahko zidane ali montažne izvedbe.
Med obstoječo zazidavo naj se interpolirajo dodatni stanovanjski objekti, ki naj se po legi in obliki zgledujejo po sosednjih obstoječih objektih.
Dostop do območja je možen iz dveh smeri preko krajevnih cest naselja Mlaka, in sicer v vzhodni in zahodni del območja. Ta dva dela zaradi stihijsko zgrajenih objektov med seboj nista povezana.
Obstoječe ceste je potrebno obnoviti in zgraditi cestno povezavo med vzhodnim in zahodnim delom. Za dostop do gozdnih površin je potrebno ohraniti obstoječe gozdne poti. Mirujoči promet bo reševan z garažami v stanovanjskih objektih.
Območje bo priključeno na obstoječe visokonapetostno električno omrežje. V območju je predvidena gradnja nove kabelske transformatorske postaje (TP/VN, NN), priključni kablovod bo vključen v TP Mlaška cesta.
Obstoječe vodovodno omrežje na Mlaki po izvedbi in kapaciteti ne zadošča za priključitev predvidenih objektov na obstoječi vodovod. Zato je poleg sekundarnega omrežja v območju ZN, potrebno bo zgraditi tudi nov napajalni vodovod;
Za odvajanje odpadnih voda je v območju potrebno zgraditi kanalizacijo, ki bo priključena na obstoječo čistilno napravo na Mlaki.
Obstoječe telefonsko omrežje na Mlaki je zasedeno, za priključitev predvidenih objektov je potrebno povečati kapaciteto telefonskega omrežja od GATC Kranj.
Objekti bodo ograjeni z individualnimi kurišči.
V območju je predviden organiziran odjem odpadkov.
Zazidalni načrt na severni strani meji na območje spominskega parka Udin Boršt, ki je bil z odlokom razglašen za zgodovinski in kulturni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85). V tem območju je zgrajen en stanovanjski objekt izven območja zazidalnega načrta, predvidenega z urbanistično zasnovo.
Spominsko obeležje, ki je postavljeno v območju predvidenega zazidalnega načrta, je potrebno ohraniti, okolico pa primerno urediti.
Predvidena je fazna izvedba zazidalnega načrta, in sicer tako, da je gradnja na južnem travniku predvidena v drugi. fazi. Pred realizacijo druge faze je potrebno ponovno preveriti, ustreznost spremembe meje območja in s tem posega v Udin Boršt.«
Št. 30-03/1985-04
Kranj, dne 20. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kranj
Vitomir Gros, dipl. inž. l. r.