Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2518. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn, stran 3127.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn
Razglaša se zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn, ki ga je- sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 18. novembra 19892.
Št. 0100-114/92
Ljubljana, dne 18. novembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE IZDANE ZARADI SANACIJE SLOVENSKIH ŽELEZARN
1. člen
Republika Slovenija prevzema jamstvo za obveznosti iz obveznic, ki jih izdajo Slovenske železarne (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) zaradi sanacije Slovenskih železarn.
2. člen
Izdajatelj uporablja obveznice za poravnavo naslednjih obveznosti:
– vseh usklajenih tolarskih obveznosti iz dolgoročnih in kratkoročnih kreditov bank,
– deviznih obveznosti iz dolgoročnih in kratkoročnih deviznih kreditov, zapadlih do 31. 12. 1992.
3. člen
Slovenske železarne izdajo obveznice v skupnem znesku do 250 (dvestopetdeset) milijonov DEM.
Rok za izdajo obveznic je do 31. 12. 1992.
Obveznice se glasijo na DEM, pravice iz obveznic se izplačujejo v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan dospelosti.
4. člen
Obveznice se glasijo na ime.
Pravne osebe, ki so prejele obveznice za poravnavo obveznosti Slovenskih železarn v skladu z 2. členom tega zakona, smejo prenašati obveznice izdane po tem zakonu na. druge osebe po preteku 5 let od dneva izdaje.
5. člen
Obveznice dospejo v plačilo v tridesetih letih od dneva izdaje.
6. člen
Od izdanih obveznic se plačujejo obresti po 8 odstotni letni obrestni meri. Obresti začnejo teči 1. 1. 1993 leta.
Obresti se obračunavajo trimesečno, plačujejo pa se v dvajsetih dneh po preteku posameznega trimesečja.
Sredstva za izplačevanje obresti iz obveznic po prejšnjem odstavku se zagotavljajo Slovenskim železarnam iz proračuna Republike Slovenije do konca leta 1997.
7. člen
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu dospetja.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/92-9/1
Ljubljana, dne 18. novembra 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.