Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2529. Sklep o kontroli poslovanja bank in hranilnic, stran 3131.

Na podlagi drugega odstavka 56. člena ter drugega odstavka 20. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o kontroli poslovanja bank in hranilnic
1. Ta sklep določa natančnejše pogoje in način kontrole izpolnjevanja predpisanih pogojev za poslovanje bank in hranilnic, poslovanja bank in hranilnic ter postopek za sprejemanje ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
Z nepravilnostmi po tem sklepu so mišljena stanja in aktivnosti banke oziroma hranilnice, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo njeno likvidnost, varnost ali rentabilnost.
2. Kontrolo poslovanja bank in hranilnic izvaja Banka Slovenije:
1) s pregledom poročil in druge dokumentacije, ki jo dobi od banke oziroma hranilnice, ter s pregledom podatkov in druge dokumentacije, s katero razpolaga;
2) s pridobivanjem odgovorov na pisno zastavljena vprašanja banki oziroma hranilnici;
3) z neposrednim vpogledom v poslovne knjige in drugo dokumentacijo v banki oziroma hranilnici.
3. Kot kontrola izpolnjevanja predpisanih pogojev za poslovanje in kontrola poslovanja bank oziroma hranilnic je mišljena predvsem kontrola:
1) skladnosti predložene dokumentacije za izdajo dovoljenja za poslovanje z dejanskim stanjem;
2) skladnosti poslovanja z dovoljenjem za poslovanje;
3) višine ustanovitvenega kapitala banke oziroma ustanovitvene vloge hranilnice;
4) skladnosti pravnih aktov z določili zakona o bankah in hranilnicah;
5) pravilnosti obveščanja Banke Slovenije;
6) izkazovanja višine jamstvenega kapitala;
7) izračuna kapitalske ustreznosti;
8) izkazovanja velikih kreditov, največjih možnih kreditov in skupnega zneska vseh kreditov, drugih terjatev in jamstev enemu posojilojemalcu;
9) višine naložb v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo in kapitalskih naložb;
10) ustreznosti oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami;
11) ohranjanja likvidnosti;
12) višine odprte devizne pozicije in razmerja med odprto devizno pozicijo in jamstvenim kapitalom banke;
13) ustreznosti izvajanja nalog notranje kontrole;
14) ustreznosti razvrstitve rizičnih bilančnih in ustreznih izvenbilančnih postavk;
15) ustreznosti upravljanja z riziki bančnega poslovanja;
16) načina in ustreznosti upravljanja in vodenja;
17) pravočasnosti in skladnosti Banki Slovenije predloženih poročil in podatkov z neposredno ugotovljenim stanjem.
Banka Slovenije po potrebi kontrolira tudi druge elemente poslovanja banke oziroma hranilnice, ki neposredno ali posredno vplivajo na njeno varnost, rentabilnost in likvidnost.
4. Banka Slovenije o ugotovitvah pri izvajanju kontrole iz 2. točke tega sklepa sestavi zapisnik in ga pošlje banki oziroma hranilnici.
5. Banka oziroma hranilnica lahko predloži pripombe na zapisnik v roku, ki ga Banka Slovenije določi v zapisniku iz 4. točke tega sklepa. Rok ne sme biti krajši od pet dni in daljši od trideset dni od prejema zapisnika.
Če banka oziroma hranilnica v določenem roku utemeljeno izpodbija ugotovitve o nepravilnostih v poslovanju, Banka Slovenije proti njej ne ukrepa in jo pisno obvesti o ustavitvi postopka.
6. Če banka oziroma hranilnica v določenem roku ne predloži pripomb na zapisnik, oziroma če v pravočasno predloženih pripombah na zapisnik ne izpodbija utemeljeno ugotovitev o nepravilnostih, lahko Banka Slovenije zahteva od banke oziroma hranilnice izvedbo določenih aktivnosti iz 57. člena zakona o Banki Slovenije.
7. Zahtevo za izvedbo določenih aktivnosti iz 6. točke tega sklepa se banki oziroma hranilnici pošlje v pisni obliki in pri tem določi rok za njeno sprejetje.
V zahtevi se določi tudi način obveščanja Banke Slovenije o izvajanju aktivnosti za odpravo nepravilnosti in končni rok za odpravo nepravilnosti.
Če je za odpravo nepravilnosti potrebno daljše časovno obdobje, Banka Slovenije v zahtevi določi tudi dinamiko izvajanja določenih aktivnosti.
8. Banka Slovenije lahko izjemoma, kadar je potrebna takojšnja preprečitev poslabšanja likvidnosti, varnosti ali rentabilnosti banke oziroma hranilnice, izda v skrajšanem postopku odločbo, s katero ji naloži izvedbo določenih aktivnosti iz 57. člena zakona o Banki Slovenije.
9. Če banka oziroma hranilnica v določenem roku ne sprejme zahteve Banke Slovenije iz 6. točke tega sklepa, izda guverner Banke Slovenije odločbo, s katero naloži banki oziroma hranilnici izvedbo določenih aktivnosti iz 57. člena zakona o Banki Slovenije. V odločbi guverner določi rok za njeno izvršitev.
10. Če Banka Slovenije na podlagi ugotovitev kontrole oceni, da nadaljevanje poslovanja banke oziroma hranilnice lahko poslabša njeno finančno stanje ali ogrozi možnost izboljšanja le-tega, lahko izda odločbo, s katero se vse oblike poslovanja banke oziroma hranilnice, razen izplačil na podlagi realiziranih jamstev, ustavijo najdlje za 15 dni. V tej odločbi se določi tudi delavca Banke Slovenije s posebnimi pooblastili, ki kontrolira izvrševanje te odločbe, in primere, v katerih lahko delavec Banke Slovenije s posebnimi pooblastili izdaja naloge delavcu banke oziroma hranilnice.
11. Če banka oziroma hranilnica v določenem roku ne izvrši odločbe iz 9. ali 10. točke tega sklepa, ji lahko Banka Slovenije v skladu z 2. točko drugega odstavka 18. člena zakona o bankah in hranilnicah omeji ali odvzame dovoljenje za poslovanje.
Guverner Banke Slovenije izda na podlagi odločbe o odvzemu dovoljenja ali v primeru, če ugotovi, da banka oziroma hranilnica ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za nadaljnje delo ali na podlagi sklepa ustanoviteljev o prenehanju banke oziroma hranilnice, odločbo o ugotovitvi pogojev za uvedbo likvidacijskega postopka v banki oziroma hranilnici.
Banka Slovenije ravna v skladu s prvim in drugim odstavkom te točke tudi v primeru, ko ji je s strani banke oziroma hranilnice onemogočeno izvajanje kontrole celotnega poslovanja ali posameznih poslov banke oziroma hranilnice.
12. Banka oziroma hranilnica je dolžna Banki Slovenije poravnati neposredne in posredne stroške opravljene kontrole. Višina stroškov in rok plačila se določi z zapisnikom iz 4. točke tega sklepa.
13. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.