Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2517. Zakon o najetju kredita za nakup opreme za potrebe Republiške uprave za zračno plovbo, stran 3126.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o najetju kredita za nakup opreme za potrebe Republiške uprave za zračno plovbo
Razglaša se Zakon o najetju kredita za nakup opreme za potrebe Republiške uprave za zračno plovbo, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora in Zbora združenega dela dne 14. oktobra 1992 in na seji Zbora občin dne 18. novembra 1992.
Št. 0100-113/92
Ljubljana, dne 18. novembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O NAJETJU KREDITA ZA NAKUP OPREME ZA POTREBE REPUBLIŠKE UPRAVE ZA ZRAČNO PLOVBO
1. člen
Republika Slovenija najame pri nemški banki Kreditanstalt für Wiederaufbau iz Frankfurta kredit v skupnem znesku 26,095.000 DEM za delno financiranje nabave radarske, procesne, telekomunikacijske, radionavigacijske in energetske opreme za potrebe Republiške uprave za zračno plovbo v skupni vrednosti 30,700.000 DEM, ki jo je kupila pri nemškem podjetju SIEMENS AG iz Münchna po pogodbah št. 408523-0060-0001/A in št. 408523-0060-0001/B, sklenjenih 31. 3. 1992.
2. člen
Republika Slovenija najame kredit pod naslednjimi pogoji:
1. del kredita v višini 18,054.000 DEM:
– odplačilna doba pet let z odlogom začetka vračanja šest mesecev po končani dobavi opreme
– obrestna mera je enaka stroškom refinanciranja Kreditanstalt für Wiederaufbau iz Frankfurta, povečanimi za 0,75% na leto oziroma londonski medbančni obrestni meri, povečani za 0,75% na leto.
2. del kredita v višini 8,041.000 DEM:
– odplačilna doba pet let z odlogom začetka vračanja šest mesecev po končani dobavi opreme
– obrestna mera je enaka stroškom refinanciranja Kreditanstalt für Wiederaufbau iz Frankfurta, povečanimi za 1,5% na leto oziroma londonski medbančni obrestni meri, povečani za 1,5% na leto.
3. člen
Sredstva za vračanje kredita se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije v letih 1993 do 1998.
4. člen
Pogodbo o najetju kredita s kreditodajalcem sklene v imenu Republike Slovenije minister pristojen za promet in zveze.
5. člen
V skladu z zahtevo kreditodajalca bo Republika Slovenija pridobila garancijo ustrezne banke za izpolnitev obveznosti iz kreditne pogodbe.
Medsebojna razmerja med Republiko Slovenijo in banko v zvezi z izdano garancijo se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu Republike Slovenije sklene z banko minister, pristojen za finance.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/92-32/1
Ljubljana, dne 18. novembra 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.